Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Jednym z czynników wpływających na powszechność Europy w średniowieczu jest dominująca religia, czyli chrześcijaństwo. Światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami i postępowaniem wszystkich ludzi tej epoki.

Prócz tego obowiązywały te same, narzucone przez religię normy moralne i wzorce osobowe. Jednym z nich była postawa ascety. Charakteryzowała się ona pokorą, ubóstwem, miłością do bliźniego i przyrody. Za wzór uznawano również postawę rycerza. Jego cechami były siła, odwaga, honor i duma.

Średniowiecze to czas powstania pierwszych uniwersytetów. Były one wytworem ówczesnej kultury miejskiej. Językiem wykładowym była łacina. Pierwsze w Europie szkoły wyższe powstały w XI i XII wieku we Francji i we Włoszech. Naczelne uczelni stał rektor. Wybierany był on przez profesorów lub studentów. Uniwersytet porównywany był do budowli. Jego fundamenty stanowiły sztuki wyzwolone, ściany prawo i medycyna, a dach teologia.

Kolejnym składnikiem było stosowanie dwóch dominujących w tym okresie styli – romańskiego i gotyckiego. Budynki gotyckie charakteryzowały się bogatymi zdobieniami, zastosowaniem witraży oraz ostrymi łukami. Przykładem zabytku tego typu jest komturski zamek w Malborku. Styl romański to głównie budowle obronne o grubych murach i małych, wąskich oknach, możemy do nich zaliczyć, np. Rotundę św. Prokopa w Strzelnie.

Elementów uniwersalnych możemy znaleźć jeszcze wiele, np. stosowanie prawa rzymskiego, przejmowanie elementów antycznych i arabskich. Świadczy to o tym, że średniowieczna Europa tworzył jedno „wielkie państwo”.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Teza: „Średniowieczną Europę łączył uniwersalizm.”

Za średniowiecze w Europie uznaje się lata pomiędzy upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego (476 r. n.e.), a wydarzeniami historycznymi XV w. (1453 rok, tj. upadkiem ces...

Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Moja praca dotyczyć będzie uniwersalizmu średniowiecznej Europy od IX do XIV wieku.

Jednym z czynników wpływających na powszechność Europy w średniowieczu jest dominująca religia, czyli chrześcijaństwo. Światopogląd chrześci...

Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Jednym z czynników wpływających na powszechność Europy w średniowieczu jest dominująca religia, czyli chrześcijaństwo. Światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami i postępowaniem wszystkich ludzi tej epoki.

P...

Historia

Rola Kościoła w kształtowaniu sie średniowiecznej Europy.

Analizując i oceniając wkład Kościoła w kształtowanie się średniowiecznej Europy pragnę sprecyzować znaczenie pojęcia Kościół, odnosząc je do religii chrześcijańskiej.
Wiara chrześcijańska narodziła się w I w. n.e. na Blisk...

Historia

Uniwersalizm Europy średniowiecznej

Gdybym miała jednym słowem scharakteryzować tak bogaty okres dziejów jakim jest średniowiecze, zapewne użyłabym pojęcia uniwersalizm. Wspólne dla większości mieszkańców Europy ideały, język, religia, władza świecka w osobie cesarza ...

Historia

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych Europy Środkowej i Zachodniej doby Średniowiecza.

Średniowiecze – jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antyc...