Podział zdań złożonych współrzędnie

1). Zdanie łączne - treści zadań składowych są niezależne, ale łącza się, gdyż dotyczą tego samego czasu lub miejsca. Zdania składowe są połączone bezspójnikowo albo spójnikami: i, oraz, ani.

2). Zdanie rozłączne - mówi o dwóch wykluczających się możliwościach, o sytuacji wymagającej wyboru. Najczęstsze spójniki: albo, lub, bądź, czy.

3). Zdanie przeciwstawne - treści zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod jakimś względem. Najczęstsze spójniki: ale, lecz, jedna, natomiast.

4). Zdanie wynikowe - treść drugiego zdania składowego wynika z treści zdania pierwszego. Najczęstsze spójniki: więc, dlatego, toteż, zatem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

1. Zdanie złożone - zdanie zawierające przynajmniej dwa człony (zdania składowe) i co najmniej dwa orzeczenia.
2. Zdanie składowe - jest to człon zdania złożonego, w budowie przypomina zdanie pojedyncze (jedno orzeczenie)....

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Język polski

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki.
Literatura dzieli się na:
- epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda)
- lirykę (tren, wiersz, fraszka)
- dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny)

Język polski

Składnia

1. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową.

2. Wypowiedzenie - ogół wszystkiego, co mówimy, by przekazać jakąś informację.

Podział:
Wypowied...

Język polski

Składnia - powtórzenie do sprawdzianu

1. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową.

2. Wypowiedzenie - ogół wszystkiego, co mówimy, by przekazać jakąś informację.
Podział: Zdanie, Równoważnik zdania