Wybór i uprawnienia Sejmu i Senatu.

1. Biernr i czynne prawo wyborcze:

a) Sejmu - bierne od 21 lat
b) Senatu - bierne od 30 lat

czynne: od ukończenia 18 roku życia.

2. Kadencja wyborcza:
- Sejm i Senat wybieramy co 4 lata.

3. Wybory:
a) do Sejmu: powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają
się w głosowaniu tajnym.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Uprawnienia sejmu, senatu, prezydenta, opisane zasdy. wszystko z pierwszego tematu w klasie 2 gimnazjum- sciaga

Pojęcia
Państwo- jest organizacja powoływana przez społeczeństwo- ludność żyjącą na danym terytorium i wyposażona w suwerenną władze
Konstytucja- jest podstawowym aktem prawnym (ust. Zasadnicza). Jest zbiorem najważniejszych p...

Wiedza o społeczeństwie

Prawa i obowiązki:Prezydenta, Rady Ministrów,Sejmu, Senatu.

PREZYDENT
Prawa i obowiązki prezydenta określa Konstytucja RP (z kwietnia 1997 r.).
1. Według obowiązującej ustawy zasadniczej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest głową państwa, najwyższym przedstawicielem Polski i gwarantem ...

Historia

Historia Sejmu Polskiego

Historia Sejmu dawnej Polski.
Już w XIII w., czyli za czasów tzw. rozdrobnienia feudalnego, ludność polska powoływała rady złożone z dostojników duchownych i świeckich, u których książęta zasięgali opinii w podstawowych sprawach. ...

Wiedza o społeczeństwie

Opisz uprawnienia, kompetencje i odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Polska nie ma długiej tradycji wybierania prezydenta w wyborach powszechnych. Od roku 1918 prezydenta państwa wybierał parlament. Pierwszym polskim prezydentem wybranym w wyborach powszechnych był Lech Wałęsa (1990r).
Obecnie urzędujący...

Historia

Zmiany ustrojowe w Polsce na mocy Konstytucji Kwietniowej 1935.

JAKIE ZMIANY USTROJOWE W POLSCE PRZYNIOSŁA KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935r. I JAK JE OCENIAM W STOSUNKU DO PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ USTROJU DEMOKRATYCZNEGO ?

Działalność ustawodawcza rządów sanacyjnych szła w kierunku umacniania władzy ...