Energetyka na świecie

Zapotrzebowanie na energie towarzyszy człowiekowi od wieków . Największe znaczenie dla gospodarki ma produkcja energii elektrycznej , niezbędnej do funkcjonowania większości maszyn i urządzeń oraz cieplnej , wykorzystywanej miedzy innymi do ogrzania domów. Uzyskiwaniem , przetwarzaniem i gromadzeniem energii zajmuje się przemysł energetyczny . Źródła energii na świcie Człowiek uzyskuje energie z różnych źródeł . Źródła odnawialne , miedzy innymi energia wody , wiatru i promieniowanie Słońca, występuje w przyrodzie i praktycznie nie wyczerpują się . Natomiast źródła nieodnawialne , przede wszystkim surowce energetyczne , po wyczerpaniu nie ulegają odtworzeniu . Rozwój przemysłu spowodował , ze ilość energii uzyskiwanej dotychczas ze źródeł odnawialnych okazała się niewystraczająca. W pierwszym okresie industrializacji ogromną rolę odgrywał węgiel kamienny. Jego znaczenie zaczęło maleć w połowie dwudziestego wieku , głównie na rzecz ropy naftowej i gazu ziemnego . Od lat 70. Dwudziestego wieku wzrasta udział energii jądrowej (atomowej) , jednak jej rozwój jej rozwój wywołuje wiele kontrowersji. Niepokój budzą na przykład skutki awarii elektrowni , obserwowane między innymi na Ukrainie (uszkodzenie reaktora w Czarnobylu), czy w Japonii (awaria elektrowni Fukushima na skutek trzęsienia ziemi ). Coraz większa dbałość o środowisko przyrodnicze powoduje , ze od 60. lat dwudziestego wieku wzrasta znaczenie źródeł odnawialnych (alternatywnych) Mimo to ich udział w światowej produkcji energii jest wciąż niewielki (nieco ponad 5 procent)Produkcja energii elektrycznej – jeszcze do niedawna uważano , że im wyższy stopień rozwoju społeczeństwa , tym większe jest zużycie energii na jednego mieszkańca. Jednak zaostrzenie przepisów związanych z ochroną środowiska powoduje , że w krajach bogatych wprowadza się wiele artykułów energooszczędnych . umożliwiają one zahamowanie , a nawet spadek zużycia energii elektryczności na jednego mieszkańca. Natomiast kraje rozwijające się charakteryzuje gwałtowny wzrost zużycia energii elektrycznej spowodowanej głównie rozwojem przemysłu . Struktura produkcji energii w danym kraju zależy od wielu czynników , miedzy innymi : * występowania surowców energetycznych , * warunków naturalnych , * poziom rozwoju gospodarczego .Typy elektrowni : Ludzie ciągle poszukują możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii . Nadal jednak ponad 98 procent jej produkcji pochodzi z trzech typów elektrowni : cieplnych , jądrowych i wodnych . Najnowsze znaczenie maja elektrownie cieplne , dostarczające ponad 64 procent energii elektrycznej produkowanej na świcie . Spala się w nich głównie ropę naftowa i gaz ziemny . w niektórych krajach w tego typu elektrowniach wytwarza się ponad 90 procent energii (w Polsce 97 procent) . Ich główną wadą jest negatywny wpływ na środowisko. Najszkodliwiej są elektrownie opalane gazem ziemnym . Wiele kontrowersji budzą elektrownie jądrowe , zasilane paliwem uzyskiwanym z przetwarzania pierwiastków promieniotwórczych , na przykład uran. Odznaczają się one duża wydajności i niskimi kosztami produkcji energii , lecz wymagają dużych nakładów finansowych na budowę i zużywają ogromne ilości wody . Podstawowymi argumentami przeciwników tych zakładów sa jednak problemy ze składowaniem radioaktywnych odpadów powstających podczas pracy reaktorów oraz niemożności wykluczenia awarii , w której wyniku mogłoby dojść do niebezpiecznego promieniowania terenów sąsiadujących napromieniowania terenów sąsiadujących z elektrownią . obawy te powodują , ze niektóre kraje (na przykład Australia ) wprowadzają zakaz budowy tego typu zakładów , a inne (na przykład Szwecja) wstrzymują rozwój energetyki jądrowej . Szczególny niepokój budzą przestarzałe reaktory środkowej i wschodniej Europy . Ich likwidacja jest jednak bardzo kosztowna i wiąże się z koniecznością zapewnieniem zastępczych źródeł energii . elektrownie wodne (hydroelektrownie) wykorzystują energię rzek o dużym spadku lub przepływie . hydroelektrownie najogólniej dzielimy na przepływowe i szczytowo-pompowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Węgiel, ropa naftowa, energetyka na świecie

Surowce energetyczne
I. Surowce energetyczne dzielimy na:
A. Nieodnawialne: węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, piaski i łupki bitumiczne, drewno, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor)
B. Odnawialne: energia ...

Geografia

Zadanie z geografii ćwiczenia energetyka na świecie pomocy punkt b

Zadanie z geografii ćwiczenia energetyka na świecie pomocy punkt b...

Geografia

energetyka na świecie wypracowanie

energetyka na świecie wypracowanie...

Elektrotechnika

Energetyka

Energetyka czyli dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie ...

Geografia

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa, zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ciężkich jąder pierwiastków ( głównie uranu 235). Energię tę pozyskuje się w elektrowniach jądrowych (reaktor jądrowy), w...

Chemia

Energetyka jądrowa - za i przeciw

Aby twierdzić, że energetyka jądrowa jest niebezpieczna czy szkodliwa trzeba wiedzieć co to jest. Krótka notka mówi:
Energetyka jądrowa to zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii z rozszczepienia ci�...