Odrodzenie w europie i Reformacja i kontrreformacja w Europie

1.-.*Renesans,inaczej odrodzenie , to epoka nawiązująca do kultury i sztuki starożytnej . *Charakterystycznym dla odrodzenia prądem umysłowym był humanizm , stawiający człowieka w centrum swoich zainteresowań .
*Dzięki rozwojowi gospodarczemu we włoszech możliwy był mecenat bogatych bankierów, kupców i właścicieli manufaktur nad artystami . Miało to decydujący wpływ na rozwuj renesansowej kulttury i sztuki .
*Czasy odrodzenia to okres szybkiego rozwoju i wiedzy, nauki i techniki . przyczyniło sie do tego wynalezienie druku przez Jana Gutenberga i upowszechnienie książki drukowanej . -*W XVl w . Polska czerpała duże zyski z exportu zborza. Z tąd pochodziły fundusze na budowę wspaniałych budowli , rozwój kultury i nauki . Stulecie to jest określane jako "złoty wiek kultury polskiej " . *Najważniejszymi postaciami polskiego renesansu byli poeci : Jan Kochanowski i Mikołaj Rej , Astronom Mikołaj Kopernik , publicysta Andrzej Frycz Modrzewski . 2. - *Reformacja to wielki rych religijny i społeczny zapoczątkowany wstąpieniem Marcina Lutra w 1517 r. * W wyniku reformacji Kościół zachodni podzielił się na protestancki i katolicki . Największymi wyznaniami protestanckimi są : Luteranizm , Kalwinizm i Anglikanizm . * Marcin Luter uważał , że pismo święte należy przybliżyć ludziom nie znającym łąciny . Protestanici zaczeli więc tłumaczyć biblie na języki ojczyste . Dzięki temu w XVl w rozwineła się też literatura narodowa . - *Szlachta polska zawiązała w 1572 r Konfederacje warszawską i uchwaliła akt tolerancji wyznaniowej , dzięki czemu w Polsce nie doszło do wojen religijnych . - *Odpowiedzią katolików na krytykę ze strony zwolenników reformacji było zwołanie soboru trydenckiego w 1545r . Trwał on 18 lat i dokonał głębokiej odnowy kościoła . * W reformie kościoła katolickiego szczególne znaczenie przypisano zakonowi jezuitów . Otrzymał on zadanie zorganizowania szkół katolickich , głoszenia kazań oraz prowadzenia misji na terenach zagrożonych wpływami reformacji . * W ll połowie XVl w powstrzymano rozwój reformacji w Polsce , a w XVll stuleciu wielu protestantów powróciło na katolicyzm . * Unia brzeska w 1596 r powołała kościół greckokatolicki , nazwany unickim . Jego wyznawcy zachowali obrządek i tradycję prawosławia , przyjęli jednak katolickie zwierzchictwo papieża .

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Reformacja i kontrreformacja w Europie

„Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzech, otrzymuje zupełne przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych”
(Marcin Luter)

W drugiej połowie XV w. Kości...

Historia

Reformacja w Polsce i na świecie

Kościół Ewangelicko-Reformowany


Reformacja luterańska nie była jedynym ruchem reformacyjnym w XVI wieku. Prawie równolegle z nią rozwijała się tzw. reformacja szwajcarska. Nie była ona związana ani z jednym miejscem, ani z je...

Historia

Reformacja i Kontrreformacja

Reformacja
Reformacją nazywa się ruch religijny w Europie w XVI wieku, który doprowadził do powstania niezależnych od papiestwa kościołów. Przyczyny reformacji:
• Niechęć do narzuconej interpretacji biblii
• Zeświecczenie...

Historia

Kultura Odrodzenia, reformacja.

Kultura odrodzenia
1.Geneza i początki renesansu
-Giorgio Vasari użył sformułowania Rinascita del arte ? odrodzenie sztuki. Vasari uznał ze nastąpiło to w państwach włoskich w XVw., zaś Europa pozaeuropejska była zdominowana przez...

Historia

Czas wielkich reform: Reformacja i Kontrreformacja

Wiek XVI to czas wielkich reform w Europie. W ciągu tego okresu nastąpiły po sobie reformacja, a następnie kontrreformacja.
Jednym z istotnych wydarzeń ideowych, politycznych i społecznych owego wieku, była wspomniana już reformacja, kt...