Ruch po okręgu

RUCHEM PO OKRĘGU NAZYWAMY RUCH, KTÓREGO TOREM JEST OKRĄG.

Przykłady:
- ruch planet
- ruch płyty CD
- ruch bębna w pralce
- ruch krzesełka karuzeli
- ruch wskazówek zegara
- ruch wentyla w wentylatorze

OKRESEM w ruchu po okręgu T nazywamy czas, w którym ciało wykonało 1 pełny obrót. Mierzymy go w sekundach.

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ w ruchu po okręgu f nazywamy liczbę pełnych obrotów, które ciało wykonało w ciągu 1 sekundy. Mierzymy ją w hercach (Hz)

f = 1/T [Hz = 1/s]

T = 1/f [1/Hz = 1// 1/s = 1 * s/1 = s]

W ruchu jednostajnym prostoliniowym cały wektor prędkości nie zmienia się.
W ruchu jednostajnym po okręgu nie zmienia się tylko w wartość wektora, zmienia się natomiast jego zwrot i kierunek.

Wektor prędkości w ruchu po okręgu jest styczny do okręgu w danym punkcie tzn. prostopadły do promienia okręgu w danym punkcie.

V = s/t (ruch jednostajny prostoliniowy)
t = T
s = 2 * 3,14 (pi) * r

V = 2*pi*r / T

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Ruch po okręgu - Zadania ! Dam Naj za Najczytelniejsza i najszybsza odpowiedź ! :) 1. Ciało wykonuje 5 obrotów w ciągu minuty po okręgu o promieniu 20cm , Oblicz T- Okres f - częstotliwość V-prędkość w-omega 2.Jeden pełen obrót po okręgu trwa 2

Ruch po okręgu - Zadania ! Dam Naj za Najczytelniejsza i najszybsza odpowiedź ! :) 1. Ciało wykonuje 5 obrotów w ciągu minuty po okręgu o promieniu 20cm , Oblicz T- Okres f - częstotliwość V-prędkość w-omega 2.Jeden pełen obr...

Fizyka

Do uchwytu wiaderka z wodą przymocowano sznurek, po czym wiaderko wprawiono w ruch po okręgu w płaszczyźnie pionowej. Promień toru środka masy wiaderka z wodą wynosi 50cm. Oblicz najmniejszą częstotliwość obrotów wiaderka, przy której woda się nie wyleje

Do uchwytu wiaderka z wodą przymocowano sznurek, po czym wiaderko wprawiono w ruch po okręgu w płaszczyźnie pionowej. Promień toru środka masy wiaderka z wodą wynosi 50cm. Oblicz najmniejszą częstotliwość obrotów wiaderka, przy której ...

Fizyka

Ruch w różnych układach odniesienia

RYSUNKI W ZAŁĄCZNIKU
1. Układ odniesienia.

Każdy opis ruchu ciał materialnych wymaga uprzedniego wyboru układu odniesienia. Przez wybór układu odniesienia rozurniemy wybór jednego lub kilku ciał, które umownie przyjmujemy za ...

Fizyka

Ruch i jego opis

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała w przestrzeni względem innych ciał w miarę upływu czasu. Ciało, względem którego opisujemy ruch, nazywamy układem odniesienia. Opis ruchu zależy od wyboru układu odniesienia. Każdy ruch ma charak...

Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu

Jeśli torem ruchu ciała jest okrąg i ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa równe drogi (łuki), to ruch tego ciała nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu.

Okres jest to czas, w którym ciało wykonuje jedno okrążenie. Okres...