Materiały Bhp

MATERIAŁY BHP – POMOCNE PRZY SZKOLENIU1, jakie mamy rodzaje kar?
- Upomnienie
- Nagana
- Pieniężna


2 kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać?
- W porze nocnej
- W godzinach nadliczbowych


3 ile może dźwigać kobieta w ciąży?
¼ wartości ciężarów, które mogą dźwigać kobiety nie będące w ciąży


4 ile może dźwigać ręcznie mężczyzna?

- Stała praca 30 kg
- Praca dorywcza 50 kg


5 O jakiej długości i o jakiej wadze można przenosić jednoosobowo przedmioty długie?

Do 4 m długości i do 30 kg wagi


6 Jaka jest dopuszczalna wartość napięcia bezpiecznego?
24 v


7 Po jakim okresie niezdolności do pracy należy poddać się badaniu lekarskiemu?
Po 30 dniach

8 Państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy?
- Państwowa inspekcja pracy
- Inspekcja sanitarna
- Prokuratura
9 Zakładowe organizacje sprawujące nadzór nad warunkami pracy?

- Społeczna inspekcja pracy
- Służba bhp
- Związki zawodowe

10 Co to jest wypadek przy pracy,ich podział?

Wypadek przy pracy- zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną,które powoduje uraz lub śmierć. Ma związek z wykonywaną pracą
Podział wypadków przy pracy
- Wypadki śmiertelne
- Wypadki ciężkie
- Wypadki zbiorowe

11 Jakie świadczenia może otrzymać pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy?
- Zasiłek chorobowy
- Renta inwalidzka,renta rodzinna, renta szkoleniowa

12 Przykłady środków ochrony osobistej?
- Zatyczki do uszu
- Okulary
- Kask

13 Przykłady ochrony zbiorowej?
- Wentylatory
- Uziemienia

14 Jak rozpoznać krwotok żylny i tętniczy?
- krwotok żylny- krew wypływa z rany powoli w sposób ciągły

Dodaj swoją odpowiedź
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Pragoram szkolenia ogólnego (BHP) dla stanowisk robotniczych

Ramowy Program instruktażu ogólnego dla stanowisk robotniczych


1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

- Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartym...

Logistyka

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w przewozie ladunków ADR.

Materiały (towary) niebezpieczne to takie materiały i przedmioty,których przewóz-na podstawie przepisów jest zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach określonych w przepisach ADR. ADR to umowa europejska dotycząca międzynarodowego pr...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP - prawna ochrona pracy materiały

1. Procesy pracy — pojęcia podstawowe

Pojęcie ochrony pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego pojmowanie kształtowało się historycznie — w początkowym okre...

Technologia maszyn

Materiały szkoleniowe dla pracowaników służby Bhp- bezpieczeństwo pracy przy maszynach

Bezpieczne metody pracy na tokarch
- Przedmiot i narzędzie skrawające powinno sztywno zamocowane i jak najmniej wsunięt
- Przed włączeniem wrzeciona nóż tokarski powinien być odsunięty od obrabianego przedmiotu
- Przy ręcznym...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Projekt Systemu Zarządzania Firmy MLEK-POL

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa

1.1 Określenie przedsiębiorstwa – nazwa, forma prawna oraz jego lokalizacja

Firma MLEK-POL z o.o. zawiązana została z inicjatywy xxx oraz xxx13 czerwca 2009 roku w Mielcu. Wybrana przez na...