Podział grup społecznych

Rodzaje i podział grup społecznych – A)wielkość: a1) grupy małe – kilku lub kilkunastoosobowe, umożliwiające bezpośrednie stosunki między członkami. a2) grupy duże – o strukturze składającej się z różnych podgrup, co uniemożliwia bezpośrednie stosunki między członkami grupy. B)członkostwo: b1) grupy ekskluzywne – stosujące liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków, np. rodzaj wykonywanego zawodu, majątek. b2) grupy ograniczone – stosujące mniej surowe kryteria przyjęć, tj. np. wiek, Mjsc. Zam. b3)grupy inkluzyjne – otwarte dla wszystkich. C)typ więzi : c1) grupy pierwotne – charakteryzujące się osobistym i emocjonalnym typem więzi między członkami, przy czym przynależność do grupy nie zawsze jest dobrowolna. c2)grupy wtórne – tworzone dla osiągnięcia określonego celu, charakteryzujące się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami grupy ma charakter nieosobowy. D)stopień sformalizowania: d1)grupy formalne – mające prawnie określoną strukturę, cel i normy, zwykle oznaczające się bezosobowym typem więzi, d2)grupy nieformalne – oparte zwykle na formach zwyczajowych, cechujące się więziami o charakterze osobistym i nieformalną strukturą wewnętrzną.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Współczesną socjologie dzielimy na dwa działy:
1. Ogólnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie:
-Zmian społecznych (poszukuje głównych czynników sprawczych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie np. jakościowe, ilościowe. Ma dwa w...

Pedagogika

Omów koncepcję grup społecznych i zasady ich funkcjonowania

Jednym z najbardziej fundamentalnych pojęć socjologicznych jest pojęcie ,,grupy społecznej”. W toku życia społecznego wytwarzają się rozmaite międzyludzkie oddziaływania, kontakty i relacje. Mówimy więc, że między ludźmi kształtuj�...

Socjologia

Podstawowe podziały grup społecznych.

Temat: Podstawowe działy grup społecznych


Grupa społeczna to, co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i inte...

Socjologia

Funkcjonowanie grup społecznych

FUNKCJONOWANIE GRUP SPOŁECZNYCH
W strukturze każdego społeczeństwa wyróżnić można dwa poziomy organizacji: makrostrukturalny i mikrostrukturalny. Terminem makrostruktura określa się charakterystyczny dla danego systemu społecznego uk...

Język angielski

podział na  grup społecznych w starożytnej grecji  z góry dzienki 

podział na  grup społecznych w starożytnej grecji  z góry dzienki ...