Biznes plan.

A oto przykładowy biznes plan, jest wykonany wzorowo wiec jesli bedziesz sie wzorował na nim, to z pewnością się nie zawiedziesz.


I. STRESZCZENIE
Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie, jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych.
Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, która posiada odpowiednio przygotowaną kadrę menedżerską oraz logistyczną. Osoby, które będą odpowiadały za marketing i sprzedaż naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego dały się poznać w swojej dotychczasowej pracy jako osoby kreatywne oraz efektywne w działaniu.
Z dotychczasowego rozpoznania rynku wynika, że nasza kostka drogowa będzie miała nabywców. Rynek producentów drobnowymiarowych materiałów drogowych dopiero rozwija się na terenie Polski. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz nowe doświadczenia w produkcji materiałów prasowanych mogą w przyszłości zaowocować przewagą konkurencyjną którą zdobędziemy nad zagranicznymi konkurentami, którzy niewątpliwie pojawią się na naszym rynku w chwili rozpoczęcia programu budowy autostrad w Polsce.
Największym zagrożeniem dla naszej inwestycji może być nieuczciwa konkurencja ze strony firm zagranicznych. Firmy te wykorzystując swój potencjał finansowy mogą walczyć z konkurencją poprzez sztuczne zaniżanie cen. Szybkie podjęcie decyzji o budowie naszej wytwórni może skutkować tym, że wykorzystując inne nasze atuty (własna żwirownia) wygramy walkę konkurencyjną. Podjęcie decyzji o inwestycji, a w perspektywie rozwój naszej produkcji może skutecznie zablokować wejście na nasz rynek firm, które chciałyby wyelimiinować naszą firmę z rynku. Jednocześnie nie podjęcie decyzji o inwestycji może postawić naszą firmę na niekorzystnej pozycji w walce konkurencyjnej na rynku materiałów dla drogownictwa w perspektywie najbliższych 2 - 3 lat.
Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni kostki drogowej (NPV >0, a IRR > stopy dyskontowej). Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na materiały drogowe. Tak więc przedsięwzięcie ma pełne szanse powodzenia. .....

.
.
.
.
.

Całość w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonomia

Biznes Plan jako narzędzie planowania inwestycji

1. POJĘCIE BIZNES - PLANU

Biznes plan to dokument określający cele, jakie firma chce osiągnąć, strategia działania oraz ramy czasowe, w jakich cele te powinny być osiągnięte.
Plan działalności przedsiębiorstwa, uwzględniaj...

Podstawy przedsiębiorczości

Biznes plan

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz
i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowanych gospodar...

Zarządzanie

Jak opracować biznes plan

Biznes plan powinien być przejrzysty, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi – a więc rzetelny i przekonywujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia.
Opracowując go należy zdawa...

Podstawy przedsiębiorczości

Biznes plan

Istota biznes planu

Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć.
Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i taktycz...

Zarządzanie

Planowanie, Biznes plan, Organizowanie

Wykład 26.09-2004

Literatura:
- R.W. Griffin – Podstawy zarządzania organizacjami
- J.A. Stoner, C.Wankel – Kierowanie
- H. Bieniak – Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem


1. Przedsiębiorstwo
2. Fun...

Zarządzanie

Biznes plan – ćwiczenia

Biznes plan – ćwiczenia

Literatura
1. C. Barrow (1995) Warszawa, „Biznes plan, czyli jak zrobić dobry interes”.
2. E. Filow, J. Skrzypek (1996) Warszawa, Poltext, „Biznes plan”
3. M. Mulak (1995), Kraków, „Jak opr...