Rodzaje kości i ich przykłady

1. KOŚCI PŁASKIE:
- kości czaszki
- łopatka
- kości sklepienia mózgoczaszki
- mostek
- kość biodrowa

2. KOŚCI KRÓTKIE:
- kości nadgarstka
- kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna, klinowata)

3. KOŚCI DŁUGIE:
- kość ramienna
- kość promieniowa
- kość udowa
- kość piszczelowa
- kość łokciowa
- kość strzałkowata

4. KOŚCI RÓŻNOKSZTAŁTNE:
- żuchwa
- rzepka
- kości podniebienne
- kręgi

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Uporządkuj rodzaje ścisłych połączeń kości wraz ze zwiększaniem się stopia ich ruchomości. Podaj ich przykłady. -więzozrosty -kościozrosty -chrząstkozrosty

Uporządkuj rodzaje ścisłych połączeń kości wraz ze zwiększaniem się stopia ich ruchomości. Podaj ich przykłady. -więzozrosty -kościozrosty -chrząstkozrosty...

Biologia

Uporządkuj rodzaje ścisłych połączeń kości wraz ze zwiększaniem się stopia ich ruchomości. Podaj ich przykłady. -więzozrosty -kościozrosty -chrząstkozrosty

Uporządkuj rodzaje ścisłych połączeń kości wraz ze zwiększaniem się stopia ich ruchomości. Podaj ich przykłady. -więzozrosty -kościozrosty -chrząstkozrosty...

Biologia

Budowa kości, szkielet, czaszka - w punktach

Funkcję szkieletu.


- Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcję:
- Wzrostową (przyrost kości decyduje o wzroście organizmu
- Ochronną dla narządów
- Krwiotwórc...

Socjologia

Żywność i żywienie w ujęciu historycznym- zmiany w narzędziach i procesach technologicznych wykorzystywanych w sferze żywności i ich uwarunkowania

Celem poniższej pracy jest uzmysłowienie czytelnikowi, a przede wszystkim sobie samemu jak ogromne zmiany w narzędziach i procesach technologicznych dokonały się w sferze żywności i żywienia w toku historii. Jak odbywała się ewolucja narz�...

Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

TOPIKA BIBLIJNA
Topika chrześcijańska, znak zainteresowań twórców literackich i innych sztuk pięknych problematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną od średniowiecza do współczesności, przywoływanie symboli, obrazów i moty...