Rozbicie dzielnicowe

Bolesław Krzywousty miał pięciu synów. Najstarszym był Władysław z pierwszego małżeństwa Krzywoustego. Z drugiego zaś małżeństwa pochodzili Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy. Krzywousty pamiętał dobrze doświadczenia młodości, kiedy zmagał się z bratem Zbigniewem. Chciał uchronić synów przed bratobójczymi walkami po swej śmierci, a jednocześnie zapewnić krajowi silną i sprawną władzę. Przedstawił na wiecu możnym i biskupom statut, w którym uregulował sprawę dziedziczenia dla swych synów i ich następców.


Zgromadzeni przysięgli , że będą stać na straży wykonania postanowień statutu . Tekst statutu nie zachował się do naszych czasów , dlatego nie znamy dokładnie wszystkich jego postanowień. Wiemy jednak , że Bolesław Krzywousty wydzielił dzielnice dla czterech synów. Piątemu, Kazimierzowi, nie wyznaczył dzielnicy. Być może przeznaczył go do stanu duchownego, a może ten najmłodszy urodził się już po śmierci ojca, zmarłego w 1138 r. Najstarszy Władysław, zwany później Wygnańcem , otrzymał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk . Po nim mieli w niej rządzić jego synowie , dalej wnukowie i ich potomkowie . Młodsi synowie Krzywoustego dostali w dziedziczne władanie : Bolesław Kędzierzawy - Mazowsze z Kujawami , Mieszko Stary - Wielkopolskę , Henrykowi ojciec przeznaczył ziemię sandomierską , ale ten jako małoletni nie objął od razu rządów .

Najważniejszą dzielnicą była jednak dzielnica senioralna , obejmująca ziemię krakowską oraz łęczycko-sieradzką , w której mieszkała do swej śmierci - wdowa po Krzywoustym . Nazywamy tę dzielnicę senioralną , ponieważ miał nią władać za każdym razem najstarszy książę z dynastii piastowskiej , czyli senior rodu Piastów . Pierwszym seniorem był więc Władysław II .
Senior miał ponadto sprawować zwierzchnictwo nad Pomorzem , reprezentować państwo w stosunkach z sąsiadami , decydować o sprawach wojny i pokoju . On też mianował biskupów wszystkich diecezji .

Ani najstarszy Władysław , ani jego młodsi bracia , nie byli zadowoleni z postanowień statutu Bolesława Krzywoustego . Władysław , tak jak ojciec w młodości , dążył do zdobycia pełni władzy w państwie i usunięcia młodszych braci. Rozpoczęły się kilkuletnie walki . Juniorzy - Bolesław i Mieszko mieli za sobą poparcie możnych i arcybiskupa gnieźnieńskiego . Podział Polski na dzielnice i osłabienie władzy centralnej odpowiadało dążeniom możnowładców . Przy słabszych książętach dzielnicowych możni mieli większy wpływ na rządy . Każdy książę miał przy sobie dwór i zabiegał o sojuszników , rozdając urzędy , ziemie i przywileje .

Arcybiskup gnieźnieński wyklął w 1146 r. Władysława , który walcząc z braćmi naruszył statut Krzywoustego . Władysław wraz z rodziną został wypędzony z kraju i zmuszony do szukania opieki u króla niemieckiego , którego krewną była jego żona . W Polsce nowym seniorem został Bolesław Kędzierzawy . Przebywający na wygnaniu Władysław II doprowadził w 1157 r. do wyprawy niemieckiej na Polskę w celu przywrócenia mu władzy . Na czele tej wyprawy stanął cesarz Fryderyk Barbarossa ( Rudobrody ) .

Wyprawa Fryderyka Barbarossy na Polskę w 1157 r. dotarła aż do Poznania . Bolesław Kędzierzawy zobowiązał się zwrócić Śląsk synom Władysława Wygnańca , złożył Fryderykowi hołd lenn i zapłacił ogromny okup . Okazała się wtedy słabość Polski , rozbitej na dzielnice . Była to jednak ostatnia wyprawa cesarska na Polskę . Po śmierci Fryderyka Niemcy pogrążyły się w walkach wewnętrznych . Ruś i Czechy przeżywały , podobnie jak Polska , rozbicie dzielnicowe .

Władysław Wygnaniec zmarł na wygnaniu w Niemczech . Powrócili do Polski jego synowie , którym Bolesław Kędzierzawy oddał Śląsk jako ich dziedzictwo . Po śmierci Bolesława następnym seniorem został Mieszko Stary . Ten żył bardzo długo , ale tylko przez kilka lat władał Krakowem i panował jako senior . Panowie krakowscy byli niezadowoleni z silnych rządów Mieszka . Książę ściągał bowiem wysokie podatki i surowo wymierzał sprawiedliwość . Możnowładcy powołali na tron najmłodszego z synów Bolesława Krzywoustego - Kazimierza Sprawiedliwego . Tak więc zasada senioratu została złamana po raz drugi . Po jego zaś śmierci możni wynieśli na tron krakowski małoletniego syna Kazimierza - Leszka Białego , mimo że Mieszko Stary jeszcze żył .

Z biegiem czasu Leszek Biały zdobył znaczny autorytet w całym kraju . Uznawali go za seniora nawet lokalne książęta Pomorza Gdańskiego . Potem jednak sytuacja zmieniła się . Leszek podążył na wiec książąt piastowskich w Gąsawie w Wielkopolsce . Tam został zamordowany przez przeciwników (1227 r.) .

O zasadzie senioratu zupełnie zapomniano . W każdej z dzielnic władali potomkowie synów Bolesława Krzywoustego . Ponieważ było ich wielu , dzielnice rozdrabniały się na coraz mniejsze. Z tego powodu władza książąt była coraz słabsza .

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Rozbicie dzielnicowe - obszerny referat.

1. "Testament" Bolesława Krzywoustego

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. B...

Historia

Polska Piastów i rozbicie dzielnicowe.

Polska Piastów
W okresie od VIII do IX wieku, gdy nad Dunajem tworzyły się już pierwsze państwa słowiańskie, na ziemiach między Odrą, a Bugiem panowała jeszcze powszechnie organizacja plemienna. Na ziemiach polskich między Bałtykiem...

Język angielski

Wydarzenie rozpoczeło rozbicie dzielnicowe to: ...... rozbicie dzielnicowe trwało: ........ do skutkow wypraw krzyzowych nalezy : ....... Każimierz wielki przyłaczyl do krolestwa polskiego ziemie : ........ w skład królestwa polskiego w 1370 nie wchod

Wydarzenie rozpoczeło rozbicie dzielnicowe to: ...... rozbicie dzielnicowe trwało: ........ do skutkow wypraw krzyzowych nalezy : ....... Każimierz wielki przyłaczyl do krolestwa polskiego ziemie : ........ w skład królestwa polskiego w 13...

Historia

Rozbicie dzielnicowe

ROZBICIE DZIELNICOWE

Niniejsza praca historyczna dotyczy problematyki rozbicia dzielnicowego Państwa Polskiego i początków zjednoczenia. Rozpoczyna się od ustawy sukcesyjnej wydanej przez Bolesława Krzywoustego i następnie jego śmier...

Historia

Rozbicie dzielnicowe: bilans polityczny, społeczno-gospodarczy i kulturalny

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w „Kronice”: „Pierworodnemu Władysławowi (...) zapisuję ziemię...

Historia

Rozbicie dzielnicowe: przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturalne

Testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku zapoczątkował trwające 182 lat rozbicie dzielnicowe. Podzielił państwo polskie pomiędzy swoich synów. Jan Długosz napisał w „Kronice”: „Pierworodnemu Władysławowi (...) zapisuję ziemię...