Mikołaj Sęp-Szarzyński analiza Sonetu IV

Analiza Sonetu IV Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

1. Kondycja człowieka w świecie.
Człowiek jest rozdarty wewnętrznie, pełen sprzecznych pragnień, jest słaby, przeżywa wewnętrzne rozterki.

2. Bóg w sonecie.
Bóg nie jest nazywany wprost. Poeta używa peryfrazowanych określeń. Prawdziwy spokój możemy znaleźć tylko z Bogu. Bóg zapewni zbawienie i poczucie bezpieczeństwa. Daje tez szansę na zwycięstwo.

3. Człowiek według Sępa-Szarzyńskiego.
Człowiek jest samotny, musi podjąć walkęw której będzie liczył tylko na siebie, wygra ją jeśli zaufa Bogu.

4. W czyim imieniu mówi podmiot liryczny?
Na początku wiersza podmiot liryczny mówi w imieniu wszystkich ludzi, używa form liczby mnogiej- tzn. że uogólnia losy ludzkie. Natomiast w dwóch ostatnich strofach podmiot liryczny przechodzi z liczby mnogiej na pojedynczą.
Może to oznaczać, że losy ludzkie na ziemi są wspólne, ale każdy walczy samotnie, indywidualnie.

Sytuacja liryczna w Sonecie IV została przedstawiona za pomocą następnych środków stylistycznych.
-peryfraza- "srogi ciemności Hetman"- szatan
-elipsa- "pokój- szczęśliwość"- (niepokój jest szczęściem)
-antyteza- "pokój-szczęśliwość, ale bojowanie"
-oksymoron- "łakome marności"
-przerzutnie- "ale bojowanie
nie byt nasz podniebny"
-inwersja- "zbawienia mego jest nadzieja w Tobie"- (w Tobie jest nadzieja na moje zbawienie)
-apostrofa- "o nasz możny Panie"
-metafora- "ciało- dom dusz"
-epitety- straszliwy bój, prawdziwy pokój

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Interpretacja i analiza Sonetu IV M. Sępa - Szarzyńskiego

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – interpretacja i analiza wiersza Sępa Szarzyńskiego

Wiersz ten jest typowym, poprawnie napisanym, klasycznym sonetem, nawiązującym do wzorców francuskich, c...

Język polski

Porównaj Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Hymn Jana Kochanowskiego - analiza porównawcza.

Temat 1 : Porównaj "Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i "Hymn" Jana Kochanowskiego. Określ na czym polegają "różnice miedzy barokową a renesansową koncepcją Boga i świata. (analiza porównawcza)

Sonet jest...

Język polski

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

SONET IV „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem i ciałem”

Utwór ma budowę dwudzielną. W pierwszej części mamy do czynienia ze zbiorowym pomiotem lirycznym, w drugiej zaś podmiot liryczny jawi się jako jednostka. „Ja”...

Język polski

Analiza i interpretacja sonetu A. Mickiewicza "Stepy akermańskie"

Sonet A. Mickiewicza ?Stepy akermańskie? to utwór liryczny, zbudowany z 14 wersów ułożonych tetrastychach (czterowersach) i dwóch tercynach (trójwersach). Dzieli się na dwie części: ośmio ? i sześciowersową. Dwie pierwsze strofy zawiera...

Język polski

Barok - opracowanie epoki

1. Niepokoje moralne i kryzys wyznaniowy w lirykach M. Sępa Szarzyńskiego.

Sonet IV „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”.

Dwie pierwsze strofy (jak w sonetach bywa – czterowersowe) opisują wa...