Jednostki, wielkości fizyczne i ich symbole


Wielkość fizyczna

Symbol

wielkości

Jednostka

Symbol

jednostki

Droga

s

Metr

m

Prędkość

v

Metr na sekundę

m/s

Przyspieszenie

a

Metr na sekundę do kwadratu

m/s2

Czas

t

Sekunda

s

Pęd

p

Kilogram razy metr na sekundę

kg*m/s

Masa

m

Kilogram

kg

Objętość

v

Metr sześcienny

m3

Gęstość

d, ρ

Kilogram na metr sześcienny

kg/m3

Powierzchnia

S

Metr kwadratowy

m2

Ciśnienie

p

Paskal

Pa

Siła

F

Niuton

N

Praca mechaniczna

W

Dżul

J

Moc

P

Wat

W

Energia

E

Dżul

J

Ciepło

Q

Dżul

J

Temperatura

T

Stopnie Celsjusza

Stopnie Kelwina

C

K

Praca prądu elektrycznego

W

Dżul

Kilowatogodzina

J

kWh

Ładunek elektryczny

q

Kulomb

C

Napięcie elektryczne

U

Wolt

V

Natężenie prądu

I

Amper

A

Opór elektryczny

R

Om

Ω

Częstotliwość

f

Herc

Hz

Okres

T

Sekunda

s

Długość fali

λ

metr

m

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Jednostki, wielkości fizyczne i ich symbole


Wielkość fizyczna

Symbol

wielkości

Jednostka

Symbol

jednostki

Droga

s

Metr

m
Statystyka

Szeregi statystyczne, strukturalne i rozdzielcze.

SZEREGI STATYSTYCZNE, STRUKTURALNE I ROZDZIELCZE

Tematyka wykładu

1. Statystyczny szereg szczegółowy
2. Rodzaje prób statystycznych
3. Określenie szeregu strukturalnego
4. Konstrukcja szeregu strukturalnego
5. ...

Rachunkowość

Rachunkowość

R A C H U N K O W O Ś Ć
WYKŁAD 1
27.02.2005


I. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i prawne – niematerialne składniki majątku i zrównane z nimi np. licencje, koncesje, zezwolenia (logo firmy).
2. Rze...

Rachunkowość

Podstawy rachunkowości

WYKŁADY Z PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

WYKŁAD I

RACHUNKOWOŚĆ:
- PEŁNA
- UPROSZCZONA
- ZWOLNIONA Z EWIDENCJI
- ODPROWADZENIE PODATKU W FORMIE RYCZAŁTU

I. AKTYWA TRWAŁE

1. Wartości niematerialne i ...

Systemy i sieci

Technologie informacyjne

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

informatyka jako nauka;
1) geneza i cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego;
2) ekonomika informacji;
3) geneza i cechy charakterystyczne gospodarki opartej na wiedzy (GOW);
4) wprowa...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

PROCES GOSPODARCZY I JEGO ELEMENT

1.potrzeby ludzkie ich rodzaje i środki ich zaspokajania.
Ludzie odczuwają różnorodne potrzeby i dążą do ich zaspokojenia. Potrzeby dzielimy na duże grupy:
a) Podstawowe (dobra wolne dostarc...