Sprawozdanie finansowe w administracji budżetowej

Sprawozdanie finansowe to obowiązek kończący rok obrotowy. Ustawa
o rachunkowości z 29.09.1994 r. (Dz. U. 94, nr 121, poz. 591 ze zm.)
w rozdziale 5 określa zasady sporządzania sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej (art. 45 cyt. ust.):
„2. Sprawozdanie finansowe składa się z:
1) bilansu,
2) rachunku zysków i strat,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”
Ad. 1
Jest najważniejszą częścią informującą o osiągniętych efektach ekonomiczno- finansowych przez jednostkę za określony rok obrotowy. Dostarcza informacji służących ocenie dokonanych działań przez jednostkę oraz podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłych zadań. Bilans stanowi wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień bilansowy i w określonej formie.
Bilans ma formę dwustronnego zestawienia:
- po stronie lewej wyszczególnia się zasoby majątkowe, czyli aktywa,
- po stronie prawej źródła finansowania, czyli pasywa.
Bilans sporządzany jest zgodnie z ujednoliconą formą wynikającą z ustawy
o rachunkowości. Powinien on spełniać wymogi formalne, czyli zawierać określenie:
- podmiotu sporządzającego bilans,
- momentu bilansowego,
- wyszczególnienie przewidzianych pozycji, grup i ich wartości,
- podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelne i prawidłowe sporządzenie bilansu,
- datę sporządzenia bilansu.
Bilans jest sporządzony na konkretny dzień zwany dniem bilansowym, na postawie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w danym roku obrotowym. Dane te, zebrane w formie zestawienia obrotów
i sald, stanowią bezpośrednią podstawę sporządzenia bilansu. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wykazuje się w bilansie według rzeczywistego stanu na ostatni dzień roku obrotowego, zgodnie ze stanem ewidencyjnym i po uzgodnieniu z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji. Każdy prawidłowo sporządzony bilans musi spełniać podstawowe równanie:
AKTYWA + PASYWA
Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = kapitały (fundusze) własne
+ zobowiązania.
Ad. 2
Rachunek zysków i strat stanowi syntetyczne zestawienie elementów składających się na wynik finansowy jednostki za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w układzie pionowym, w którym przychody korygowane są o odpowiednie pozycje kosztów i strat.
Zestawienie to obrazuje nam wgląd w działalność firmy i jej skuteczność poprzez dostarczenie opisu zmian w przychodach i kosztach.
Rachunek zysków i strat jest w istocie rozwinięciem bilansu, pokazuje bowiem elementy kształtujące wynik finansowy ujęty w bilansie.
Ustawa o rachunkowości pozwala na sporządzenie jednego z dwóch wariantów rachunku zysków i strat:
a) wariantu kalkulacyjnego,
b) wariantu porównawczego.
Ad. 3
Informacja dodatkowa obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Są to sprawozdania opisowe, uzupełniające do bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienie zmian
w kapitałach oraz rachunku z przepływów pieniężnych. Powinna ona zawierać również sprawozdanie z działalności gospodarczej jednostki, które uzupełnia sprawozdanie finansowe i zawiera istotne informacje o stanie majątku i sytuacji finansowej jednostki w tym ocenę uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mówią o sprawozdaniu finansowym jednostki jako o zestawieniu liczbowym charakteryzującym sytuację majątkową i finansową jednostki prowadzącej rachunkowość według stanu na określony dzień oraz efekty jej działalności z uwzględnieniem elementów składających się na osiągnięty wynik finansowy.
Sprawozdawczość finansowa jest sporządzana na podstawie danych z ewidencji księgowej. Sprawozdania zawierają zbiorcze informacje o:
- stanie składników majątkowych i źródłach finansowania majątku firmy, czyli
bilans,
- wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów – rachunek
zysków i strat,
- źródła i wysokość środków pieniężnych jednostki oraz kierunkach ich
wykorzystania – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Przy opracowaniu sprawozdań finansowych bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości (zał. 1).
Sprawozdanie finansowe powinna cechować:
• rzetelność,
• kompletność,
• przejrzystość,
• jednolitość,
• terminowość,
• sprawdzalność,
• ciągłość.
W zależności od tego, na czyje potrzeby sprawozdania są sporządzane, wyróżnia się:
- sprawozdawczość wewnętrzną – która służy potrzebom kierownictwa
jednostki,
- sprawozdawczość zewnętrzną – np. dla urzędów skarbowych, urzędów
statystycznych, banków, kontrahentów itp.
Sprawozdania mogą być sporządzane: na bieżąco, czyli w ciągu podstawowego okresu sprawozdawczego, okresowo, tj. w okresie nie krótszym niż miesiąc (np. miesięczne, kwartalne, roczne), sporadyczne (np. dla celów kontrolnych).
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi są:
1. w spółkach akcyjnych i komandytowo – akcyjnych walne zgromadzenie,
2. w spółkach z o. o. – zgromadzenie wspólników,
3. w przedsiębiorstwach państwowych – rada pracownicza lub organ założycielski,
4. w spółdzielniach – walne zgromadzenie członków spółdzielni,
5. w spółkach obrotowych – wspólnicy,
6. w innych jednostkach – organ zatwierdzający określony w statucie jednostki.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe może mieć formę uchwały właściwego organu jednostki lub potwierdzenia wspólników.
W przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jego zatwierdzenie musi być poprzedzone opinią biegłego rewidenta oraz raportu. Opinia i raport informują, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową
i majątkową wynik finansowy oraz rentowność jednostki, która była badana.
Kierownik badanej jednostki jest zobowiązany do udostępnieniu biegłemu rewidentowi sprawozdań, ksiąg rachunkowych i wszelkich dokumentów będących podstawą dokonywanych księgowań i takich, które mogą mieć wpływ na ocenę biegłego rewidenta o sytuacji finansowej i majątkowej badanej jednostki.
Sprawozdanie finansowe wraz opinią i raportem biegłego rewidenta jest udostępniane wspólnikom czy też akcjonariuszom poprzez złożenie tych dokumentów w sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr jednostek gospodarczych w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia.
Ponadto jednostki, których sprawozdania finansowe badają biegli rewidenci mają obowiązek ogłaszania ich w „Monitorze Polskim B” a spółdzielnie
w „Monitorze Spółdzielczym”.
ZAŁ.1


Załącznik nr 1
BILANS JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI
Aktywa
A. Majątek trwały
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej
2. Koszty prac rozwojowych
3. Wartość firmy
4. Inne wartości niematerialne i prawne
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowy majątek trwały
1. Grunty własne
2. Budynki i budowle
3. Urządzenia techniczne i maszyny
4. Środki transportu
5. Pozostałe środki trwałe
6. Inwestycje rozpoczęte
7. Zaliczki na poczet inwestycji
III. Finansowy majątek trwały
1. Udziały i akcje
2. Papiery wartościowe
3. Udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego
IV. Należności długoterminowe
________________________________________
B. Majątek obrotowy
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności i roszczenia
1. Należności z tytułu dostaw i usług
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych
3. Należności wewnątrzzakładowe
4. Pozostałe należności
5. Należności dochodzone na drodze sądowej
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
1. Udziały lub akcje własne do zbycia
2. Inne papiery wartościowe
IV. Środki pieniężne
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne w banku
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)
________________________________________
C. Rozliczenia między okresowe
1. Czynne rozliczenia między okresowe kosztów
2. Inne rozliczenia między okresowe
Suma aktywów
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
III. Kapitał (fundusz) zapasowy
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
2. Tworzony ustawowo
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową
4. Z dopłat wspólników
5. Inny
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
1. Zysk (wielkość dodatnia)
2. Strata (wielkość ujemna)
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
2. Strata netto (wielkość ujemna)
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego
________________________________________
B. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
2. Pozostałe rezerwy
________________________________________
C. Zobowiązania długoterminowe
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe
2. Długoterminowe kredyty bankowe
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
________________________________________
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
I. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe
2. Kredyty bankowe
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
5. Zobowiązania wekslowe
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
II. Fundusze specjalne
________________________________________
E. Rozliczenia między okresowe i przychody przyszłych okresów
1. Bierne rozliczenia między okresowe kosztów
2. Przychody przyszłych okresów
Suma pasywów
________________________________________
Załącznik nr 2
BILANS BANKU
Aktywa
I. Kasa, środki w Banku Centralnym
1. A vista
2. Rezerwa obowiązkowa
3. Inne środki
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
III. Należności od innych instytucji finansowych
1. A vista
2. Terminowe
IV. Należności od klientów i sektora budżetowego
V. Dłużne papiery wartościowe
1. Emitentów państwowych
2. Innych emitentów (w tym odkupione, własne)
VI. Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
IX. Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej kwocie dochodu
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
X. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
XI. Rzeczowy majątek trwały
1. Nieruchomości
2. Pozostałe środki trwałe
3. Inwestycje rozpoczęte
4. Zaliczki na poczet inwestycji
XII. Akcje własne i udziały do zbycia
XIII. Inne aktywa
1.Przyjęte aktywa - do zbycia
2.Pozostałe
XIV. Rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec instytucji finansowych
1. A vista
2. Terminowe
III. Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego
1.Lokaty oszczędnościowe:
a) a vista,
b) terminowe
2.Pozostałe:
a) a vista,
b) terminowe
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych
1.Własnych obligacji
2.Pozostałe
V. Fundusze specjalne i inne pasywa
1.Fundusze specjalne
2.Inne pasywa
VI. Rozliczenia między okresowe i przychody przyszłych okresów
1.Rozliczenia między okresowe
2.Przychody przyszłych okresów
VII. Rezerwy
1.Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2.Pozostałe rezerwy
VIII. Zobowiązania podporządkowane
IX. Kapitał (fundusz) podstawowy
X. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XI. Kapitał (fundusz) zapasowy
1.Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
2.Tworzony ustawowo
3.Tworzony zgodnie ze statutem
4.Inny
XII. Kapitał (fundusz) rezerwowy
1.Z aktualizacji wyceny
2.Na ogólne ryzyko bankowe
3.Pozostałe
XIII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
1.Zysk (wielkość dodatnia)
2.Strata (wielkość ujemna)
XIV. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1.Zysk netto (wielkość dodatnia)
2.Strata netto (wielkość ujemna)
Suma pasywów
Pozycje pozabilansowe
I. Zobowiązania warunkowe z tytułu:
1.Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw itp.
2.Udzielonych gwarancji i poręczeń
3.Pozostałe
II. Zobowiązania wynikające z tytułu operacji kupna/sprzedaży z klauzulą odkupu
III. Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnymi zobowiązaniami.
________________________________________
Załącznik nr 3
BILANS UBEZPIECZYCIELI
Aktywa
A. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
________________________________________
B. Lokaty
I. Nieruchomości
1. Grunty własne
2. Budynki i budowle
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji
II. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
2. Pożyczki dla jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki
3. Pozostałe udziały i akcje
4. Pożyczki dla jednostek, w których ubezpieczyciel posiada udziały i akcje oraz dłużne papiery wartościowe tych jednostek
III. Inne lokaty finansowe
1. Akcje, udziały, inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych
2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu
3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych
4. Pożyczki hipoteczne
5. Pozostałe pożyczki
6. Lokaty terminowe w instytucjach finansowych
7. Pozostałe lokaty
IV. Należności depozytowe od cedentów
________________________________________
C. Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek i ryzyko ubezpieczającego
________________________________________
D. Należności i roszczenia
I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
1. Należności od ubezpieczających
2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych
3. Inne należności
II. Należności z tytułu reasekuracji
III. Inne należności i roszczenia
1. Należności od budżetu
2. Pozostałe należności i roszczenia
________________________________________
E. Inne składniki majątku
I. Rzeczowe składniki majątku
1. Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i pozostałe środki trwałe
2. Pozostałe inwestycje
3. Zaliczki na poczet tych inwestycji
4. Zapasy
II. Środki pieniężne
1. Środki pieniężne w kasie
2. Środki pieniężne w banku
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)
III. Akcje własne do zbycia
IV. Pozostałe składniki majątku
F. Rozliczenia między okresowe czynne
I. Zarachowane odsetki i czynsze
II. Inne rozliczenia między okresowe
Suma aktywów
Pasywa
A. Kapitały własne
I. Kapitał podstawowy
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
III. Kapitał zapasowy
1. Ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
2. Pozostały
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
V. Kapitał rezerwowy pozostały
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
2. Strata netto (wielkość ujemna)
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
2. Strata netto (wielkość ujemna)
________________________________________
B. Zobowiązania podporządkowane
________________________________________
C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
II. Rezerwa ubezpieczeń na życie
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
VI. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
________________________________________
D. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający
1. Rezerwy brutto
2. Udział reasekuratorów
________________________________________
E. Pozostałe rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych
2. Inne rezerwy
________________________________________
F. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów
________________________________________
G. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne
I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
1. Zobowiązania wobec ubezpieczających
2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych
3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji
III. Zobowiązania z tytułu własnych obligacji
IV. Zobowiązania wobec instytucji finansowych
V. Inne zobowiązania
1. Zobowiązania wobec budżetu
2. Pozostałe zobowiązania
VI. Fundusze specjalne
________________________________________
H. Rozliczenia między okresowe bierne i przychody przyszłych okresów
1. Rozliczenia między okresowe bierne
2. Przychody przyszłych okresów
Suma pasywów
________________________________________
Załącznik nr 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW I UBEZPIECZYCIELI
Uwaga do załącznika nr 4
Rachunek zysków i strat może być przedstawiony w postaci porównawczej (wersja 1 lub 2) lub kalkulacyjnej (wersja 1 lub 2), zależnie od wyboru dokonanego przez jednostkę.
________________________________________
Załącznik nr 4/1
WARIANT PORÓWNAWCZY
(wersja 1)
Koszty i straty
A. Koszty działalności operacyjnej
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
VII. Amortyzacja
VIII. Pozostałe
B. Zysk ze sprzedaży
C. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
D. Zysk na działalności operacyjnej
E. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej
G. Straty nadzwyczajne
H. Zysk brutto
I. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
J. Zysk netto
Przychody i zyski
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychód ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
B. Strata ze sprzedaży
C. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
D. Strata na działalności operacyjnej
E. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
F. Strata brutto na działalności gospodarczej
G. Zyski nadzwyczajne
H. Strata brutto
I. Strata netto
________________________________________
Załącznik nr 4/2
WARIANT PORÓWNAWCZY
(wersja 2)
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychód ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
VII. Amortyzacja
VIII. Pozostałe
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
H. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
N. Zysk/Strata netto (L-M)
________________________________________
Załącznik nr 4/3
WARIANT KALKULACYJNY
(wersja 1)
Koszty i straty
A. Koszty sprzedanych towarów i produktów
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
III. Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu
B. Zysk ze sprzedaży
C. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
D. Zysk na działalności operacyjnej
E. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej
G. Straty nadzwyczajne
H. Zysk brutto
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
J. Zysk netto
Przychody i zyski
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody ze sprzedaży produktów
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Strata ze sprzedaży
C. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
D. Strata na działalności operacyjnej
E. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
F. Strata brutto na działalności gospodarczej
G. Zyski nadzwyczajne
H. Strata brutto
I. Strata netto
________________________________________
Załącznik nr 4/4
WARIANT KALKULACYJNY
(wersja 2)
A. Przychody ze sprzedaży towarów i produktów
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Przychody ze sprzedaży produktów
B. Koszty sprzedanych towarów i produktów
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk/Strata na sprzedaży (C-D-E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
II. Dotacje
III. Pozostałe przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)
J. Przychody finansowe
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych
II. Odsetki uzyskane
III. Pozostałe
K. Koszty finansowe
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych
III. Pozostałe
L. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)
M. Zyski nadzwyczajne
N. Straty nadzwyczajne
O. Zysk/Strata brutto (L+M-N)
P. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
R. Zysk/Strata netto (O- P)
________________________________________
Załącznik nr 5
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU
I. Przychody z tytułu odsetek
1. Od instytucji finansowych
2. Od klientów i sektora budżetowego
3. Papierów wartościowych:
a) o stałej kwocie dochodu,
b) o zmiennej kwocie dochodu
4. Pozostałe
II. Koszty odsetek
1. Od instytucji finansowych
2. Od klientów i sektora budżetowego
3. Pozostałe
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytułu prowizji
V. Koszty z tytułu prowizji
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
VII. Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
1. Od jednostek zależnych
2. Od jednostek stowarzyszonych
3. Od innych jednostek
VIII. Wynik na operacjach finansowych
1. Papierami wartościowymi
2. Pozostałych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na działalności bankowej
XI. Pozostałe przychody operacyjne
XII. Pozostałe koszty operacyjne
XIII. Koszty działania banku
1. Wynagrodzenia
2. Narzuty na wynagrodzenia
3. Pozostałe
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
1. Odpisy na rezerwy na należności, zobowiązania warunkowe i inne oraz ogólny fundusz ryzyka
2. Aktualizacja wartości majątku finansowego
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji
1. Należności, zobowiązań warunkowych i innych
2. Wartości majątku finansowego
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)
XVIII. Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII-XIV+/-XVII)
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Wynik finansowy brutto (XVIII+/-XIX)
1. Zysk brutto
2. Strata brutto
XXI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
XXII. Wynik finansowy netto
1. Zysk netto
2. Strata netto
________________________________________
Załącznik nr 6/1
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
I. Składki (1-2+/-3+/-4)
1. Składki brutto przypisane w roku obrotowym
2. Udział reasekuratorów w składce
3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto
4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw
II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym
III. Odszkodowania i świadczenia (1+/-2)
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone w roku obrotowym:
a) odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto,
b) udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych
2. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym:
a) rezerwy brutto,
b) udział reasekuratorów
IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym
V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw
VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3)
1. Koszty akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
IX. Wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat (I+ II- III+/-IV- V- VI-VII+/-VIII)
________________________________________
Załącznik nr 6/2
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
I. Składki (1-2+/-3)
1. Składki brutto przypisane w roku obrotowym
2. Udział reasekuratorów w składce
3. Zmiany stanu rezerw składek na udziale własnym
II. Przychody z lokat (1+2+3+4)
1. Przychody z udziałów i akcji:
a) przychody od jednostek zależnych i stowarzyszonych,
b) pozostałe przychody
2. Przychody z pozostałych lokat
a) przychody z nieruchomości,
b) przychody od jednostek zależnych i stowarzyszonych,
c) pozostałe przychody
3. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
4. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat
III. Nie zrealizowane zyski z lokat
IV. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym
V. Odszkodowania i świadczenia (1+/-2)
1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone:
a) odszkodowania i świadczenia brutto,
b) udział reasekuratorów
2. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia:
a) zmiana stanu rezerw brutto,
b) udział reasekuratorów
VI. Zmiany stanu innych rezerw technicznych na udziale własnym (1+2)
1. Rezerwy ubezpieczeń na życie:
a) rezerwy brutto,
b) udział reasekuratorów
2. Pozostałe rezerwy techniczne na udziale własnym
VII. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw
VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej
1. Koszty akwizycji
2. Koszty administracyjne
3. Otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratora
IX. Koszty działalności lokacyjnej (1+2+/-3+/-4)
1. Koszty utrzymania nieruchomości
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat
X. Nie zrealizowane straty na lokatach
XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
XII. Przeniesienie przychodów z lokat w części zarachowanej na przychody ogólnego rachunku zysków i strat
XIII. Wynik techniczny (I+ II+ III+ IV-V+/-VI+/-VII- VIII- IX- X- XI- XII)
________________________________________
Załącznik nr 6/3
OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA
I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub
Wynik techniczny ubezpieczeń na życie
II. Przychody z lokat (1+2+3+4)
1. Przychody z udziałów i akcji:
a) przychody od jednostek zależnych i stowarzyszonych,
b) pozostałe przychody
2. Przychody z pozostałych lokat:
a) przychody z nieruchomości,
b) przychody od jednostek zależnych i stowarzyszonych,
c) pozostałe przychody
3. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
4. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń
IV. Koszty działalności lokacyjnej (1+2+3+4)
1. Koszty utrzymania nieruchomości
2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej
3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat
V. Pozostałe przychody operacyjne
VI. Pozostałe koszty operacyjne
VII. Wynik na działalności operacyjnej (+/- I+ II+ III- IV+ V- VI)
VIII. Zyski nadzwyczajne
IX. Straty nadzwyczajne
X. Wynik finansowy brutto (VII+VIII-IX)
1. Zysk brutto
2. Strata brutto
XI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia
XII. Wynik finansowy netto (X+/-XI)
1. Zysk netto
2. Strata netto
________________________________________
Załącznik nr 7
INFORMACJA DODATKOWA JEDNOSTEK, Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW ORAZ UBEZPIECZYCIELI
Informacja dodatkowa, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy, powinna obejmować w szczególności:
1.
1) omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego,
3) przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki,
4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,
5) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat,
6) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
2.
1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia),
2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście,
3) wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,
5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,
6) stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszów) zapasowych i rezerwowych,
7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności,
9) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) od 1 do 5 lat,
c) ponad 5 lat,
10) wykaz czynnych i biernych rozliczeń między okresowych oraz przychodów przyszłych okresów,
11) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju),
12) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
3.
1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów,
2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy,
4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym,
5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
6) dane o kosztach:
a) zużycie materiałów i energii,
b) usługi obce,
c) wynagrodzenia,
d) świadczenia na rzecz pracowników,
e) amortyzację
jednostek, które sporządzają część A rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego,
7) koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby,
8) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe,
9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych,
10)przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego;
4. strukturę środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych;
5. informacje o:
1) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,
2) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych,
3) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,
4) pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych,
5) transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami,
6) transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;
6.
1) nazwę i siedzibę jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
2) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy,
3) dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką, o:
a) trwałych lokatach finansowych w tych spółkach,
b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,
c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
________________________________________
Załącznik nr 8
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I UBEZPIECZYCIELE
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)
II. Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone
4. Rezerwy na należności
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej
9. Zmiana stanu zapasów
10. Zmiana stanu należności i roszczeń
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych
12. Zmiana stanu rozliczeń między okresowych
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
14. Pozostałe pozycje
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki
IX. Pozostałe pozycje
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII+/-VIII)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych
IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych
V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
VI. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału
VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki
IX. Pozostałe pozycje
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII+/-VIII+/-IX)
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)
________________________________________
Załącznik nr 9
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA BANKÓW
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)
II. Korekty o pozycje:
1. Amortyzacja
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone
4. Rezerwy na należności
5. Inne rezerwy
6. Podatek dochodowy od zysku brutto
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej
9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
10. Zmiana stanu należności od innych instytucji finansowych
11. Zmiana stanu należności od klientów i sektora budżetowego
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec instytucji finansowych
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów i sektora budżetowego
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
16. Zmiana stanu innych zobowiązań
17. Zmiana stanu rozliczeń między okresowych
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
19. Pozostałe pozycje
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)
VI. Pozostałe pozycje
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów wobec banków
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych wobec innych instytucji finansowych
III. Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych
IV. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
V. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału
VII. Pozostałe pozycje
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II+/-III+/-IV+/-V+/-VI+/-VII)
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B+/-C)
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)
________________________________________
Załącznik nr 10
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA UBEZPIECZYCIELI
A. Przepływy netto z działalności operacyjnej (I-II-III+IV-V+VI-VII)
I. Wpływy z tytułu składek netto
II. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto
III. Odszkodowania i świadczenia wypłacone
IV. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach
V. Podatek dochodowy zapłacony
VI. Pozostałe wpływy operacyjne
VII. Pozostałe wydatki operacyjne
B. Przepływy netto z działalności lokacyjnej (I-II+III-IV+V-VI+VII+VIII-IX+X+/-XI)
I. Wpływy z likwidacji lokat terminowych
II. Wydatki na lokaty terminowe
III. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
IV. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
V. Wpływy z pozostałych lokat
VI. Wydatki na pozostałe lokaty
VII. Odsetki otrzymane
VIII. Dywidendy otrzymane
IX. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
X. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
XI. Pozostałe pozycje
C. Przepływy netto z działalności finansowej (I-II+/-III)
I. Wpływy z emisji akcji
II. Dywidendy wypłacone
III. Pozostałe pozycje
D. Nadwyżka/Zmniejszenie środków pieniężnych (A+/-B+/-C)
I. Środki pieniężne na początek roku obrotowego
II. Nie zrealizowane różnice kursowe na koniec roku obrotowego
III. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Prawo finansowe.

1) Proszę zdefiniować pojęcie prawo finansowe.

PRAWO FINANSOWE – jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie.

2) Systematyka prawa finansowego ze wskazaniem najważniejszych aktów pr...

Prawo

Finanse i prawo finansowe

Prawo finansowe należy rozumieć jako całokształt norm prawnych występujących w postaci ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, które dotyczą finansów.
Finanse można rozumieć bezpośrednio jako środki pieniężne występujące w postaci �...

Finanse i bankowość

Prawo finansowe WSSM - S-ki


Finanse- środki pieniężne gromadzone i wydatkowane przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne (prywatne i publiczne). Finanse można podzielić na publiczne (rządowe) i prywatne (samorządowe).

Budżet państwa ma charakter pods...

Prawo

Prawo finansowe i finanse publiczne

FINANSE PUBLICZNE W KONSTYTUCJI !!!

Finanse publiczne w Konstytucji zostały umiejscowione w rozdziale X w art. 216-227 i zagadnienia te można podzielić na cztery grupy przyjmując za kryterium przedmiot regulacji.
Pierwsza grupa regu...

Prawo

Finanse publiczne i prawo finansowe

PAP. WARTOśCIOWE - to dok. stwierdzające ich właścicielom określone prawa majątkowe. SP stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia po upływie określone...