Części zdania - ściąga

Okolicznik miejsca - dokąd?, którędy?, gdzie?, skąd?

Okolicznik czasu - kiedy?, jak długo?

Okolicznik sposoby - jak?, w jaki sposób?

Okolicznik przyczyny - dlaczego, z jakiej przyczyny?

Okolicznik celu - po co?, w jakim celu?

Okolicznik warunku - w razie czego?, po jakim warunkiem?

Przydawka przyimkowa - wyrażona wyrażeniem przyimkowym (z czego?)

Przydawka przymiotna - wyrażona przymiotnikiem (jaki?, który?), imiesłowem przymiotnikowym (chcący, napisany)

Przydawka liczebna - wyrażona liczebnikiem

Przydawka rzeczowna - wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu naz. dopełniaczową (kogo?)

Podmiot gramatyczny - jest najczęściej wyrażony rzeczownikiem lub zai.rzeczownym w mianowniku

Podmiot szeregowy - więcej niż jeden podmiot

Pomiot logiczny - jest najczęściej wyrażony rzeczownikiem lub zai.rzeczownym w dopełniaczu

Podmiot domyślny - nie ma podmiotu, ale możemy się domyślić kto wykonuje czynność

Zdanie bezpodmiotowe - w którym orzeczeniem jest nieosobowa forma czasownika zakończona na (no, to)

Orzeczenie czasownikowe - wyrażone czasownikiem w formie osobowej lub nie osobowej

Orzeczenie imienne - składa się z łącznika (to osobowa forma czasownika być, stać się, zostać) i orzecznika (to rzeczownik, przymiotnik, liczebnik lub inne części zdania)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ściąga z części mowy

Animizacja - ożywienie, rodzaj metafory przypisującej przedmiotom martwym cechy istot żywych: ślepy kamień, gniewne morze.

Anafora - figura stylistyczna polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku kolejnych wersów, zdań ...

Język polski

Barok -ściąga

barok.Epoka baroku trwała w Polsce od schyłku XVI wieku do lat 40 wieku osiemnastego. Nazwa pochodzi z języka włoskiego (barocco=dziwny). Tak nazywano jedyną w swoim rodzaju perłę, łowioną u brzegów Portugalii - niezwykle cenną, bo rzadk�...

Politologia

Ściąga z metodologii badań politologicznych

1. Nauka- społeczna działalność ludzi, mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości, wyrastające z potrzeb jej opanowania i przekształcenia przez człowieka Czynnosci nauki:
- powiązana z poznaniem wybranego fragmentu rzeczywisto�...

Język polski

Lektury - ściąga

ANTYK – 2000 lat p.n.e – 476 (upadek Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego)
„Biblia” – jako źródło kultury europejskiej (księga Hioba wystawionego na próbę)
„Antygona” Sofoklesa – (Antygona,Kreon,ciało Polinejkesa) wybór czy...

Prawo

Prawoznawstwo ściąga

1. Co to jest przepis prawa?
2.Co to jest wartość logiczna przepisów prawa?
3.System statyczny a dynamiczny?
4. Wymień rodzaje faktów prawnych.
5. Co rozumiemy pod pojęciem skutki prawne.
6. co to jest obowiązek prawny?