Metody określania względnego wieku skał i procesów geologicznych

Metody określania względnego wieku skał i procesów geologicznych, do których należą:
• Met. Paleontologiczne
• Met. litologiczne
• Met. diastroficzne
• Met. Geofizyczne
• Met. Archeologiczne

Metody określania bezwzględnego wieku skał i procesów geologicznych, do których należą:
• Met. Izotopowe
• Met. Radiogeniczne
• Met. Magnetometryczne
• Met. Chemiczne i biologiczne
• Met. Syderalne
• Met. Sedymentologiczne

Skład chemiczny litosfery:O2-47%, Si-29.7%, Al.-8.1%, Fe-4.7%, Ca-3.0%, Na-2.5%, K-2.5%, Mg-1.9% (SiO2-tlenek krzemu, kwarc, ametyst, agat, opal mleczny, chryzopraz, kryształ górski, piasek CaCO3-kalcyt, wapień CaMgCO3-dolomity(najtwardsza skała węglanowa) CaAlCO3-margiel(jeden z najmiększych skał węglanowych CaSO4-siarczan wapnia anhydryt CaSO4*2H2O-uwodniony anhydryt(gips) PbS-siarczek ołowiu, galena, NaCl-chlorek sodu, halit KCl-chlorek potasu, sól potasowa CaF2-fluorek wapnia, fluoryt

Metody paleontologiczne- najczęściej stosowane metody , wykorzystują zachowane w skałach skamieniałości czyli fragmenty lub całe okazy roślin i zwierząt oraz ślady sposobów życia danych organizmów. Aby organizm mógł zachować się w stanie kopalnym musi bardzo szybko zostać przysypany przez osady lub produkty wulkaniczne. W innym przypadku czynniki atmosferyczne, działalność wód, oraz innych organizmów np. nekrofagów może doprowadzić do szybkiego rozkładu organizmu. Największe szanse na przetrwanie w postaci kopalnej mają te organizmy, które wykształciły w sobie elementy twarde np. szkielety, muszle, pancerze, zęby, łuski itp. Skamieniałości powstają w wyniku działania na obumarłe cząstki organizmów procesów fosylizacji. Fosylizacja jest to ogół złożonych procesów fizyczno-chemicznych zachodzących w skale i może następować w wyniku:
• Krystalizacji, która polega na przejściu w stan krystaliczny materiału z którego zbudowany jest szkielet np. opalu w chalcedon
• Rekrystalizacji, która polega na zmianie postaci krystalograficznej minerału w szkielecie np. aragonit  kalcyt (CaCO3)
• Substytucji w wyniku której następuje zastąpienie substancji mineralnej szkieletu minerałem wtórnym np. kalcytem dolomitem, apatytem, krzemionką
• W wyniku uwęglenia, które polega na wzbogaceniu w węgiel w wyniku braku dostępu powietrza i nadmiernej wilgociDodaj swoją odpowiedź
Geografia

Metody datowania wieku skał

Metody datowania wieku skał

Nauką zajmującą się rachubą czasu i datowaniem zjawisk w historii Ziemi jest geochronologia, którą dzielimy na względną i bezwzględną.

Geochronologia względna określa wiek warstw skalnych ...

Geografia

Minerały i skały budujące skorupę ziemską

Minerały - naturalny elementarny składnik skorupy ziemskiej o ustalonym składzie chemicznym, jednorodnej budowie i określonych właściwościach chemicznych.
Minerały które odgrywają ważną rolę w budowie skorupy ziemskiej nazywamy mine...

Geologia

Geologia ogólna - pojęcia, itp.

Geologia – nauka o Ziemi, zajmuje się badaniem i poznawaniem zarówno Ziemi jak i jej najbliższego otoczenia.
Geologia dynamiczna (fizyczna, dynamika systemów ziemskich) – zajmuje się opisem i analizą procesów dziejących się współ...

Geografia

Dziaje ziemi - geologia

Przez wiele lat geolodzy próbowali określić wiek Ziemi na podstawie dowodów odnalezionych w skałach.
Metoda ta okazała się jednak mało skuteczna.
Dopiero stosunkowo niedawno udało się wypracować metody, które pozwalają na dokła...

Geografia

Dzieje ziemi

Przez wiele lat geolodzy próbowali określić wiek Ziemi na podstawie dowodów odnalezionych w skałach.
Metoda ta okazała się jednak mało skuteczna.
Dopiero stosunkowo niedawno udało się wypracować metody, które pozwalają na dokła...