Części mowy + odmiany + itp.

Odmiany
Rzeczownik
- przypadki
- liczby

Czasownik
- osoby
- liczby
- rodzaje
- tryby
- strony
- aspekty

Przymiotnik
- przypadki
- liczby
- rodzaje
(+stopniowanie)

Przysłówek - nieodmienna część mowy
Liczebnik:
Główny (ile,ilu)
- przypadek
- rodzaj

Porządkowy (który,która z kolei)
- przypadek
- liczba
- rodzaj

Zbiorowe (ilu, np.sześcioro ludzi)
- przypadek

Ułamkowe - nie odmieniają sie
Nieokreślone (ilość podana w przybliżeniu)-nie odmieniają sie

Przypadki
Liczba pojedyncza
- mianownik (kto,co)-stół
- dopełniacz (kogo,czego)-stołu
- celownik (komu,czemu)-stołowi
- biernik (kogo,co)-stołu
- narzędnik (z kim,z czym)-stołem
- miejscownik (o kim, o czym)-stole
- wołacz (ooooooo,hej ty)-stole

Liczba mnoga
- m.koty
- d.kotów
- c.kotom
- b.kotów
- n.kotami
- m.kotach
- w.koty

Odmiana przez osoby
l.p l.m
1.os. ja my
2.os ty wy
3.os on ona ono oni

Czasy
- przyszły - pójdzie
- teraźniejszy - idzie
- przeszły - szła

Rodzaje
- męski
- żeński
- niejaki

Tryb
- rozkazujący idź!
- oznajmujący idzie
- pytający pójdziesz?

Strona
- bierna
- czynna

Aspekt
- dokonany
- niedokonany

Stopniowanie
piękny - piękniejszy - najpiękniejszy

Imiesłowy
- przymiotnikowe(odmieniamy jak przymiotniki)
* czynne(-ący.-ąca,-ące)
* bierne(-any,-ana,-ane,-ty,-ta,-te)
- przysłówkowe
* współczesne(idąc)
* uprzednie(zaśpiewawszy)

Temat i końcówka fleksyjna

Liczba pojedyncza
- mianownik (kto,co)-stół/
- dopełniacz(kogo,czego)-stoł/u
- celownik(komu,czemu)-stoł/owi
- biernik(kogo,co)-stoł/u
- narzędnik(z kim,z czym)-stoł/em
- miejscownik(o kim, o czym)-stol/e
- wołacz(ooooooo,hej ty)-stol/e
("/"-oznaczenie tematu)

Temat główny: stół
Tematy poboczne: stół, stol

Alternacje:
ó-o samogłoskowa, jakościowa
l-ł spółgłoskowa, jakościowa
(są też ilościowe)

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Rozwój mowy dziecka

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Mowa, rozumiana jako system językowy czy też jako indywidualna czynność mówienia jest zjawiskiem unikalnym, spotykanym tylko u ludzi.

Bardzo poważny wpływ na dynamiczną strukturę dziecięcych spostrze�...

Język niemiecki

Gramatyka - części mowy

System czasów gramatycznych niemal w całości pokrywa się z językiem łacińskim. W języku niemieckim istnieje pięć czasów:
Präsens: czas teraźniejszy. Odpowiada polskiemu czasowi teraźniejszemu i łacińskiemu Praesens, może równie...

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Język polski

Ogólne wiadomości dla ucznia 5 klasy z języka polskiego

Gramatyka i literatura:

1. Podmiot liryczny - osoba mówiąca w wierszu, która wypowiada swe uczucia, emocje. Przeważnie bywa nim autor wiersza.
2. Budowa klamrowa - występuje wtedy, gdy utwór kończy się i zaczyna tym samym zwro...

Język polski

Problemy fleksyjne i składniowe czasowników

Podstawową funkcją syntaktyczną czasownika jest funkcja orzeczenia. Może on ją pełnić dzięki swoim formom, które wyrażają takie kategorie gramatyczne, jak czas, tryb, osoba, aspekt, strona i liczba, pozwalające na lokalizację zdania w p...