&Pi - historia

Notatka ucznia:
Najważniejsze daty w historii &pi:
2000 p.n.e. - Babilończycy przyjmują przybliżoną wartość &pi równą 3.
250 p.n.e. - Archimedes określa z dobrą dokładnością przybliżoną wartość &pi jako 22/7.
1706 - Wiliam Jones wprowadza do użytku symbol &pi.
1761 - Johann Lambert dowodzi, że &pi jest liczbą niewymierną.
1882 - Ferdinand von Lindemann dowodzi, że &pi jest liczbą przestępną.

Notatnik nauczyciela:
Od najdawniejszych czasów przypisywano okręgom i kołom wartość religijną i mistyczną. Jest to kształt idealny, pozbawiony boków (lub mający ich nieskończona ilość), linia bez końca, dostrzegana wszędzie w przyrodzie. Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że stosunek obwodu okręgu do jego średnicy jest taki sam. Przyjęło się przedstawiać ów iloraz znakiem greckiej litery &pi (pi), którym po raz pierwszy posłużył się W. Jones w 1706 roku roku lecz spopularyzował go dopiero szwajcarski matematyk Leonhard Euler w 1737.

Pytania kontrolne:
Kto i kiedy wprowadził symbol &pi?
Kiedy i z jaką dokładnością Archimedes określił wartość przybliżoną &pi?
Kto i kiedy spopularyzował znak &pi?

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Historia elektryczności

Elektryczność jest to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata.
Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przy...

Stosunki międzynarodowe

Unia europejska pojęcia

Formuła Berlin plus (ang. Berlin Plus agreement)
Nazwa porozumień zawartych prze NATO i UE w dniu 16 grudnia 2002 roku. Zostały one oparte na wnioskach umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a NATO, podczas szczytu w Waszyngtonie w dniach...

Prawo

Doktryny polityczne.

STAROŻYTNOŚĆ

SOFIŚCI – nie określili jak forma rządów jest dobra – między dem. a aryst.; zlaicyzowali podstaw. pojęcia polit.; państwo to wytwór ludzki, o charakterze doczesnym, nie zaś sił pozaziemskich; Protagoras – rel...

Język polski

Wydarzenia historyczne jako inspiracja dla pisarzy i reżyserów filmowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

Temat ogólny: Wydarzenia historyczne jako inspiracja dla pisarzy i reżyserów filmowych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Temat doprecyzowany: Wydarzenia historyczne jako inspiracja dla pisarzy i reżyserów filmowych na przyk...

Biologia

Somatotropina - hormon wzrostu

Spis treści:

I. Informacje ogólne
a) obraz-model przestrzenny hormonu wzrostu
1. Krótka historia
2. Lokalizacja produkcji w ludzkim organizmie
a) obraz-miejsce produkcji somatotropiny w ludzkim organizmie
3. Regulacj...