Położenie geologiczne Polski i Europy.

1 Europa jest bardzo zróżnicowanym kontynentem, na jej terenie występują struktury z wszystkich okresów geologicznych. Takie zróżnicowanie nazywa się mozaiką geologiczną. Na terenie Europy występują zarówno struktury fałdowe jak i alpejskie.

2 Polska leży na granicy geologicznej Europy w strefie Teisseyne’a Torqueista (TT).

3 Polska leży na granicy trzech dużych jednostek geologicznych Europy:
- prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej
- strefie fałdowań paleozoicznych
- strefie fałdowań alpejskich

4 Platforma wschodnioeuropejska:
- najstarsza i największa jednostka geologiczna
- obejmuje północno-wschodnią i wschodnią część Polski
- zbudowana z prekambryjskich skał magmowych i metamorficznych, na nich znajduje się pokrywa skał osadowych złożona z osadów powstałych w paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku
- podłoże krystaliczne ma urozmaicona powierzchnię i tworzy:
- wyniesienia: np. warmińsko-mazurskie
- obniżenia: np. podlaskie, nadbałtyckie
- zachodnią granicą platformy wschodnioeuropejskiej jest niecka brzeżna

5 Strefa fałdowań paleozoicznych:
- podłoże zostało sfałdowane podczas orogenezy kaledońskiej i hercyńskiej
- składa się z:
zapadlisk: np. śląsko-krakowskie
wyniesień: np. Góry Świętokrzyskie (góry niskie), Sudety (najstarsze skały)

6 Strefa fałdowań alpejskich:
- powstała w neogenie, w kenozoiku
- Karpaty i Tatry

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Położenie geograficzne polski wymusza szereg konsekwencji gospodarczych, przyrodniczych, geopolitycznych dla społeczeństwa, oto najważniejsze z nich: 1. Dostęp do Morza Bałtyckiego 2. Położenie w dorzeczu dwóch dużych rzek, Wisły i Odry 3. Występowanie

Położenie geograficzne polski wymusza szereg konsekwencji gospodarczych, przyrodniczych, geopolitycznych dla społeczeństwa, oto najważniejsze z nich: 1. Dostęp do Morza Bałtyckiego 2. Położenie w dorzeczu dwóch dużych rzek, Wisły i Odr...

Geografia

Podział fitogeograficzny Polski

fitogeografia [gr. phyton = roślina + geographia = opis Ziemi], geografia roślin i roślinności.

Położenie Polski w Europie Środkowej, na obszarze między Bałtykiem a Sudetami i Karpatami , na terenie w większości niżowym, nie wy...

Geografia

Ukształtowanie powierzchni Polski.

Polska leży w środkowej Europie, przebiegają przez nią ważne szlaki komunikacyjne, położenie jej jest zatem korzystne ponieważ łączy bogate państwa zachodniej Europy z zasobnymi w surowce państwami wschodniej Europy. Współczesne granic...

Geografia

Na Semestr w ULO

Położenie Polski
Polska leży w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej, w centralnej części Europy, zaliczanej do strefy czasu środkowoeuropejskiego liczonego według 15° E, w strefie klimatu umiarkowanego ciep�...

Geografia

Wyspa Wolin - referat

FAUNA I FLORA
Specyficzne położenie w przestrzeni przyrodniczo - geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko - lądowego Wolińskiego Parku Narodowego jest niewątp...