System organów państwowych

Organem państwowym jest odpowiednio zorganizowana instytucja, utworzona na podstawie przepisów prawa i powołana do wykonywania określonych zadań w imieniu państwa, będąca częścią aparatu państwowego. Z podmiotowego punktu widzenia organ państwowy może być jednoosobowy lub kolegialny.
Według konstytucji z 1997 r.: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej” (art. 10 ust. 1). Wadzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Następstwem podziału władz jest również podział organów państwowych na:
!) organy ustawodawcze,
2) organy wykonawcze,
3) organy sądownicze.


1)Do organów ustawodawczych należą organy państwowe tworzące prawo o randze ustawy. Należą do nich Sejm i Senat.
Organami wykonawczymi są obok Prezydenta i Rady Ministrów przede wszystkim organy administracyjne, zarządzające, które kierują przypisanymi im dziedzinami działalności państwowej, a także inne, wykonujące powierzone im zadania, np. organy kontroli państwowej NIK, PIH.
Organami sądowniczymi są niezawisłe sądy, wspomagane przez inne organy wymiaru sprawiedliwości np. prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny.

Organy państwowe można podzielić na:
organy centralne,
— organy terenowe

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

System organów państwowych

Organ państwowy – jest wyodrębnioną organizacyjnie, strukturalnie i kompetencyjnie częścią aparatu państwowego, powoływaną do wykonywania określonych zadań.
Typologia według:
1) liczby osób tworzących dany organ:
• jedn...

Wiedza o społeczeństwie

„Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.”

„Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.”


Pomimo iż Polska jest krajem demokratycznym to bardzo często dochodzi w niej do łaman...

Politologia

System polityczny, systemy polityczne, silski wsnhid

SYSTEM POLITYCZY _ DEFINICJA POJĘCIA
System to najogólniej każdy skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę zbiór elementów. Strukturę można określić jako ogół związków między elementami uwarunkowanych przynale...

Politologia

Włoska republika ustrój polityczny, system partyjny, ustrój terytorialny

Ogólne informacje o państwie.

Włochy leżą nad morzami: Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim(M. Śródziemne). Obejmują pd. Część Alp, Niz. Padańską, Płw. Apeniński oraz Sycylie Sardynie i kilka mniejszych wysp. Gra...

Politologia

System polityczny PRL

Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wola Józefa Stalina przesadziła o kształcie ustrojowym przyszłej Polski jako państwa komunistycznego. Koncepcję tę realizowano stopniowo. Świadomie nawiązywano do demokratycznych instytucji pr...