Ogólne zadania ochrony fizycznej obiektów

Do ogólnych zadań związanych z ochroną fizyczną obiektów należą

1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu.


Pracownik ochrony przede wszystkim na terenie obiektu powinien zadbać o bezpieczeństwo osób będących na terenie obiektu. Powinien być zorientowany jakie zagrożenia mogą spotkać osoby na obiekcie. W związku z tym powinien znać dokładną formę obiektu, powinien wiedzieć gdzie się znajdują punkty newralgiczne na obiekcie.
- pracownik ochrony powinien koniecznie informować przełożonych o dostrzeżonych nieprawidłowościach na terenie obiektu.

2. Kontrola ruchu osobowego


Jest to szczegółowe zadanie i obowiązek pracownika ochrony.
Ma on prawo i obowiązek więc wykonywać następujące czynności :
- Sprawdzać czy osoby wchodzące na teren obiektu posiadają odpowiednie dokumenty świadczące o możliwości przebywania na terenie obiektu.
- Musi kierować osoby bez przepustek do biura przepustek w celu wydania tym osobom odpowiednich dokumentów zezwalających przebywanie na obiekcie.
- Nie może wpuszczać na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu.
- Powinien dokonywać wyrywkowej kontroli osób wchodzących na teren obiektu, czy nie posiadają przedmiotów niebezpiecznych bądź też alkoholu.
- Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pracowników do poszczególnych pomieszczeń i rejestrowanie tego faktu w odpowiednich dokumentach.
- Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenie na osobie rewizji osobistej to wówczas podlegają jej osoby będące na terenie obiektu. Wówczas: - Kontrolę takiej osoby może przeprowadzić wyłącznie pracownik o tej samej płci
- Przed dokonaniem kontroli należy pouczyć osobą kontrolowaną o celu kontroli.
- kontrolę taką należy przeprowadzić w wyodrębnionym pomieszczeniu.
- o fakcie posiadania przedmiotów nielegalnych należy powiadomić przełożonego i policję.

3. Kontrola ruchu materiałowego


Pracownik ochrony posiada następujące zadania podczas kontroli ruchu materiałowego:
- Musi kontrolować pojazdy wjeżdżające na teren obiektu więc:
- Kontrola przepustek wjeżdżających pojazdów
- Sprawdzenie czy towar wwożony jest tym samym co w dokumentacji.
- Sprawdzić rodzaj towaru. Czy przypadkiem nie jest on niebezpieczny.
- Wpisać fakt przyjazdu pojazdu z uwzględnieniem czasu
- Musi również prowadzić kontrolę pojazdów wyjeżdżających z obiektu.
- Przed wypuszczeniem takiego pojazdu powinien:
- sprawdzić czy pojazdem kieruje osoba do tego uprawniona i czy posiada niezbędne dokumenty.
- odebrać od kierowcy kopii dokumentów uprawniających do wyjazdu pojazdu z terenu obiektu.
- odnotowania faktu wyjazdu ( czasu, rodzaju i ilości towaru) w odpowiedniej dokumentacji.

4. Kontrola i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.


Do szczegółowych zadań pracownika ochrony należy :
- znać i zrozumieć sygnał alarmowy
- znać przepisy i zasady przeciwpożarowe
- prawidłowo obsługiwać urządzenia do tłumienia ognia, usuwania dymów i gazów pożarowych
- w przypadku powstania pożaru bezzwłocznie przeprowadzić ewakuację osób będących na obiekcie.
- niezwłocznie zawiadomić jednostkę straży pożarnej w przypadku wykrycia pożaru
- koniecznie informować przełożonych o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

5. Zapewnienie niezawodnego funkcjonowania obiektu


Pracownik ochrony będący na obiekcie powinien:
- przeprowadzać działania prewencyjne na terenie obiektu uwzględniając punkty newralgiczne.
- sprawdzać powierzchownie stan urządzeń będących na terenie obiektu. Sprawdzać czy jakieś przewody nie iskrzą, bądź nie zagrażają bezpośrednio zdrowiu lub życiu.
- sprawdzać czy nie są dostępne niebezpieczne przedmioty będące na terenie obiektu.

6. Ochrona przed kradzieżą , zniszczeniem mienia będącego na terenie obiektu.


Szczególnym zadaniem które dotyczy pracownika ochrony to ochrona przed kradzieżą mienia na terenie obiektu.
- pracownik ochrony powinien mieć na uwadze możliwość dostania się na obiekt osoby będącej sprawcą kradzieży.
-zależnie od szkodliwości kradzieży możemy ująć taką osobę
- powinien kontrolować osoby wychodzące z obiektu gdy zaistnieje podejrzenie o kradzieży.

7. Kontrola osób związana z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Pracownik Ochrony w trakcie kontroli ruchu osobowego powinien zwrócić uwagę na czy na teren obiektu nie jest wnoszony bądź wywożony alkohol.
- w uzasadnionych przypadkach może on dokonać kontroli trzeźwości za pomocą atestowanych urządzeń.
- jeśli zaistnieje taka sytuacja powinien powiadomić przełożonych o faktach naruszenia przepisów.
- powinien reagować na popełnione wykroczenie ( spożywanie alkoholu)
- zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa ( gdy na terenie obiektu chronionego – zakładu pracy- miało miejsce spożywanie napojów alkoholowych)

8. Zadania pracownika ochrony związane z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.


Pracownik ochrony ma obowiązek ujęcia osoby jeśli :
- osoba ta popełnia przestępstwo lub wykroczenie
- w oczywisty sposób stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia.
- ujęcie osoby ma miejsce – na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
- ujęcie osoby nastąpiło w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
-pracownik ochrony jest zobowiązany do niezwłocznego oddania sprawcy w ręce policji
- jeśli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

9. Obowiązek pracownika ochrony związany z fizycznym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia ( przestępstwa, wykroczenia, wypadku, pożaru, itp.)


Pracownik ochrony gdy zauważy sytuację , w których istnieje konieczność fizycznego zabezpieczenia miejsca w którym doszło do określonego zdarzenia powinien:
- nie dopuścić do miejsca osób postronnych
- odizolować to miejsce ( chociażby taśmą)
- udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- natychmiast poinformować o zdarzeniu swoich przełożonych
- wezwać policję, straż pożarną i inne specjalistyczne służby
-ustalić bezpośrednich świadków zdarzenia
- podjąć czynności zmierzające do ujęcia sprawców zdarzenia
-sporządzić odpowiednią dokumentację z wynikłego zdarzenia

10. Obowiązek pracownika ochrony do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.


-Tajemnica państwowa jest to informacja niejawna określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów. Tak więc pracownik ochrony jest obarczony odpowiedzialnością związaną z informacjami które posiada bądź może posiadać.
Natomiast tajemnica służbowa jest również tajemnicą niejawną aczkolwiek nie jest już to tajemnica państwowa. Jest ona uzyskana w związku z czynnościami służbowymi lub wykonywaniem prac, której nieuprawnione ujawnienie również może zagrozić interesom państwa bądź interes publiczny, lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.
Więc pracownik ochrony musi brać pod uwagę, że jeśli zostanie dopuszczony do takiej tajemnicy. Państwowej bądź służbowej to musi za wszelką cenę jej przestrzegać. Jest to jego obowiązek
Aby lepiej strzec takiej tajemnicy. Oraz aby podnosić swoje umiejętności.

Dodaj swoją odpowiedź
Badania operacyjne

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu

4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób.
Podstawowe pojęcia:
Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy ...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze- materiały do egzaminu

PRAWO GOSPODARCZE


1.GENEZA POJĘCIA PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO.
Zwrot stosowany bezpośrednio na oznaczenie odrębnego działu prawa a także pośrednio w kontekście wyjaśnienia istoty i charakteru prawa gospodarczego. Prawo...

Politologia

Modele ustroju a administracji publicznej- wybrane kraje

AUSTRIA
1. ILE JEST KRAJÓW ZWIĄZKOWYCH W AUSTRII – 9
2. ILE MIAST WYDZIELONYCH O WŁASNYM STATUSIE-15
3. JAK NAZYWA SIĘ NAJWIĘKSZY KRAJ/LAND/ REPUBLIKI- DOLNA AUSTRIA
4. KTÓRY Z LANDÓW JEST NAJMNIEJSZY- VORARLBERG
5. JAK ...

Administracja

Organizacja i zasady działania administracji publicznej we współczesnej Polsce.

SPIS TREŚCI
1. Centralna administracja rządowa
1.1 Zagadnienia ogólne 3
1.2 Organizacja i zasady działania Rady Ministrów 5
1.3 Organizacja i zasady działania aparatu pomocniczego Rady Ministrów i szefa rządu....................

Samorząd terytorialny

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Terytorialnym

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie te...