Pojęcia rozdziału dynamika

Opory ruchu -To siły które przeciwstawiają się ruchowi ciał.

Wyróżniamy dwa rodzaje sił ruchu:
a) siła tarcia-to siła występująca w miejscu styku dwóch powierzchni trących o siebie
b) siła oporu ośrodka - wystpuje podczas ruchu ciał w ośrodkach materialnych takich jak gazy i ciecze.

Definicja II zasady dynamiki


I Zasada dynamiki Newtona (zasada bezwładności) Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II Zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działa jedna siła lub działające siły nie równoważą się to ciało porusza się ruchem zmiennym jednostajnie z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do siły lub wypadkowej sił i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała. a=F/m => F=ma Siła ma wartość jednego Newtona, jeżeli ciału o masie 1 kilograma nadaje przyspieszenie 1 m/s2 III Zasada dynamiki Newtona Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B oddziaływuje na ciało A siłą, która ma taki sam kierunek działania, taką samą wartość, ale przeciwny zwrot. Zasada zachowania pędu Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie. Jeżeli układ składa się z dwóch ciał, które początkowo spoczywały, to ich pędy końcowe są wektorami przeciwnymi. Zad.1 Samochód rusza z przystanku pod skutkiem stałej siły silnika o wartości 600N. Ruch samochodu hamuje siła tarcia równa 100N. Jaką wartość pędu będzie miał ten samochód po upływie 20 s? Odp. 10000kg x m/s

Definicja II zasady dynamiki


Przyśpieszenie z jakim porusza się punkt materialny pod wpływem przyłożonej do niego siły jest wprost proporcjonalny do tej siły i odwrotnie proporcjonalny do masy tego ciała. Kierunek i zwrot przyśpieszenia są zgodne z kierunkiem z zwrotem siły.

Definicja III zasady dynamiki


Niemożliwe jest istnienie tylko jednej siły. Sile F ab wywieranej przez punkt materialny a na punkt materialny b towarzyszy zawsze siła ba wywierana przez punkt materialny b na a . Obie siły mają jednakowe wartości i wspólny kierunek a przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

Zasada zachowania energii


Jeżeli układ ciał jest odizolowany od wpływu sił, to mogą następować zmiany energii poszczególnych ciał, ale całkowita suma ich energii musi pozostać taka sama.
Prawo zachowania energii mechanicznej
Zasada, która mówi, że podczas ruchu ciała bez sił niezachowawczych (tj. oporu, tarcia, lepkości itp.) jego całkowita energia mechaniczna (czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej) się nie zmienia.

Równia pochyła


Wiemy z doświadczenia, że ciało położone na równi pochyłej, czyli na płaszczyźnie nachylonej pod pewnym kątem do poziomu (rys. 1) zsuwa się po niej

Ruch ciała zsuwającego się bez tarcia po równi pochyłej jest więc ruchem jednostajnie przyśpieszonym, z przyśpieszeniem, którego wartość określa równanie wyznaczone z równoległoboku przyśpieszeń.
a = g · sin α

Przyśpieszenie to jest tym większe, im większy jest kąt nachylenia równi do poziomu ( ściślej sinus tego kąta ). Dla kąta α = 90º, tj. spadania swobodnego, otrzymujemy przyśpieszenie a = g.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Makrostruktury społeczne

Naczelną własnością społeczeństwa jest struktura społeczna. Przejawia się to m. in. w formie podziałów społecznych, hierarchii, układzie ról, pozycji społecznych.

Według Stanisława Ossowskiego struktura społeczna to system ...

Politologia

Instytucje Polityczne RP

INSTYTUCJE POLITYCZNE RP

Literatura obowiązkowa:
W. Skrzydło ?POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE? Lublin 2003
B. Banaszak ?PRAWO KONSTYTUCYJNE? Warszawa 2002

Zagadnienia egzaminacyjne:
1 Pojęcie systemu politycznego i ustro...

Turystyka i rekreacja

Ekonomia w turystyce i rekreacji

FAZY ROZWOJU TURYSTYKI:
1.faza wczesnohistoryczna (do 1850); 2. faza początkowa (1850-1914); 3.faza wzrostu (1914-45) 4.faza turystyki masowej(1945 do teraz)
KONCENTRACJE FIRM:
1.fuzje wertykalne(pionowe), 2.fuzje horyzontalne(poziome),...

Administracja

Administracja- ogólne omówienie całego zakresu

DEF. nauki o administrowaniu
1) Naukę administracji można określić jako naukę społeczną, opierającą się na metodach empirycznych, której przedmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej -Z. Leoński
...