Podział stylistycznych środków językowych

1. Fonetyczne środki - celowy dobór głosek:
-instrumentacja głoskowa albo eufonia

-onomatopeja, czyli imitowanie dźwięków (miau, hau, zgrzytać, huk itp)

-rym, czyli zgodność grupy głosek kończących wyraz w co najmniej dwóch wersach

-rytm, czyli sylabiczność i sylabotoniczność

2. Morfologiczne - wykorzystanie budowy wyrazów:

-fleksja-albo użycie archaicznych końcówek (chłopy, króle, albo tzw. praesens historicum-obydwa sposoby rzadziej
stosowane ze względu na ograniczenie możliwości)

-słowotwórstwo-zdrobnienia, zgrubienia, neologizmy, wyrazy żartobliwe

-etymologia - pochodzenie słów i pokrewieństwo etymologiczne (listek - mały liść)

-składnia - budowa zdań (apostrofa, powtórzenia, anafora, polisyndeton, refren - cała zwrotka, wers lub jego część, paralelizm składniowy, inwersja składniowa)

3.Leksyka-słownictwo:

-synonimy nacechowane emocjonalnie, oceniające i tworzone z nimi związki frazeologiczne oraz

-synonimy-archaizmy, neologizmy, dialektyzmy, regionalizmy, z gwar środowiskowych i poetyzmy.

4.Figury stylistyczne, czyli tropy poetyckie-wzmacniają ekspresję, siłę wyrazu, piękno (używane w stylu retorycznym i artystycznym):

-epitety-uwydatniają charakterystyczną cechę osoby, przedmiotu, stanu- nie cechę przygodną, więc nie kazda przydawka (przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy, rzeczownik) jest epitetem

-porównanie - zestawienie dwóch przedmiotów ze względu na wspólną cechę (czerwony jak burak), ta cecha to podstawa porównania, oba człony łączone są przy pomocy spójników: jak, jakby, jak gdyby, jako, niby, na kształt

-porównania stereotypowe, zaczerpnięte z języka potocznego,

-porównania literackie, poetyckie - nie sa szablonowe, czesto bardziej rozbudowane i te nosza nazwę homeryckich

-metafora, inaczej przenośnia, czyli przeniesienie cechy jednego przedmiotu na drugi przedmiot (poranek życia-wczesna faza dnia i wczesna faza życia), jest to przenośne użycie wyrazu, nie zaś jego przenośne znaczenie (np. rączka jako uchwyt)

-matafora-animizacja, to nadanie cech istot żywych przedmiotom (wycie wiatrów)
-metafora-personifikacja, to nadanie cech ludzkich zwierzętom lub przedmiotom, pojęciom;

-hiperbola, inaczej przesadnia jest celowym wyolbrzymieniem, przekraczającym wiarygodność opisu;

-metonimia, czyli zamiennia, jest przeniesieniem nazwy jednego przedmiotu na inny na podstawie zachodzacego miedzy nimi zwiazku (oglądać Matejkę, chodzić w bawełnie, ręka od pióra oderwana)

-synekdocha, czyli ogarnienie, mozna uzyc nazwy czesci na okreslenie calosci lun na odwrot

-peryfraza, inaczej omówienie , czyli uzycie zamiast nazwy osoby, przedmiotu czy zjawiska, konstrukcji opisowej równoważnej znaczeniowo (Kraina Kwitnącej Wiśni zamiast Japonia)

-peryfraza - eufemizm, czyli wyraz lub zwrot używany zamiast słów dosadnych, wulgarnych (alkoholik, to ten. który nie wylewa za kołnierz)

-oksymoron jest mateforycznym zestawieniem wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, wykluczających się

-alegoria to rozbudowana figura stylistyczna, która za pomocą opisu konkretnych postaci, motywow, obrazow czy wydarzen przedstawia treść mataforyczną, jest to jedno, powszechnie znane znaczenie symbolu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Historia

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu ?retoryka? należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo ? mówię celowo, stosownie, pięknie?. Słowo rhetor miał...

Język polski

Powtórka do matury - zagadnienia.

Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała różne modele zgodne z duchem czasu, często miała charakter dydaktyczny...

Język polski

Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w "Psalmie” zabiegów językowych.


Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki
przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij
słuszność tego stwierdzenia, wyjaśniając
sens i celowość zastosowanych przez W. Szymborską w
„ Psalmie”zabie...

Dziennikarstwo

Gatunki dziennikarskie

Gatunki dziennikarskie:
1. GD to zindywidualizowane podstawowe struktury
2. pełniące im tylko właściwe zadanie w procesach komunikowania masowego
3. struktury te składają się z elementów tworzywa, formy, treści…
4. Występ...