Rodzaje stylów i ich charakterystyczne cechy.

Współczesną polszczyznę dzielimy na:
- pisaną
- mówioną ---> gwarową

STYL NAUKOWY


- (polszczyzna pisana)
- terminologia naukowa z określonej dziedziny wiedzy
- używanie czasowników pojęciowych (ujawnić, dotyczyć) , rzeczowników abstrakcyjnych (np. prędkość, odporność) oraz wyrażeń modalnych (np. niewątpliwie, zapewne)
- brak środków stylistycznych
- przewaga zdań wielokrotnie złożonych
- nie ujawnianie autora

STYL POTOCZNY


-(polszczyzna mówiona)
- są to wyrażenia oraz wzroty spotykane w języku mówionym w swobodnej rozmowie
- wyrazy o silnym zabarwieniu uczuciowym, nieregularna i uproszczona składnie
- przewaga zdań pojedynczych
- częste równoważniki zdań
- najszerszy uzus (to społecznie przyjęty sposób posługiwania się systemem językowym, słownictwem i regułami łączenia - gramatyką)

STYL URZĘDOWY


- bezosobowy charakter
- ustalone formuły, odsyłające często do akt prawnych
- stosowanie strony biernej
- brak elementów obrazowych i zabarwionych emocjonalnie
- podział tekstu na punkty, podpunkty, paragrafy, stosowanie wyliczeń

STYL PUBLICYSTYCZNY


- komunikatywny, czyli prosty i łatwo zrozumiały
- sugestywny, przemawiający do umysłu i uczucia
- wyposażony w elementy obrazowe
- zróżnicowany wewnętrzni ze względu na zbliżenie do stylu artystycznego lub naukowego

STYL ARTYSTYCZNY


- przewaga środków obrazowych (metafory, porównania, epitety)
- bogactwo słownictwa
- obecność elementów innych stylów, słownictwa gwarowego, regionalnego czy środowiskowego
- charakterystyczny dla utworów literatury pięknej

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Skały i minerały - ich wykorzystanie.

Rozejrzyjcie się dookoła. Co widzicie, na przykład, we własnym domu? Czy wiecie że talerze, na których jecie posiłki, zrobiono z materiału, który kiedyś był minerałem? Że ziemia, po której chodzicie, to gigantyczna kamienna kula? Miner...

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Pedagogika

Pedagogika Opiekuńcza

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej

Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowy...

Psychologia

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli
Kwalifikacje zawodowe – ogół wiedzy o zawodach, umiejętności i doświadczenia z pracy warsztatowej jako przesłanki do kwalifikowanego uczestnictwa w społecznym procesie pracy. Przez uwzględnianie f...

Psychologia

Zagadnienia z psychologii społecznej

1.Co jest przedmiotem psychologii społecznej?
2.Co to jest sytuacja społeczna i jakie są jej rodzaje?
3.Co to są schematy społeczne? Jakie są ich funkcje i rodzaje?
4.Scharakteryzuj trzy zasady budowy schematów społecznych.
5...