Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

IV. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
/Kodeks pracy art. 2372 – 2375 oraz Dz. U. nr 62 z dnia 1 czerwca 1996r./

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prze dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:
 szkolenie wstępne,
 szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne – przeprowadzane jest według programów szczegółowych opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk /zawodów/ i obejmuje:
 szkolenie wstępne ogólne /instruktaż ogólny,
 szkolenie wstępne na stanowisku pracy /instruktaż stanowiskowy/,
 szkolenie wstępne podstawowe.

Szkolenie wstępne ogólne / instruktaż ogólny/ - przechodzą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy /liczba godzin minimum –3/

Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, w odniesieniu do:
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub narażeniem na zagrożenia zawodowe,
2) pracowników przenoszonych na stanowiska, o których mowa w pkt. 1, oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno - organizacyjnych, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia dostosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,
3) uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu / liczba godzin instruktażu – minimum 8/.

Szkolenie podstawowe powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia podstawowe odbywają się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku:
 osoby będące pracodawcami,
 osoby kierujący pracownikami,
 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,
 technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 pozostali pracownicy administracyjno-biurowi.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca.
Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku.
Na pozostałych stanowiskach pracy szkolenie powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Po terminie ważności szkolenia podstawowego powinno być przeprowadzone szkolenie okresowe.
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy / art. 2373 par.1 KP/.

BEZPIECZEŃTWO I HIGIENA PRACY.

Jest jednym z kilkunastu działów kodeksu pracy, lecz trzeba poświęcić mu osobny czas. Dział ten mówi nam o bezpiecznym przestrzeganiu zasad przy których może zostać uszkodzona nasze zdrowie jak i życie. W każdej firmie powinny znaleźć się inne odrębne specjalne kadry które będą się zajmowały całą organizacją. Przed podjęciem pracy trzeba przechodzić różne szkolenia aby nasze Zycie przy wykonywanej pracy nie było zagrożone.

Manager jest obowiązany znać określające wymagania w zakresie:
Materialnego środowiska pracy:
Pomieszczeń pracy, oświetleniem, zabezpieczeniem przed hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi da zdrowia
Technicznego bezpieczeństwa Pracy:
Maszyny urządzenia narzędzia materiały i procesy technologiczne
Przygotowania pracownika do pracy:
Badania profilaktyczne, szkolenia wymaganych do kwalifikacji

Dodaj swoją odpowiedź
Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP - prawna ochrona pracy materiały

1. Procesy pracy — pojęcia podstawowe

Pojęcie ochrony pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego pojmowanie kształtowało się historycznie — w początkowym okre...

Prawo pracy

Ściąga z prawa pracy. Zagadnienia na egzamin

Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne powstające w związku z pracą i na tle pracy między pracownikiem i pracodawcą. Stosunek prawny powstający w związku z pracą jest stosunkiem pracy podporządkowanej, albowiem pracownik nie wykonuje j...

Podstawy przedsiębiorczości

Omów obowiązki pracodawcy i pracownika w zakładzie pracy wynikające z kodexu pracy

Obowiązki pracownika i pracodawcy, to zespół norm dotyczących zasad wykonywania pracy zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa pracy jak i w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u danego pracodawcy. Kodeks pracy określa szcz...

Pedagogika

Higiena pracy i wypoczynku ucznia i człowieka dorosłego

Higiena – nauka badająca wpływ czynników środowiska oraz zachowań człowieka na jego zdrowie fizyczne i psychiczne; opracowuje zasady zapobiegania chorobom oraz sposoby utrzymania zdrowia.

Sprawny system, umożliwiający zapewnienie...

Podstawy przedsiębiorczości

Rekrutacja kandydatów na dane stanowisko pracy.

POJĘCIE REKRUTACJI

Rekrutacja jest to działanie mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, z których będzie możliwy wybór (i docelowo zatrudnienie) osoby odpowiedniej na dane stanowisko. Wybór dokonywany jest na rynku zewnętrznym...