Co dla mnie oznacza słowo „wolność”?

Znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie. Oznacza niezależność, niezawisłość, niepodległość np. jednego państwa od drugiego.
„Wolność” oznacza również możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą.

„Wolność” to także prawa obywatelskie takie jak: wolność osobista, wolność słowa, wyznania, sumienia, zgromadzeń. Dla mnie wolność to swoboda działania, prawo do wyboru własnej drogi życiowej, własnego celu w życiu.
Zdaję sobie sprawę, że wolność zawsze jest w pewien sposób ograniczona. Zarówno ta dotycząca państwa jak i moja osobista. Nie może jedno państwo realizować swoich celów kosztem innego lub innych państw. Do czego to prowadzi widzimy na przykładzie państw współczesnych będących w stanie ciągłych wojen np. Izrael i Autonomia Palestyńska lub Rosja i Czeczenia.
Wolność obywateli ograniczona jest koniecznością utrzymania porządku publicznego. Gdyby każdy sam dla siebie był władzą, ustanawiał swoje prawa, sam decydował, co i jak chce robić. (np. pracować tylko dwa razy w tygodniu, poruszać się samochodem po lewej stronie jezdni, nie posyłał dzieci do szkoły) W państwie panowałby chaos i bałagan. Bałagan może spowodować stan anarchii, w której życie jest właściwie niemożliwe. Przykłady takie znamy z historii i widzimy w dzisiejszych czasach. Szlacheckie „liberum veto” uniemożliwiało normalne sprawowanie władzy, doprowadziło do anarchii i utraty państwowości.
Moje prawo do wolności jako dziecka jest ograniczone prawami rodziców, na których spoczywa obowiązek wychowania i ochrony własnych dzieci. Na szczęście poddanie dzieci władzy rodzicielskiej nie oznacza, że są własnością rodziców. To z kolei nie daje prawa dzieciom do bezkarnego naruszania godności dorosłych. Te ograniczenia wolności w celu utrzymania państwa, jego porządku prawnego, dóbr publicznych oraz zagwarantowania praw wszystkich obywateli, mogą czasami irytować, wzbudzać gniew i chęć przeciwstawiania się im. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że są konieczne. Myślę, że bliska jest mi definicja wolności jednego z przedstawicieli francuskiego Oświecenia, Monteskiusza „Wolność to prawo jest dozwolone przez prawo”.

Dodaj swoją odpowiedź
Etyka

Czym jest dla mnie wolność? - etyka

Wolność. Jedno słowo które posiada tak wiele znaczeń. Niektórzy przez całe życie o niej mażą, a inni nie wiedzą co z nią robić. Wolność można podzielić na kilka różnych typów. Jest wolność osobista, wyboru, słowa, polityczna, ...

Politologia

Czym jest dla mnie polityka?

CZYM JEST DLA MNIE POLITYKA?


Refleksja nad polityką jest celem samym w sobie, dlatego uważam, że w trakcie przemyśleń o polityce od czasu do czasu należy zatrzymać się i zadać sobie pytanie o swoje poglądy na temat natury cz�...

Psychologia

Wolność jako wyzwanie.

Wśród istot zamieszkujących ziemię, człowiek stanowi najbardziej skomplikowany i najbardziej niezrozumiały przypadek. Dzieje się tak z tej to przyczyny, że człowiek jest istotą symboliczną i nie potrafi żyć, kiedy czuje, że jego życie...

Religia

Wskaż główne myśli w homilii św. Jana Pawła II i napisz która z nich jest dla Ciebie szczególna. 1. "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,29). Kościół cały wsłuchuje się dzisiaj w te słowa, którymi Chrystus objawia tajemnicę

Wskaż główne myśli w homilii św. Jana Pawła II i napisz która z nich jest dla Ciebie szczególna. 1. "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,29). Kościół cały wsłuchuje się dzisiaj w te słowa, którymi Chry...

Etyka

Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?

"Człowiek jest dobry, mądry, spokojny, ufny w swój rozum, w myśl niepodległą, głodu, powietrza, ognia i wojny nie chce i stawia cegłę za cegłą"
Słowo wartość, pomimo że obecnie tak często używane i wywołujące tak wiele kontrow...