Humanizm

Humanizm i odrodzenie to wielki ruch kulturalny przypadający na XV i XVI wiek.

Humanizm jest głównym prądem umysłowym odrodzenia (renesansu), który głosił konieczność pełnego rozwoju człowieka, jego szczęście i godność.
Centrum idei humanistycznej - człowiek
„jestem człowiekiem nic, co ludzkie nie jest mi obce” - Terencjusz

Pisarze i filozofowie epoki odrodzenia nawiązywali do starożytności - Platona, Sokratesa i Arystotelesa. Artyści sięgali do starożytnego sposobu przedstawiania ciała ludzkiego. Potępiono ideał średniowiecza-„memento mori” - pamiętaj, że umrzesz „Carpe diem” - Żyj chwilą-Horacy

W okresie odrodzenia powracano do łaciny, greki, oraz hebrajskiego. Nastąpił rozkwit szkolnictwa, rozwój nauk humanistycznych i przyrodniczych.
Humaniści studiowali języki, zgłębiali historię, dzieła polityczne, zakładali akademie i gimnazja, ponieważ uniwersytety były instytucjami kościelnymi.
Ideałem epoki był człowiek wszechstronnie wykształcony.

Mecenasami sztuki byli:
Papieże (Juliusz II, Leon X), Medyceusze
Wynalezienie czcionki przez Jana Gutenberga w 1440 r pozwoliło upowszechnić książki.

Myśl Polityczna i społeczna


W epoce odrodzenia myśl społeczna i polityczna, także zaprzątała uwagę humanistów, którzy rozważali pojęcie państwa i suwerenności państwa.
Przedstawicielami myśli politycznej byli: Nicolo Machiavelli-Włoch, który w utworze „Książe”twierdził, że najważniejszy jest interes władcy, którego utożsamiał z racja stanu państwa. Machiavellim dopuszczał stosowanie terroru w imię wyż-szych celów.

Jean Bidon (Francuz) w utworze „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” twierdził,że władca absolutny stoi ponad prawem i ograniczone jest tylko przez prawo boskie i prawo natury.
Erazm z Rotterdamu (Niderlandczyk) w dziele „Pochwałą głupoty” poddał krytyce wyższe warstwy społeczne i bardzo ostro osądził kościół.
Thomas Morus (Anglik) w utworze „Utopia” zawarł podstawy socjalizmu utopijnego. Opowiadał się za równością społeczną, zniesieniem prywatnej własności, tole-rancją religijną.

Nauka


W nauce przełomowym odkryciem było stworzenie przez Mikołaja Kopernika teorii heliocentrycznej (ziemia kręci się wokół słońca) wyłożył tę teorię w dziele „ O obrocie sfer niebieskich”

Galileusz potwierdził teorie Mikołaja Kopernika, ale w obawie przed inkwizycją publicznie musiał odwołać swe poglądy, ale i tak wierzył w teorie Kopernika mówiąc „ a jednak się kręci…”

Giordano Bruno był twórcą teorii o nieskończoności wszechświata za głoszone po-glądy został skazany na karę śmierci przez spalenie na stosie, przez inkwizycję.

Sztuka renesansu


Sztuka renesansu miała odwzorcowywać świat i człowieka. Dbano o harmonijne proporcje części, z których składała się całość. W muzyce i architekturze były to proporcje matematyczne.

Najwybitniejszymi przedstawicielami humanizmu byli:
Leonardo da Vinci-Monaliza, Ostania wieczerza, Dama z łasiczką, projektował łodzie podwodne i maszyny latające, zasłużył się dla poznania anatomii człowieka

Rafael Santi-Madonna sykstyńska, freski w pokojach watykańskich, malarz kobiecego piękna

Michał Anioł- rzeźby: Mojżesz, Pieta, Dawid, malarz fresków w Kaplicy Sykstyńska i Sądu Ostatecznego też w tej kaplicy, architekt kopuły Bazyliki św.Piotra.

Albrecht Durer (Niemiec) - malarz i portrecista

Piotr Bruegel Starszy-obraz Upadek Ikara, malarz scen z życia wsi i miasteczek

Literatura


Prekursorami odrodzenia byli żyjący w XIV wieku Włosi (Dante Aligheri-„ Boska Komedia” Franciszek Patrarca „listy miłosne do Laury”
Najwybitniejsi przedstawiciele to: Jan Boccacio „Dekameron”,Miguel Cervantes „Don Kichot z Lamanczy”William Szekspir - najwybitniejszy dramaturg.

Teatr


W XVI wieku w świat teatru wkroczyły głębokie zmiany, popularne stały się Pantomima i „Żywe Obrazy”, które towarzyszyły ważnym wydarzeniom np. przy wjeździe monarchy do miasta.
Rozkwitła Commedia dell’Arte - włoski teatr ze swoimi charakterystycznymi typami ludzkimi, ostrym humorem, oddziaływaniem słowem i gestem. Duża role odgrywały na dworach, gdzie stanowiły ulubioną rozrywkę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Humanizm renesansowy

HUMANIZM RENESANSOWY

Renesans nie oznacza ani odrodzenia starożytności, ani sztuki, ale odrodzenie człowieka.?
Zygmunt Łempicki

?Nazwą renesans ( franc. renaissance), czyli Odrodzenie, określamy okres w dziejach idei, s...

Język polski

Kryzys renesansowego humanizmu czy humanizm tragiczny, humanizm heroiczny? Wykorzystaj wnioski z analizy i interpretacji wybranych Trenów Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego ,, O wojnie naszej … ”

Kryzys renesansowego humanizmu czy humanizm tragiczny, humanizm heroiczny? Każde z tych pojęć pasuje do określenia twórczości dwóch wybitnych renesansowych poetów w Polsce, Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Obydwaj twórc...

Język polski

Humanizm i odrodzenie.

Humanizm
1) Prąd umysłowy z przełomu XIV i XV w., zmierzający do odrodzenia znajomości języków i literatury klasycznej; humanistami nazywano ludzi podejmujących studia w tych dziedzinach i kształtujących postawę życiową wg wzorca st...

Historia

Humanizm i Odrodzenie

Humanizm pojawił się i rozpowszechnił w Europie w XV i XVI w. Humanizm to zainteresowanie człowiekiem, życiem, światem otaczającym i doczesnością. W średniowieczu życie było tylko etapem na drodze w zaświaty. Humanistów interesował ż...

Kulturoznawstwo

Wybierz odpowiedni zestaw cech dla epoki renesansu A.dynamika, perspektywa geometryczna, humanizm, symetria B.spokój, asymetria, humanizm, harmonia C.harmonia, perspektywa geometryczna, humanizm, symetria D.idealizm, dynamika, symetria, ostre łuki w a

Wybierz odpowiedni zestaw cech dla epoki renesansu A.dynamika, perspektywa geometryczna, humanizm, symetria B.spokój, asymetria, humanizm, harmonia C.harmonia, perspektywa geometryczna, humanizm, symetria D.idealizm, dynamika, symetria, ostre �...

Język polski

Charakterystyka pojęć: odrodzenie, humanizm, reformacja.

Wszystkie te trzy pojęcia odnoszą się do okresu kultury i literatury europejskiej i polskiej. Pojęcie "odrodzenie" jest nadrzędne w stosunku do pozostałych, gdyż zakres pojęć: "humanizm" i "reformacja" mieści ...