Chrzest Polski: znaczenie, przyczyny i skutki

Chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Przyjmuje się, że ten proces trwał do początku XIII wieku, a według niektórych źródeł nawet do XVII w. Na przełomie wieku X-XI rozpoczęto budowę kościelnej organizacji. Chrzest pierwszego z naszych władców nastąpił w Ostrowie Lednickim, Gnieźnie lub Poznaniu, ponieważ na terenach tych miast znaleziono baptysteria z II połowy X wieku (czyli budynki przeznaczone do obrzędu chrztu), co najprawdopodobniej świadczy o zaistniałej sytuacji.

Przyczyny chrztu Polski to:

-uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo Cesarskie,
-sojusz z Czechami,
-chęć wzmocnienia autorytetu władcy,
-polepszenie funkcjonowania państwa,
-wzmocnienie więzi między ludźmi,

Znaczenie chrztu:

-przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł i wierzeń ludowych,
-umocnienie Polski poprzez organizację kościelną, której podstawową jednostką jest parafia,
-utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo,
-autorytet władcy jako pomazańca bożego,
-polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami,
-wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich,
-stworzenie państwa ponadplemiennego,
-umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie,
-zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga,
-przyjęcie chrztu to ogromnej wagi akt kulturowy i polityczny,

Skutki chrztu Polski:

-biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska w państwie Polan
-utworzono biskupstwa, np. w roku 968 powstało biskupstwo w Poznaniu,
-w roku 1000 powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie (zostało ono powołane na cześć władcy Państwa -Cesarskiego - Ottona III, który odwiedził w tymże roku Polskę),
-arcybiskupstwo w Gnieźnie sprawowało władzę nad trzema biskupstwami, znajdującymi się we -Wrocławiu i Kołobrzegu oraz Krakowie,
-nastąpił rozwój organizacji kościelnych, powstawały coraz to nowe biskupstwa, np. w XII wieku -Bolesław Krzywousty powołał biskupstwo w Lubuszu, w roku 1440 założono biskupstwo w Wolinie),
-zjednoczenie państwa Polan,
-utracono jednak dwa biskupstwa, lubelskie, a także zachodniopomorskie,
-Krzyżacy założyli biskupstwo chełmińske,

Jak widać z powyższych rozważań, przyczyny, znaczenie i skutki przyjęcia przez Polskę chrztu łączą się ze sobą nieodwracalnie. Mieszko I musiał przyjąć chrzest, by jego kraj nie stał się łupem dla innych państw, które były już schrystianizowane i tworzyły chrześcijańską wspólnotę. Poza tym, wiara w jednego Boga jednoczyła ludzi, zaś pogaństwo hamowało rozwój państwa ponadplemiennego. W owym czasie Cesarstwo Niemieckie, podobnie, jak Państwo Kościelne chciało podporządkować sobie inne państwa, więc Mieszko I, by tego uniknąć zdecydował się na wejście do europejskiej wspólnoty chrześcijańskiej. Chrzest, a wraz z nim proces chrystianizacji podnosił również autorytet Mieszka I, gdyż wraz z przyjęciem wiary stał się on bożym pomazańcem. Natomiast pogaństwo uniemożliwiało sprowadzenie do kraju duchowieństwa, tak bardzo potrzebnego do struktury i organizacji Kościoła.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Chrzest Polski i jego znaczenie.

1. Wstęp
W pracy chciałabym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omówić przyczyny przyjęcia, skutki oraz znaczenie, jakie miało dla Polski przyjęcie Chrztu przez Mieszka I. Chronologiczne zestawienie po sobi...

Historia

Przyczyny i skutki Unii polsko-litewskiej.

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik, chc�...

Historia

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik, chc�...

Historia

Chrzest polski i jego znaczenie

W pracy chciałbym ukazać kolejne etapy na drodze do przyjęcia przez Polskę chrztu, omówić przyczyny, skutki oraz znaczenie jakie miało dla Polski przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Chronologiczne zestawienie po sobie faktów historycznych bę...

Historia

Przyczyny i skutki chrztu Polski

Pierwszy historyczny władca Polski – Mieszko I. Kiedy jego państwo pojawiło się na arenie międzynarodowej w Europie były już rozwinięte struktury władzy. Cesarstwo Niemieckie aspirowało do dominacji w Europie, podobnie jak Państwo Kośc...