Analiza płynności finansowej.

Na wstępie pracy chciałbym bliżej przedstawić pojęcie płynności finansowej, w jakim celu przeprowadza się. Najprostszą odpowiedzią jest to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, mam na myśli te, które są płatne w przeciągu jednego roku oraz zdolność danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania
bieżących zobowiązań.

Do bieżących zobowiązań zalicza się:
zobowiązania wobec dostawców,
zobowiązania wobec pracowników,
zobowiązania wobec budżetu,
zobowiązania wobec instytucji publicznych i prawnych,
kredyty krótkoterminowe,
raty kredytów długoterminowych (przypadające do spłaty w danym okresie).

Płynność finansowa to termin określający możliwość spłaty tych zobowiązań w sytuacji, gdyby stało to się nagłą koniecznością. Następuje to za pomocą posiadanych zasobów finansowych bądź środków obrotowych:

- gotówka ( w kasie, banku i inne odpowiedniki gotówki),
- wierzytelności,
- zapasy,

które możemy zamienić szybko na gotówkę.

Możemy więc wywnioskować, że płynność finansowa przedsiębiorstwa jest warunkiem „przeżycia przedsiębiorstwa” .
Ponieważ gdy nie wywiązujemy się finansowo (brak płynności finansowej), żaden kontrahent nie zamierza związać się z firmą, która nie wywiązuje się z umowy finansowej.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa ma jakże istotny wpływ na podjęcie jakichkolwiek działań związanych z produkcją i dystrybucją towarów, który decyduje na rozwój i przyszłość oraz działalność przedsiębiorstwa.


I. I. Płynność finansową rozpatrujemy w dwóch aspektach:
II.
- w ujęciu statystycznym mam na myśli w odniesieniu do konkretnego momentu, np. do dnia bilansowego, wykorzystując podstawowe sprawozdania finansowe: bilans i rachunek zysków i strat oraz tradycyjne wskaźniki płynności finansowej- które przedstawię w dalszym referacie.

- w ujęciu dynamicznym – czyli w odniesieniu do konkretnego okresu, opierając się dzięki sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych.


Miarą płynności finansowe określamy dzięki wskaźnikom, np. wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik podwyższonej płynności czy wskaźnik gotówkowej płynności dzięki, którym możemy ocenić czy dane przedsiębiorstwo posiada wystarczające zasoby finansowe do spłacenia zobowiązań.


1. Wskaźnik bieżącej płynności:


Majątek obrotowy
Wskaźnik bieżącej płynności =
Zobowiązania bieżące

Powyższy wskaźnik określa wysokość majątku obrotowego przedsiębiorstwa w stosunku do sumy zobowiązań bieżących.
Bezpieczny poziom wskaźnika wynosi: 1,5 2.
Oznacza, że majątek obrotowy zaangażowany w firmie powinien być dwukrotnie większy niż suma zobowiązań bieżących. Powyższy wynik pozwala na uregulowanie wszystkich zobowiązań bieżących oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej.
Niski poziom wskaźnika oznacza problemy finansowe czyli świadczy o utracie lub wysokim prawdopodobieństwie utraty przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Ryzyko z tego tytułu obciąża kontrahentów przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie może prowadzić do jego upadłości.

Zbyt wysoki poziom wskaźnika oznacza nieefektywne gospodarowanie majątkiem obrotowym, zamrożenie kapitału i uniemożliwia zwiększenie dochodów co może mieć niekorzystny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.

Podany wynik nie musi oznaczać wielkości optymalnej i może być inny w zależności od specyfiki branży, w której firma działa.
Kolejny istotny wskaźnik to:

2. Wskaźnik podwyższonej płynności.


Płynny majątek obrotowy
Wskaźnik podwyższonej płynności =
Zobowiązania bieżące

Powyższy wskaźnik określa stosunek płynnych elementów majątku obrotowego tj. sumę wszystkich środków pieniężnych, należności, roszczeń, krótkoterminowych papierów wartościowych do bieżących zobowiązań.
W skład płynnego majątku obrotowego nie zalicza się zapasów, które mogą być zarówno szybko upłynnione jak i trudne do zbycia.

Bezpieczny poziom wskaźnika wynosi: 1
Powyższy wynik umożliwia spłatę bieżących zobowiązań i zapewnia firmie wypłacalność.
Wynik mniejszy niż 1 oznacza problemy z finansowe dotyczące spłaty bieżących zobowiązań.
Wyższa wartość wskaźnika świadczy o nieefektywnym wykorzystaniu środków finansowych, które powinny generować zysk.
3.Wskaźnik gotówkowej płynności
Środki pieniężne
Wskaźnik gotówkowej płynności =
Zobowiązania bieżące

Wskaźnik określa stosunek zasobów gotówkowych do bieżących zobowiązań. Wykorzystywany jest w celu kontroli stanu gotówki w firmie.
Właściwy poziom wynosi: 0,2
Zasoby gotówkowe firmy powinny być ograniczone do minimum. W celu maksymalizacji dochodów środki pieniężne winny być angażowane w obrót gospodarczy.
Wysoki poziom wskaźnika świadczy o nieefektywnym wykorzystaniu środków pieniężnych lub braku właściwego zarządzania w sferze finansów przedsiębiorstwa.

4.Wskaźnik płynności szybki (WPS)
Wskaźnik WPS określa, ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Zbyt wysoka wartości wskaźnika świadczy o złej strukturze finansowania działalności. W szczególności może to oznaczać nadmiar środków pieniężnych na rachunkach bankowych i/lub niepokojąco wysoki poziom należności.
Zbyt niski poziom wartości wskaźnika stanowi sygnał zbliżających się kłopotów finansowych, uniemożliwiając tym samym spłatę bieżących zobowiązań. Istnieją sytuacje, jak np. wysoka inflacja, kiedy uzasadniony może być niższy poziom wskaźnika WPB.
Przedsiębiorstwa, w których występuje znaczna różnica pomiędzy wskaźnikiem WPB a WPS, charakteryzują się zbyt wysokim poziomem zapasów. W niektórych branżach (np. przetwórstwa owocowo-warzywnego lub budowlanych) wysoki poziom zapasów może być koniecznością spowodowaną jej specyfiką.
Wskaźnik wyznaczany jest następującym wzorem:

WPS=(AB/ZP)ZB,
gdzie:
AB - aktywa bieżące (które stosunkowo szybko mogą zostać zamienione na gotówkę),
ZP - zapasy,
ZB - zobowiązania bieżące (krótkoterminowe).
Miara: krotność.
Orientacyjna wartość wskaźnika, występująca w typowych przedsiębiorstwach:
- minimalny poziom: 0,70,
- wystarczający poziom: od 0,70 do 0,99,
- zadowalający poziom: od 1,00 do 1,19,
- pożądany poziom: od 1,20 do 1,50.

Dzięki tym wskaźnikom, które przedstawiłem firmy analizują płynność i oceniają jej rentowność.
Reasumując i jeszcze raz pragnę podkreślić, że płynność finansowa przedsiębiorstwa ma istotny wpływ na działalność firmy i jej przyszłość jednym słowem” płynność finansowa jest warunkiem przeżycia firmy”.

BIBLIOGRAFIA:
PORADNIK FINANSOWY


Dodaj swoją odpowiedź
Analiza rynku

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest jednym z najważniejszych obszarów analizy ekonomicznej. Stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy w...

Ekonomia

Analiza finansowa - sciągi z wykładów.

Wykład 1 - Politechnika Warszawska

Temat: Istota analizy i jej rola w podejmowaniu decyzji.
Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elem...

Ekonomia

Analiza Ekonomiczna

Analiza ekonomiczna jest metodą badawczą odnoszącą się do zjawisk ekonomiczno ? finansowych, zachodzących w podmiocie gospodarczym.

Jedną z metod analizy ekonomicznej jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na badaniu sytuacji ekonomic...

Ekonomia

Analiza bilansowa przedsiębiorstwa

1. Krótka charakterystyka firmy.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy „Budimex” według Polskiej Klasyfikacji Działalności („PKD”) jest wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz inżynieria lądow...

Prawo finansowe

Podstawy prawne, rodzaje, metody sporządzania oraz analiza rachunku przepływów pieniężnych

1.1. Pojęcie, regulacje prawne i zastosowanie przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych, podobnie jak bilans i rachunek zysków i strat, jest obligatoryjną częścią rocznego sprawozdania finansowego banku, który przeds...