Mapa jako źródło informacji geograficznej

Mapa - jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) z uwzględnieniem krzywizny terenu. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne przedstawione są za pomocą odpowiednich znaków.
Cechy mapy:
-zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści mapy,
-dobór i uogólnienie elementów treści mapy - generalizacja,
-możliwość określenia położenia geograficznego dzięki zastosowaniu kartograficznego odwzorowania mapy,
- możliwość odczytywania i pomiaru różnych cech ilościowych i jakościowych (dzięki kartografii i skali).
Elementy mapy:
-osnowa (podstawa) matematyczna na którą składają się odwzorowania kartograficzne, skala mapy, punkty geodezyjne,
-treść mapy,
-legenda.
Odwzorowanie kartograficzne polega na przeniesieniu położenia punktów z powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyznę mapy z zastosowaniem określonych metod matematycznych np. rzutowania geometryczne. Odwzorowanie kartograficzne to przeniesienie na płaszczyznę mapy siatki geograficznej czyli południków i równoleżników.
Rodzaje map:
Ze względu na skalę:
-wielkoskalowe,
-średnioskalowe,
-małoskalowe.
Ze względu na treść mapy:
-ogólnogeograficzne,
-tematyczne.
Wielkoskalowymi, ogólnogeograficznymi są mapy topograficzne. Oprócz siatki kartograficznej zawierają siatkę topograficzną ułatwiającą określenie położenia obiektów. Na mapach tych stosuje się poziomice (linie o jednakowej wysokości), znaki topograficzne.
Mapy tematyczne przedstawiają wybrane elementy: roślinność sieć wodną, gospodarkę, morza, jeziora.
-mapy przyrodnicze,
-mapy społ-gospod.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Praca kontrolna do szkoły na temat "Mapa jako źródło informacji geograficznej"

Praca kontrolna do szkoły na temat "Mapa jako źródło informacji geograficznej"...

Kartografia i topografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

Powszechnie stosowanym źródłem wiedzy o przestrzeni geograficznej jest mapa. Jest ona obrazem przedstawiającym na płaszczyźnie powierzchnię Ziemi lub jej część w określonym zmniejszeniu, z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu graf...

Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

Mapa jest podstawowym źródłem informacji geograficznej. Mapa jest rysunkiem przedstawiający na płaszczyźnie zmniejszony i uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części według przyjętych zasad odwzorowania kartograficznego i przy użyc...

Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM GEOGRAFIA
Geografia Środowiska Przyrodniczego
Wojciech Wiecki
Podręcznik cz.1 zakres podstawowy

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Pojęcie mapy.

Geografia

Mapa jako podstawowe źródło informacji geograficznej ( definicja, skale map,klasyfikacja map, metody przedstawiania rzeczywistości na mapach)

Mapa jako podstawowe źródło informacji geograficznej ( definicja, skale map,klasyfikacja map, metody przedstawiania rzeczywistości na mapach)...