Jan Kochanowski - krótka notatka

Jan Kochanowski - pierwszy wielki polski poeta. Urodził się w XVI wieku w 1530r. Żył za czasów panowania Zygmunta Augusta i Bony. Studiował we Włoszech. Po studiach był sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Zanim osiadł na stałe w Czarnolesie założył rodzinę.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich herbu Korwin, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego ziemskiego sandomierskiego i Anny Białaczowskiej herbu Odrowąż. Poetą renesansu był też jego brat Mikołaj, a tłumaczem w epoce baroku - bratanek Piotr. W następnych latach wyprowadził się z Czarnolasu.

Jan Pisał pieśni-wiersze, treny-wiersze poświęcone zmarłej córce Urszulce, fraszki - krótkie utwory wierszowane poświęcone ludzkim wadom. Większość wierszy napisał pod lipą. XVI wiek - to epoka renesansu, w której żył i tworzył. Był on człowiekiem wykształconym i oczytanym. Jan Kochanowski otrzymał przydomek "ojca poezji". Jan Kochanowski zmarł w 1584r., żył 54 lata.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krótka notatka biograficzna o Janie Kochanowskim.

Jan Kochanowski (1530 - !584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej; miał 6 braci i 5 sióstr. Dzięki opiece mecenasów po 3 latach nauki w A...

Język polski

Notatka z renesansu

J. polski – renesans
1.Kryzys myśli średniowiecznej. Narodziny renesansu.
-zaczęto interesować się człowiekiem
-odkryli do idei starożytnej
-mieli dość lęków , obaw przed groźnym Bogiem , śmiercią .
-upadek autory...

Język polski

Renesans - skrypt

Renesans
Renesans - fr. renaissance (odrodzenie).
Epoka olbrzymich zmian, zburzenia starego światopoglądu. Wzoruje się na antyku. Dominuje przekonanie, że do kontaktu z Bogiem nie potrzeba Kościoła. Najważniejszy staje się człowiek...