Kto jest odpowiedzialny za I rozbiór Polski?

Kto jest odpowiedzialny za I rozbiór Polski ?
Moim zdaniem, wina leży pomiędzy obywatelami, a ogranami władzy polskiej.
Odpowiedź nie wydaje się być prosta, dlatego stawiam tezę że, wina leży pomiędzy obywatelami, a ogranami władzy polskiej . Postaram się udowodnić moje twierdzenie i poprzeć niżej przedstawionymi argumentami.
Według mnie przyczyn rozbiorów można doszukiwać się już od początku powstania królestwa polskiego . Najwyraźniej widoczne były w XVII wieku,kiedy Polska prowadziła wojny np. z Rosją (1654-1667), Turcją (1667-1699) , Szwecją (potop 1655-1660). Skutkami tych wojen było zaprzestanie rozwoju gospodarczego; spalone wsie, zniszczone plony pozbawiły utrzymania chłopów oraz załamały gospodarkę rolną. Miasta były palone, grabione, przez co tamtejszą ludność często emigrowała lub buntowała się. Pragnę też zwrócić uwagę na to, iż władza głowy państwa była znikoma: król nie mógł utrzymać zawodowej armii, nie było szansy na reformy,wybuchały bunty, rokosze w obronie złotej wolności szacheckiej(wolna elekcja,liberum veto, przywileje szlacheckie),miały miejsce podwójne elekcje. W skutek tego, w sprawy naszego narodu mieszały się państwa ościenne (Rosja,Austria,Prusy).Przykładem ich ingerencji w sprawy Polski był traktat "Trzech czarnych orłów"(zwarcie układu, na którego mocy państwa ościenne zobowiązały się wspólnie ustalić kandydata na tron Polski). Można,by również pokusić się o stwierdzenie, że zaborcy pomogli naszemu panstwu i dzięki nim poprawiła się sytuacja polityczno-ekonomiczna na terenach zajmowanych przez zaborców.Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć jest wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski (1764). Przeprowadzone przez niego reformy, w pierwszych latach jego panowania nie były zbyt korzystne dla rozwoju narodu. Wprowadzenie poprawek na mocy, których na sejmikach głosowano większością, posłowie nie musieli przysięgać na instrukcje sejmikowe, uporządkowano nowe pięniądze i ujednolicono system miar i wag nie spełniło oczekiwać Katarzyny II.Protektorka Polski zarządała więc równych praw dla wyznawców wszystkich religii.
Czy można nie wierzyć w słuszność twierdzenia: „ Moim zdaniem, wina leży pomiędzy obywatelami, a ogranami władzy polskiej ”? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Człowiek wobec władzy w różnych epokach literatury.

Świat nie jest sprawiedliwy. Zawsze jedni dostają więcej, niż by chcieli lub prosili, inni natomiast muszą zadowolić się marnym ochłapem egzystencji. Zawsze też znajdzie się taki ktoś, kto przewyższa pozostałych siłą lub sprytem, do k...

Muzyka

Bić się czy nie bić – ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.

Po drugim rozbiorze Polski w roku 1792 nastąpił szereg powstań narodowo – wyzwoleńczych. Od lat między historykami trwa spór o to czy warto było walczyć? Uważam że warto było , co postaram się udowodnić.
Gdy "Polska" znalazła si...

Język polski

Matura

Miłość w poezji barokowej. Rozwiń temat na podstawie interpretacji wierszy Cuda miłości oraz Do trupa J. A. Morsztyna.
Interpretacja wiersza Cuda miłości
1. rozpoznanie sonetu jako gatunku literackiego
2. określenie cech gatunko...