Demokracja burżuazyjna

Demokracja burżuazyjna.
To forma ustroju państwa ukształtowanego po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych w Anglii w XVII wieku i we Francji w XVIII wieku oraz rozwinięta w państwach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w drugiej połowie XIX i XX wieku.
Do rozwoju idei demokracji burżuazyjnej przyczynili się znacznie czołowi przedstawiciele oświeceniowej myśli polityczno-społecznej:
Charles Louis Montesquieu – twórca teorii trójpodziału władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza) oraz Jean Jacques Rousseau – zwolennik teorii umowy społecznej (postulował podporządkowanie woli jednostek woli zbiorowej – absolutnej i nieomylnej).
Na tej podstawie powstała fundamentalna zasada suwerenności ludu.
Władza w państwie nie pochodziła już od Boga, lecz była sprawowana z woli i za przyzwoleniem obywateli.
Do czołowych zasad demokracji burżuazyjnej należy również instytucjonalny rozwój gwarancji praw obywatelskich (Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku oraz Deklaracja praw człowieka i obywatela z roku 1789 – programowy dokument rewolucji francuskiej).
Dostrzegano takie prawa i wolności, jak wolność sumienia i wyznania oraz słowa, prawo do własności, nietykalność osobistą, równość wobec prawa.
Poraz pierwszy podstawą porządku politycznego państwa, jak również prawną gwarancją obywatelskich wolności stała się konstytucja uchwalona przez organ przedstawicielski (amerykański Kongres czy francuską Legislawę).
Pierwszymi ustawami zasadniczymi były: Karta praw Wirginii z 1776 roku, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 roku i konstytucja rewolucyjnej Francji z 1791, 1793, 1795 roku.
Istotny element demokracji burżuazyjnej stanowił stworzony przez nią system reprezentacji społeczeństwa, podlegający w XIX wieku stałym zmianom i rozwojowi. Opierał się on między innymi na działalności partii politycznych, które od drugiej połowy XIX wieku stały się nieodłącznym czynnikiem życia politycznego w państwie.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego - Winston Churchill

Polityk brytyjski i mąż stanu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu – Winston Churchill wypowiedział jakże proste lecz głębokie słowa: „demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, któ...

Wiedza o społeczeństwie

Demokracja

DEMOKRACJA
Demokracja, ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. W Atenach pierwsze podwaliny państwa demokratycznego dał ...

Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

Funkcje ideologii:
- Uprawomacniająca istnienie różnych ugrupowań politycznych
- Programowo-polityczna – ideologia wpływająca na kształt programów politycznych partii i ruchów społecznych, wpływ na tożsamość ideową partii i...

Wiedza o społeczeństwie

Państwo (państwo, demokracja)

- państwo- organizacja polityczno-społeczeństwa posiadająca własne terytorium o określonych granicach, system władz i obywateli.,

- państwo unitarne- forma państwa; jest wewnętrznie jednolite, jego jednostki adm.-terytorialne są...

Wiedza o społeczeństwie

Demokracja

Demokracja (z gr. demos ? lud, cratos ? władza) jest formą ustroju państwa, w której obywatele tego państwa sprawują rzędy bezpośrednie lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.

Rozwój demokracji:
Demokracja ateńska ? w...