Gospodarka Europy.

Europę zalicza się do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów świata. O państwach zachodnioeuropejskich takich jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Francja, mówi się, że są jednymi z najbardziej zamożnych krajów na Ziemi. Mimo to czasami również i one mają trudności gospodarcze. Jednak w mediach najczęściej pojawiają się informacje o problemach ekonomicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Rosja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina, czy Rumunia.
O potencjale ekonomicznym naszego kontynentu świadczy fakt, iż gospodarka europejska wytwarza około 1/3 produktu światowego brutto. Ponadto Europa odgrywa bardzo ważną rolę w handlu międzynarodowym. Na nasz kontynent przypada około 45 % wartości światowych obrotów handlowych. O wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Europy świadczy również struktura PKB. 65 % PKB wytwarzają usługi, natomiast znikomy jest udział rolnictwa, bo tylko 3 %. Porównując poszczególne kraje i regiony naszego kontynentu, można zauważyć, że cechuje się on znacznym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego. Duże są także różnice w standardzie życia mieszkańców poszczególnych państw. Dotyczy to zwłaszcza zamożnych krajów Europy Zachodniej oraz słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym państw Europy Wschodniej. O znacznych dysproporcjach między tymi rejonami świadczy fakt, że kraje zachodnioeuropejskie, w których mieszka poło Europejczyków, wytwarzają ponad 3/4 wartości PKB całego kontynentu. Przyczyny powyższych różnic są związane z odmiennym rozwojem historyczno-gospodarczym tych dwóch części kontynentu. W krajach Europy Zachodniej dużo wcześniej została zapoczątkowana rewolucja przemysłowa. W jej wyniku już od XIX wieku rozpoczął się szybki rozwój przemysłu i transportu oraz stopniowe ograniczanie roli rolnictwa. Rożnice te, pogłębiły się w latach 1945-1990, gdy w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonowała nieefektywna gospodarka socjalistyczna.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Gospodarka Europy.

Europę zalicza się do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów świata. O państwach zachodnioeuropejskich takich jak Wielka Brytania, Niemcy, czy Francja, mówi się, że są jednymi z najbardziej zamożnych krajów na Ziemi. ...

Polityka

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Europa
Przez rozwój gospodarczy przez szereg lat uważało się przemysł, oraz rolnictwo. Jednakże na przełomie ostatnich dziesięcioleci, w świetle coraz większego zużycia zasobów naturalnych Komisje i Agendy Unii Europejskiej, starają...

Geografia

Materialy dotyczace państw Europy Srodkowej, Polska+Saseidzi, rys historyczny, warunki naturalne, zabytki.

Sąsiedzi Polski


Niemcy

Pełna nazwa państwa Republika Federalna Niemiec (D)Bundesrepublik Deutschland
Stolica Berlin
Powierzchnia 357 tys. km2
Ludność 82,1 mln (1997)
Gęstość zaludnienia 230 osób/km2<...

Ekonomia

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Przeprowadając porównanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia.
Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centralny, ...

Ekonomia

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Przeprowadając porównanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia.
Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centralny, ...

Ekonomia

Gospodarka w roznych epokach

GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

Rolnictwo – niska efektywność, najważniejsza gałąź produkcji; (80 – 90% ludzi); wynikało to z prymitywnej technologii;
trójpolówka – dzielenie ziemi na trzy pola (niwy): a) zboże b) ozi...