Osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków.

Osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków zawsze były i są podziwiane przez historyków, ale i zwykłych ludzi. Mimo, że wiele czasu upłynęło od czasów największej świetności starożytnej Grecji, to jednak jej dorobek kulturalny doprowadził od rozwinięcia wielu nauk i odkryć, bez których nie mogliby6śmy funkcjonować w dzisiejszym świecie.
Dorobek kulturalny Greków dotyczył wielu różnych dziedzin. Jedną z nich była architektura. Niektóre z greckich budowli przetrwały do dziś, co jest fenomenem, zważywszy na narzędzia jakimi się posługiwali. Po za tym budowle te są olbrzymich wielkości. Sposób w jaki je zaprojektowano i wykonano jest wielką zagadką dzisiejszych naukowców.
Najpiękniejszymi budowlami greckimi były różnorodne świątynie ,otoczone kolumnadą, w kształcie prostokąta, a także Partenon. W Grecji wytworzyły się także trzy style: dorycki, joński i koryncki. Tamte czasy zapoczątkowały także rozkwit sztuki rzeźbiarskiej. Tematem rzeźb było zazwyczaj przedstawienie człowieka w odpowiednich proporcjach. Posągi bogów umieszczane były głównie w świątyniach. Występowały również płaskorzeźby , przedstawiające historie bóstwa lub bohatera związanego z danym miejscem.
Kolejną dziedziną, której za twórców możemy uznać Greków, była filozofia. Grecy próbowali szukać odpowiedzi na pytania o istotę świata, jego praprzyczyny, rozwoju przyrody, a także o sensie życia człowieka, jego naturze i wartościach. Pierwszym filozofem był Sokrates, ale było także wielu innych takich jak Platon (twórca idealizmu), Arystoteles, Tales z Miletu, Anaksymenes, Anaksymandra, Heraklit oraz Demokryt. Ich teorie dały początki istotnym kierunkom filozoficznym, takich jak stoicyzm i epikureizm. Ich poglądy miały znaczny wpływ na dalszy rozwój nauki i filozofii europejskiej. Filozofie w Grecji nie gromadzili wiedzy, tylko próbowali ją wykorzystać. Kontynuowali dorobek innych cywilizacji w dziedzinie medycyny. Przejęli od Babilończyków i Egipcjan wiedzę astronomiczną i rozwinęli ją, podobnie jak arytmetykę i geometrię (twierdzenie Pitagorasa). Stworzyli także podstawy techniki wojennej. Arystoteles dokonał podziału nauk na trzy grupy: nauki teoretyczne (metafizyka, fizyka i matematyka), nauki praktyczne (etyka i polityka) oraz nauki wytwórcze (sztuka i retoryka). Zajmując się teorią polityki, wyodrębnił trzy ustroje prawidłowe (monarchię, arystokrację i politeję) i trzy nieprawidłowe (tyranię, oligarchię i demokrację).
Od położenia szkół Arystotelesa i Platona wiążą się nazwy dzisiejszych szkół: Liceum od ogrodów Lykejon i Akademia od gaju poświeconego greckiemu herosowi – Akademosowi.
Także w dziedzinie teatru i literaturze Gracy mają swoje osiągnięcia podziwiane przez wszystkich aż do dziś. Podobnie jak przy architekturze i rzeźbie, wiele rozwiązań zawdzięczali cywilizacjom Bliskiego Wschodu. Przejęli od Fenicjan alfabet i przetworzyli go zgodnie z charakterem swojego języka. Dzięki temu mogły zostać spisane poematy epickie Homera: Iliada i Odyseja. Stały się one podstawą greckiego wychowania. Także wielkim poetą epickim Grecji był Hezjod. Jego najważniejsze dzieło to Teogonia. Utwory tych twórców są dziś niezwykle cennymi dziełami, by zrozumieć również sens życia, poznać piękno formy, a także by poznać dawne obyczaje i kulturę Greków, a także móc wzoraować się na postawie głównych bohaterów. Najpiękniejszym wyrazem kultury starożytnych Greków były mity, służące wyjaśnianiu zwyczajów i wierzeń, początków świata i ludzi oraz bogów. W mitach znajdują wyraz przede wszystkim odwieczne problemy nurtujące czlowieka.
Również w Grecji rozwinęła się trzecia poezja liryczna. Głównymi lirykami byli Safona i Anakreont. Ich utwory, zachowane do dziś, budzą podziw u każdego czytelnika. A także zawierają alegorie, które pouczają nas jak trzeba żyć.
W Grecji wykształcił się również trzeci rodzaj literacki – dramat, dzielący się na tragedię i komedię. Wybitnymi tragikami okresu klasycznego byli Ajschylos (Persowie), Sofokles (Antygona , Król Edyp) i Eurypides (Medea). Najbardziej znanym autorem komedii był Arystofanes. W związku z obchodami teatralnymi ku czci Dionizosa powstała budowla teatralna o niezwykłej konstrukcji.
Podsumowując, widać iż Grecy w bardzo wielu dziedzinach takich jak: architektura, sztuka, rzeźba, literatura i filozofia, ma swoje duże osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju cywilizacji i nauki.

Myślę, że największym osiągnięciem jaki dokonali Grecy było tworzenie utworów literackich. Dzięki temu każdy człowiek mógł zobaczyć ich mądrość, myśli i sposób postrzeganie świata, poprzez słowa przelane na papier. Można w nich natknąć się na nutę filozofii, jak i odrobinę subiektywnego spojrzenia autora na świat. Ich utwory, zarówno epickie, jak i liryczne oraz dramaty, zawierają w sobie alegorie i symbole, które każdy człowiek może odczytać inaczej, jednak dla każdego znaczą one coś więcej niż tylko puste słowa. Czasem stają się myślą przewodnią, która pozwoli im inaczej postrzegać świat. Te cechy utworów starożytnych Greków sprawiają, iż są one wyjątkowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Porównaj osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków i Rzymian.Jakie dostrzegasz różnice ? Plisss to na jutro < 3

Porównaj osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków i Rzymian.Jakie dostrzegasz różnice ? Plisss to na jutro < 3...

Język angielski

Porównaj osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków i Rzymian.Jakie dostrzegasz różnice???

Porównaj osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków i Rzymian.Jakie dostrzegasz różnice???...

Historia

Osiągnięcia kulturalne Greków i ich wkład do cywilizacji europejskiej

Kultura Europejska rozwinęła się czerpiąc z wielowiekowej tradycji, której początek dały starożytne cywilizacje. Szczególny wpływ na rozwój kultury Europy wywarły cywilizacje: śródziemnomorska, grecka, rzymska i chrześcijańska. Ja w ...

Turystyka i rekreacja

Architektura

Architektura starożytnego Egiptu

Sztuka Egiptu w ciągu 3000 lat prawie się nie zmieniła. Styl raz zastosowany w architekturze, malarstwie i rzeźbie przetrwał dzięki sztywno przestrzeganemu kanonowi. Sztuka Egipty ma przede wszystkim ...

Polityka

Polityka społeczna- ściąga

ZAGADNIENIA ZALICZENIOWE Z POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie.
2. Geneza państwa opiekuńczego w Europie
3. Pojęcia p.s. na gruncie niemieckojęzycznym.
4. Definicje p.s. w Polsce od o...