Satyra "Pijaństwo".

Satyra "Pijaństwo" jest krytyką zgubnego nałogu odbierającego człowiekowi jego godność . Autor żartuje , wyśmiewa słabość natury ludzkiej , brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów . Bawi czytelnika ukazując studium portretowe nałogowego pijaka , który poszukuje okazji do wypicia wódki . Satyra ma charakter dydaktyczny , gdyż podkreśla znaczenie trzeźwego myślenia , zaleca wstrzemięźliwość oraz konieczność ćwiczenia swojej woli . Poddaje krytyce wszelkie ujemne zjawiska społeczne , szkodliwe dla moralności narodu . " Pijaństwo " zawiera humor , ale jest gorzkim i bolesnym studium psychologicznym człowieka , który nie potrafi panować nad swoją wolą .

Refleksje filozoficzne dotyczą zadumy nad naturą , ludzką bezsilnością , człowiek nie przeciwstawia się złu i świadomie pogrąża się , popada w nałóg .

Krasicki walczy o trzeźwość społeczeństwa , pragnie poprawy obyczajów szlachty sarmackiej . Autor zastosował dialog , formę opowiadania i przemówienia . Styl jest urozmaicony . Występują różne rodzaje zdań , często proste , pytające i wykrzyknikowe , a także równoważniki zdań . Krasicki utapia w tok narracji wypowiedzi biesiadników w formie mowy niezależnej , a dla unaocznienia opowiadania wydarzenia minione opowiada w czasie teraźniejszym . Gospodarz biesiady opowiada żywo i plastycznie . Wskazuje na to dosadne słownictwo o zabarwieniu humorystycznym . Drugi rozmówca przemawia w sposób pouczający , stosuje zdania złożone i słownictwo abstrakcyjne . Wypowiedź odznacz się ogólnikowością . Żywość i dynamizm utworu osiągnął autor przez zastosowanie przerzutni i różnorodnych fraz intonacyjnych .

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Satyra (i nie tylko) prawdę mówi" - przedstaw, jaką prawdę o czasach i ludziach Oświecenia odnajdujesz w twórczości Ignacego Krasickiego.

„Satyra prawdę mówi” - to stwierdzenie możemy odnaleźć już w pierwszych wersach utworu Ignacego Krasickiego pt.„Do króla”.Daje nam ona dużo do myślenia.Na jej podstawie możemy wywnioskować, że satyra mimo, iż jest gatunkiem lite...

Język polski

Ujęcie motywu biesiady i jego funkcje w utworach "O doktorze Hiszpanie" Kochanowskiego i "Pijaństwo" Krasickiego.

Temat: Ujęcie motywu biesiady i jego funkcje w utworach: ?O doktorze Hiszpanie? Jana Kochanowskiego i ?Pijaństwo? Ignacego Krasickiego. Zwróć uwagę na kontekst historycznoliteracki.

1. (Pkt 1 w załączniku - tabelka)

2. Rozpo...

Język polski

Satyra doby Oświecenia w walce z ciemnotą i zacofaniem społecznym.

Satyra to utwór literacki, posługujący się dowcipem, ironią, kpiną lub szyderstwem, by wyrazić krytyczny stosunek do przedstawionych zjawisk, ośmieszyć ludzkie wady, obyczaje, postawy światopoglądowe. Krasicki jest autorem 22 satyr. Pięt...

Język polski

Ignacy Krasicki satyra pt. "Pijaństwo".

Satyra "Pijaństwo" jest jednym z tych utworów, w których podejmowano walkę o trzeźwość polskiego społeczeństwa.Po czasach saskich zaczęto dostrzegać konieczność piętnowania pijaństwa jako naszej wady narodowej.Pojawiło się...

Język polski

"Modny kawaler i modna dama, zacofany sarmata i światły obywatel - główne modele postaw Polaków w drugiej połowie XVIII wieku.

Epoka oświecenia w Polsce przypada na lata 1740-1822. Był to trudny czas dla kultury i oświaty. Przez złą politykę upada Uniwersytet Krakowski. Bogaci gromadzą książki dla siebie. Szlachta staje się coraz bardziej zacofana i zamknięta na ...