Sytuacja jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym.

Celem tej pracy jest przedstawienie jednostki w państwie demokratycznym i totalitarnym. Zacznę od przybliżenia położenia jednostki w państwie o ustroju demokratycznym. W p. demokratycznym istnieją określone zasady funkcjonowania jego obywateli. Zasady to może jest tutaj nieodpowiednie słowo gdyż to są prawa i obowiązki, przeznaczone dla każdego obywatela.
I. Pierwsze z praw i poniekąd obowiązków każdego obywatela to prawo do brania udziału w głosowaniu w wolnych wyborach, referendach. Mają również prawo do tworzenia inicjatywy ludowej i veta ludowego.
II. Każdy obywatel ma prawo własnego wyboru religii, ideologii i przynależności do poszczególnych organizacji. Ma się prawo, zgodnie z ustala odgórnie zasadą, tworzyć organizacje i partie polityczne. Ma się prawo podejmowania niezależnych decyzji pod każdym względem zgodnie z prawem funkcjonującym w danym państwie. W państwie demokratycznym wszyscy obywatele są równi wobec prawa, którego należy ściśle przestrzegać.
III. Obywatele biorący czynny udział w życiu społecznym danej wspólnoty maja prawo do zakładania organizacji mających na celu ułatwienie społecznej działalności mieszkańcom danego regionu, np.: związki zawodowe, organizacje samorządowe, organizacje pracodawców, spółki, stowarzyszenia wyznaniowe wiele innych. Wszelkie środki masowego przekazu są niezależne np.: radio, telewizja, prasa. Służą one obywatelom za źródło informacji które nie są zdeformowane.

Państwo demokratyczne jest pozytywnie nastawione do jednostki, działa na jej korzyść. W przeciwieństwie do państwa totalitarnego w którym istnieją zupełnie inne wartości niż dobro obywateli.
I. Obywatele maja Konstytucyjny obowiązek brać udział w wyborach, ale są one fałszowane lub istniała tylko jedna lista głosowania. Obywatele wiec nie maja żadnego wpływu na politykę państwa. Istnieje jedna masowa partia do której powinno należeć większość społeczeństwa.
II. W stosunku do obywateli stosowany jest terror fizyczny i psychiczny. Osoby, które nie podporządkowują się państwu są więzione lub ostatecznie likwidowane. Tak wiec, wszelka działalność przeciw rządowa nie ma szans utrzymania się w takim państwie.
III. Ideologia jest osobna dla każdego reżimu totalitarnego, wpaja się ją dzieciom od najmłodszych lat szkolnych. Społeczeństwo nie ma szans na klarowne informacje z zagranicy a nawet z innych regionów państwa. Władza posiada monopol informacyjny, tzn. że kontroluje wszystkie środki masowego przekazu. Rząd prowadzi propagandę, która wpaja ludziom fałszywa prawdę o ich położeniu.
IV. Nie można swobodnie zakładać stowarzyszeń, działać na osobnym stanowisku niż tego oczekuje od nas władza. Nie ma czegoś takiego jak wolność słowa. Wszystko jest po ścisłą kontrolą państwa, które zwalcza wszystko co nie odpowiada jego założeniom.
V. Wprowadza się środki bezpieczeństwa takie jak tajna policja, tajne więzienia dla osób które mogły by zaszkodzić ustrojowi. Można wprowadzać stan wojenny, który jest jawnym przejawem agresji wobec obywateli.
Tak krótko można przedstawić sytuacje jednostki w państwie totalitarnym i demokratycznym. Praktycznie wystarczyło by przedstawić jedno z tych państw i powiedzieć że to kolejne to po prostu przeciwieństwo.
Wolałbym żyć w państwie demokratycznym, gdyż oferuje nam wiele praw z których możemy bez obaw korzystać. Nie ma leku przed jutrem jak może być w państwie totalitarnym. Chociaż może moja opinia nie jest do końca słuszna, ponieważ nie znam rzeczywistości totalitarnej od początku żyje w demokracji i nie wiem jak wygląd inna rzeczywistość, a przekazy jakie mam od rodziców lub innych osób wcale tak źle nie mówią o takim ustroju. Szary obywatel, który żył spokojnie i zbytnio się nie mieszał w politykę nie miał zbytnich problemów.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Jednostka wolna i zniewolona. Jakie jest miejsce obywatela w systemie demokratycznym, a jakie w totalitarnym?

Jednostka wolna i zniewolona. Jakie jest miejsce obywatela w systemie demokratycznym, a jakie w totalitarnym?Wolność jest pojęciem wieloznacznym. Można ją rozważać w wielu aspektach, ja w swojej pracy postaram się omów...

Wiedza o społeczeństwie

Ustna stara matura z WOS-u pytania i odpowiedzi

1. Podstawowe umiejętności obywatelskie:
a) potrzeby jednostki
Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje...

Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

Wiedza o społeczeństwie
Matura ustna 2004 r.


1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych.

Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych ...

Wiedza o społeczeństwie

Reżimy polityczne na przykładzie wybranego kraju(Polska)

Reżim polityczny jest to zespół metod jakimi państwo wpływa na zachowanie jednostek i zbiorowości. Bardzo wiele państw przechodziło zmiany ustroju w poprzednim wieku, z czym reżim polityczny bezpośrednio się wiąże. W Polsce XX wieku wyr...

Polityka

Nauka o polityce WSE-I prof Żurowska-Wiatr

Notatki z WSE-I w Wawie prof Żurowska-Wiatr

Nauka o polityce (międzynarodowe stosunki polityczne).
Wykładowca: dr Ewa Żurowska – Wiatr.

Tematy:
1. Pojęcie państwa i polityki
2. Systemy polityczne – pojęcie sy...