Biznes plan

Istota biznes planu

Biznes planem nazywamy inaczej plan gospodarczy, plan przedsięwzięć.
Jest dokumentem określającym postęp przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu, jest przewodnikiem dla jego działań strategicznych i taktycznych a jednocześnie pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej.
Istotą biznes planu jest przede wszystkim określenie celów, a następnie ustalenie sposobów, metod, środków osiągnięcia zamierzonych celów. Jest on tym niezbędniejszy im zamierzenia są bardziej skomplikowane i długodystansowe. Im więcej czynników wewnętrznych i z otoczenia oddziałuje na przedsiębiorstwo. Zadaniem biznes planu jest ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa zaistnienia przyszłych zdarzeń oraz rozpoznanie wstępnych problemów tym samym zmniejszenie ryzyka podjęcia błędów decyzji.

Znaczenie biznes planu

Biznes planie wymagany jest na nasze własne potrzeby. Pomocny jest przy rozwoju przemysłów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a więc stwarza możliwość wszechstronnego rozważania różnych aspektów działania i doskonalenia strategii.
Dokument ten pomocny jest w ocenie działalności firmy w pewnym okresie. Uważna obserwacja i analiza wykazuje w jakim stopniu założenia biznes planu były realne, jakie są osiągnięcia, w których punktach przedsięwzięcie odeszło od założeń biznes planu, jakie były jego skutki i jak powinny one działać w przeszłości.
Plan pomaga nam rozwiązać problemy w firmie. Mówi nam jak możemy zakładać nowe przedsiębiorstwo i jak je reorganizować. Określa sposoby podejmowania ryzyka działań. Pomaga w przezwyciężeniu kryzysu.
Nasz biznes plan funkcjonuje również na potrzeby kredytodawców, akcjonariuszy oraz kontrahentów. Większość inwestorów nie ulokuje kapitału w firmie jeżeli nie zobaczy planu jego działania. Jest wymagany przy składaniu wniosków o uzyskanie kredytu.

Opracowanie biznes planu

Redagowanie go jest wielką sztuką. Musi podkreślać siłę przedsięwzięcia. Ukazuje jego mocne strony, przedstawia stan bieżący i potrzeby oraz perspektywy i zawierzenie ale jednocześnie realistycznie ukazuje trudności oraz sposoby ich pokonywania. Przyszły inwestor musi być przekonany, że jeżeli istnieje ryzyko związane z przedsięwzięciem to jest ono w planie przedstawione, a kadra kierownicza posiada zdolność zniwelowania go do poziomu możliwego do zaakceptowania. Błędem jest zbytni optymizm jak i zachowawcza ostrożność. Biznes plan nie może ujawniać informacji poufnych gdyż mogłoby to osłabić konkurencyjność pozycji przedsiębiorstwa. Dobrze napisany biznes plan to dokument zwięzły, konkretny (20 – 30 stron).


Charakterystyka elementów biznes planu

1. Streszczenie
2. Charakterystyka firmy
3. Analiza rynku
4. Strategia marketingowa
5. Profil w produkcji
6. Zarządzanie
7. Plan finansowy
8. Załączniki


1. Streszczenie, uznawane jest za najważniejsza część ze względu ma fakt, iż z tą częścią zapoznaje się najpierw czytelnik. A niektórzy inwestorzy mogą ograniczyć się do przeczytania tylko streszczenia. Powinno być krótkie, wyraźne informacje o treści biznes planu. Zawiera informacje o firmie, produkcji, rynku zbytu oraz zarządzaniu i finansach przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć jakie korzyści z tej działalności może mieć inwestor.
Mimo, że jest ono pierwszą częścią planu redagowane jest po opracowaniu całego planu, ponieważ dopiero wtedy można właściwie i zwięźle je napisać.

2. Charakterystyka firmy. Zawiera informacje o założeniu przedsiębiorstwa i jego formie organizacyjno – prawnej i rodzaju prowadzonej działalności. Przedstawia się rozmiar oraz zasięg działalności, aktualny rozwój przedsiębiorstwa, opis bazy materiałowej i kapitałowej. Ważne są informacje na temat celu przedsięwzięcia. Informacje powinny być podawane w formie skrótowej, ponieważ niektóre zagadnienia będą dokładniej przedstawiane w dalszej części.

3. Analiza rynku ma za zadanie określić pozycję przedsiębiorstwa na rynku na którym prowadzi sprzedaż, pozycję rynkową firmy zależną od ogólnej sytuacji na rynku i od konkurencji. Sytuacja rynkowa wymaga konieczności dostosowania produktu do wymogów rynku. Szybie reagowanie na potrzeby klienta. Określa nam również stopień konkurencji: jej poziom i wpływ na działania firmy. Jeżeli to możliwe wymienia się konkurentów, a także określa ich słabe i mocne punkty. Im lepiej zna się rynek i swoich konkurentów tym lepiej można formować dalsze części planu oraz wywrzeć lepsze wrażenie na potencjalnych inwestorach.

4. Strategia marketingowa przedstawia wszystkie najważniejsze instrumenty marketingu:
produkt
cena
dystrybucja
przedstawia się różnorodne prognozy sprzedaży: ostrożne, najbardziej prawdopodobne, optymistyczne. Zaznacza się również w jakiej fazie cyklu życia na rynku są przedstawiane produkty. Może bowiem zachodzić konieczność wycofania pewnych produktów wprowadzając nowe lub w stosunku do niektórych nasilenia promocji.

5. Profil w produkcji. Ta część obejmuje ukształtowanie produktu i asortymentu, możliwości produkcyjne, organizację i technologię produkcji, kooperacje i zaopatrzenie. Jednym z ważnych zadań jest przedstawienie w jaki sposób mamy zamiar wytwarzać swoje produkty. Należy podać asortyment produkcji i jego zaopatrzenie.

6. Zarządzanie. Prezentacja osób, które odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Wymieniamy tu:
założyciela przedsiębiorstwa lub ścisłe kierownictwo, czyli ludzi odpowiedzialnych za koncepcję założenia i rozwój przedsiębiorstwa
aktywnych inwestorów, którzy służą przedsiębiorstwu radą i pomocą
najważniejszych menażerów
konsultantów, ekspertów, wynalazców
Struktura organizacyjna powinna przedstawiać aktualny stan komórek organizacyjnych i ich wewnętrzną zależność i podział odpowiedzialności. W ramach polityki personalnej podaje się informację o sposobie doboru, szkolenia i wymiany pracowników, a także o systemie świadczeń i bodźców dla załogi.
W tej części biznes planu omawia się zasady siły roboczej, liczebność i strukturę, działające związki zawodowe i politykę płac.

7. Plan finansowy. Stanowi rdzeń biznes planu, określa strukturę kapitałową przedsiębiorstwa (bilans) i zapotrzebowanie na kapitał, przewidywane wyniki finansowe (rachunek zysków i strat). Sytuację płatniczą przedsiębiorstwa.

8. Załączniki:
bilans
dane techniczne i produkcyjne
kopie najważniejszych produktów
schemat organizacyjny

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonomia

Biznes Plan jako narzędzie planowania inwestycji

1. POJĘCIE BIZNES - PLANU

Biznes plan to dokument określający cele, jakie firma chce osiągnąć, strategia działania oraz ramy czasowe, w jakich cele te powinny być osiągnięte.
Plan działalności przedsiębiorstwa, uwzględniaj...

Podstawy przedsiębiorczości

Biznes plan

Biznes plan – jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz
i prognoz, określających cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowanych gospodar...

Zarządzanie

Jak opracować biznes plan

Biznes plan powinien być przejrzysty, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi – a więc rzetelny i przekonywujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia.
Opracowując go należy zdawa...

Zarządzanie

Planowanie, Biznes plan, Organizowanie

Wykład 26.09-2004

Literatura:
- R.W. Griffin – Podstawy zarządzania organizacjami
- J.A. Stoner, C.Wankel – Kierowanie
- H. Bieniak – Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem


1. Przedsiębiorstwo
2. Fun...

Zarządzanie

Biznes plan – ćwiczenia

Biznes plan – ćwiczenia

Literatura
1. C. Barrow (1995) Warszawa, „Biznes plan, czyli jak zrobić dobry interes”.
2. E. Filow, J. Skrzypek (1996) Warszawa, Poltext, „Biznes plan”
3. M. Mulak (1995), Kraków, „Jak opr...