Przychody jednostki gospodarczej

1. Pojęcie przychodów jednostki gospodarczej
- jest to należna lub otrzymana kwota z tytułu sprzedaży oraz innych operacji gospodarczych np. złożenie lokaty bankowej, sprzedaż środka trwałego
Sprzedaż produktów, towarów lub innego składnika majątku jest związany z następującymi czynnościami:
? przeniesienie prawa własności ze sprzedawcy na nabywcę
? udostępnienie towaru nabywcy ? przychód ze sprzedaży produktów to iloczyn ceny i wielkości sprzedaży

2. Określenie momentu sprzedaży
- następuje w określonych okolicznościach
* sprzedaż krajowa
- data wydanie towaru
- data wysyłki
- data przedstawienia do dyspozycji odbiorcy przedmiotu sprzedaży
- data wpłaty gotówkowej
* sprzedaż zagraniczna
- potwierdzenia przekroczenia granicy na podstawie dokumentów celnych W każdym przypadku moment sprzedaży związany jest z faktem wystawienia faktury na sprzedane towary.

3. Przychody z ogólnej działalności firmy dzielimy na:
a) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
- występują bardzo często i są podstawową grupą przychodów jednostki
- przychody ze sprzedaży produktów (wyroby gotowe), półfabrykaty, usług oraz robót
- przychody ze sprzedaży towarów (placówki handlowe)
- przychody ze sprzedaży materiałów

b) pozostałe przychody operacyjne
- są nieregularne, występują stosunkowo rzadko i nie wynikają z podstawowej działalności firmy
* przychody netto ze sprzedaży zbędnych środków trwałych, inwestycji, likwidacji lub zbędnych wartości niematerialnych i prawnych
* przedawnione, umorzone zobowiązania, kredyty bankowe
* otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, dotacje
* otrzymane darowizny, czynsze za dzierżawę pomieszczeń
* nadwyżki inwentaryzacyjne lub w kasie

c) przychody finansowe
- są efektem różnych operacji finansowych jednostki gospodarczej
* dywidendy od zysku z innych jednostek (z tytułu udziałów lub akcji)
* przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
* odsetki od obligacji, lokat bankowych, od udzielonych pożyczek
* dodatnie różnica kursowe
* dyskonto przy zakupie weksli lub innych papierów wartościowych

4. Przychody przyszłych okresów
- są to kwoty jakie otrzymuje jednostka będąca formą zapłaty ?z góry? za towary, które będą wydane nabywcy w przyszłych okresach np. zaliczka na poczet zakupu towarów w II kwartale, prenumerata czasopism.
- kwota przychodów przyszłych okresów staje się częściowo przychodem bieżącym firm jeżeli w danym miesiącu nastąpią określone czynności
* wydanie nabywcy produktów zakupionych w danym miesiącu
* rozliczenie całej kwoty przychodów proporcjonalnie do kresu przedpłaty i ilości wydanych produktów

5. Zyski nadzwyczajne
- są to przychody nieplanowane z tytułu zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia działalności oraz likwidacji firmy np.
* odszkodowania za straty wywołane zdarzeniem losowych
* przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki
* sprzedaż środków trwałych uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego
* obniżenie zobowiązań na skutek postępowania układowego

Dodaj swoją odpowiedź
Rachunkowość

Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki gospodarczej

. Istota i podział wskaźników stosowanych w analizie.
Wielkość zjawisk badanych w trakcie analizy ekonomicznej oraz ich zmiany określa się za pomocą różnych wskaźników ekonomicznych. Pojęcie wskaźnika w analizie ekonomicznej jest t...

Zarządzanie

Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.

1) Przychód
Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pra...

Biologia

Wynik finansowy,koszty,przychody

Wynik finansowy
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo może osiągnąć dodatni (pozytywny) wynik finansowy, kiedy przychody będą wyższe od kosztów lub też może osiągać wartość ujemną (negatywną), wówczas, kiedy ...

Ekonomia

Planowanie i organizacja działalności jednostki organizacyjnej

Istota planowania-rozpoznanie przyszłości w oparciu o dane mierzone;
Plan-dokument, który zawiera informacje uzyskane w procesie planowania np. biznesplan;
Planowanie-proces polegający na określeniu celów i sposobów ich osiągnięcia;...

Prawo administracyjne

Opodatkowanie działalności gospodarczej

AUSTAWA Z 26 LIPCA 1991 O PODATKU DOCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.
ZAKRES PODMIOTOWY.
Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich doc...