Ogólny podział chorób, ich klasyfikacja.

Zdrowie a choroba.
1. Zdrowie to stan samozadowolenia psycho-fizycznego, to poczucie fizycznego, społecznego i samopoczucia - sprawność działania mechanizmów homeostatycznych.
2. Choroba - zaburzenie mechanizmów homostatycznych i zachodzi upośledznie prawidłowej współpracy komórek, tkanek, narządłow i całego organizmu. Wywoływane są przez czynniki patogenne a zajmuje się nimi patolgia. Choroby wywołują: - czynniki biologiczne(pasożyty: wirusy, bakterie, grzyby, pyłki kwiatowe, jad zwierząt, priony). - czynniki fizykochemiczne(substancje w powietrzu, glebie, wodzie, aatmosferze, pożywieni, hałas promieniowanie, ciśnienie atmosferyczne, farby, smary, lekiery, leki). - czynniki społeczne( zła atmosfera w domu, kłótnie, brak miłośći, bezpieczeństwa).
3. Choroby człowieka możemy sklasyfikować w następujący sposób: - cywilizacyjne - wykazujące zależność od stopnia rozwoju cywilizacyjnego - motoryzacji, urbanizacji, chemizacji rolnictwa - więc są to choroby wywołane przez hałas, zanieczyszczenie środowiska, skażenie chemią wody, powitrza, żywnośći. Zapadamy na alergie, nadciśnienie, choroby układu ciśnienia, nerwice, choroby psychiczne - społeczne - schorzenia przewlekłe - np: gruźlica, choroby weneryczne, nowotworowe, otyłość, układu krążenia, alkoholizm, narkomania, nikotynizm. - dziedziczne - inaczej genetyczne - uwarunkowane genowo lub chromosomowo przekazywane z pokolenia na pokolenie zgodnie z prawidłośćiami procesu dziedziczenia - alibnizm, daltonizm, hemofilia, karłowatość, fenyloketonuria. - choroby zakaźne - infekcyjne, np: grypa, odra, cholera, ospa lub niezaraźliwe, np: tężec. Mogą być przyczyną epidemi gdy pojawia się duża liczna zachorowań w krótkim okresie czasu, bądz pandemii - gdy zasięgie obejmują duże obszary. - choroby pasożytnicze - inwazyjne, wywołane inwazją pasożytów - ucisk mechaniczny pasożytów na tkanki, narządy powoduje uczulenie na produkty przemiany materi pasożyta, zubożenie organizmu żywiciela w ważne dla życia witaminy.
4. Choroby zawodowe - powstają w związku z wykonywanie określonej pracy. Czynnikami powodującymi te choroby to nieodpowiednie narzędzia pracy, nadmierna eksploatacja narządu wzroku, mowy, hałas, wibracje, zapylenie, wys/niskie temperatury, kontakt z promieniowaniem, truciznami, smarami, farbami. Urazy - wszelkie działania wywołujące uszkodzenia ciała np: urazy spowodowane ostrymi narzędziami, bronią palną, urazy cieplne - oparzenia, odmrożenia i urazy elektryczne. Są tkaże urazy psychiczne które wywołują na przykład przeżycia wojenne, gwałty, lub zatrucia.
5. Należy stosować określoną profilaktyke - czyli działania i środki zmierzające do zapobiegania chorobom lub do ich ujawniania we stadiach wczesnych. Stosowanie szczepień, przestrrzeganie zasad higienieny, racjonalne odżywianie, czynny i bierny odpoczynek czy poddawanie się badaniom profilatycznym, diagnostycznym. Ważne jest także zdolność do udzielania pierwszej pomocy ponieważ wypadki są częścią naszego życia, i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej może komuś uratować życie.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Ogólny podział chorób, ich klasyfikacja.

Zdrowie a choroba.
1. Zdrowie to stan samozadowolenia psycho-fizycznego, to poczucie fizycznego, społecznego i samopoczucia - sprawność działania mechanizmów homeostatycznych.
2. Choroba - zaburzenie mechanizmów homostatycznych i zach...

Biologia

Uzależnienia i ich konsekwencje zdrowotne i społeczne

Uzależnienie, czyli toksykomania to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji (syntetycznych lub naturalnych, mających szkodliwy wpływ na organizm i psychikę jednostki). W praktyce zaś określenie ...

Rehabilitacja

Patofizjologia - ściaga

ARYTMIE SERCA
Mechanizmy powstawania arytmii serca
- Zjawisko reentry (>90%)
- Aktywność wyzwalana (potencjały następcze wczesne)
- Wzmożony automatyzm
Zjawisko reentry
- Blok jednokierunkowy
- Zwolnienie przepływu<...

Biologia

Charakterystyka i podział głównych grup drobnoustrojów

Drobnoustrojami, czyli mikroorganizmami nazywamy formy żywe, niewidoczne gołym okiem. Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do których zalicza się:
1. Wirusy - Virales,
2. Bakterie - Bacteria, ...

Biologia

Chroby skóry.

Leczenie chorób skór uległo w ostatnich latach dużym zmianom, równolegle z postępem nauk medycznych.
Została unowocześniona ich klasyfikacja oraz wprowadzono do praktyki lekarskiej nowe, skuteczniejsze metody badań diagnostycznych.
...

Pedagogika

Polityka społeczna - zagadnienia2. Zakres przedmiotowy polityki społecznej.

Wg prof. W. Szuberta
· Polityka ludnościowa i rodzinna
· Polityka zatrudnienia
· Polityka mieszkaniowa
· Polityka ochrony zdrowia
· Polityka zabezpieczenia spo...