Rodzaje termometrów i ich zastosowania

Termometr alkoholowy:
Jest on używany przy silnych mrozach (-39*)

Termometr stacyjny:
Służy on do aktualnej temperatury powietrza stosowany jest w meteorologii

Termometr gazowy:
Stosowany głównie w badaniach naukowych

Termometr magnetyczny:
Służy do pomiaru temp. bliskiej zera bezwzględnego; działa na zasadzie zależności podatności magnet. Substancji paramagnet od temperatury.

Termometr geologiczny:
Służy do obserwowania w skałach zjawisko geol. Umożliwia ustalenie temp. tworzenia się lub przeobrażania skał.

Termometr samopiszący:
Używany jest w użądznich zegarowych

Termometr parowy:
Stosowany często w termostatach, np. samochodowych; wykorzystuje zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury

Termometr laboratoryjny:
Służący do pomiaru temperatury rozmaitych substancji, zwykle umieszczonych wewnątrz szklanej aparatury.

Termometr rtęciowy:
Termometry, w którym do pomiaru temperatury wykorzystuje się go duży współczynnik rozszerzalności cieplnej rtęci.

Termometr za okienny:
Stosowany do mierzenia temperatury na dworze, wskazuje on skalę Celsjusza

Termometr maksymalno-minimalny:
Wskazuję on najwyższą i najniższą temperaturę w okresie między obserwacyjnym: używany jest w meteorologii

Termometr oporowy:
Działa na zasadzie zależności oporu elektrycznego od temperatury; stosowany w technice i służy z wzorce do określania temperatury

Termometr lekarski:
Służy do mierzenia temperatury ludzkiego ciała

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

1. Podaj przykłady zastosowania w życiu codziennym i w przemyśle zjawiska rozszerzalności temperaturowej: a)ciał stałych, b)cieczy c)gazów 2. Jakie znasz rodzaje termometrów? Opisz ich budowe. Potrzebne na jak najszybciej, będę bardzo wdzięczna :")

1. Podaj przykłady zastosowania w życiu codziennym i w przemyśle zjawiska rozszerzalności temperaturowej: a)ciał stałych, b)cieczy c)gazów 2. Jakie znasz rodzaje termometrów? Opisz ich budowe. Potrzebne na jak najszybciej, będę bardzo wd...

Fizyka

Termometry, ich rodzaje i zastosowania

Termometria - dział nauki o cieple dotyczący metod mierzenia temperatury.


Termometr - przyrząd pomiarowy służący do oznaczania temperatury w sposób pośredni, poprzez rejestrację wybranej, a zależnej od temperatury wielk...

Materiałoznawstwo

Nauka o materiałach

1. Wewnętrzna budowa atomów. Równanie Schroedingera. Atom wodoru.Liczby kwantowe. Orbitale.
WEWNĘTRZNA BUDOWA ATOMÓW:
Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane proto...

Geografia

Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka.

Wpływu przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych działań, które są podejmowane dla produkcji energii. Z produkcją tą wiążą się bowiem bezpośrednio takie prace jak pozyskiwanie zas...