Ustroje państwowe

Państwo demokratyczne
Jest ot państwo w którym władzę sprawuje społeczeństwo. Obecnie termin demokracja używa się w 4 znaczeniach:1)władza narodu, ludu, społeczeństwa 2)forma ustroju polityczna państwa, w którym uznaje się wole większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności gwarantujące sprawowanie tej władzy
3)synonim samych praw i wolności, których podstawą jest równość obywateli wobec prawa oraz równość ich szans i możliwości 4)ustrój społeczno-gospodarczy zapewniający powszechny i możliwie równy udział obywateli we własności i zarządzaniu narodowym majątkiem produkcyjnym, dostęp do dóbr kultury, oświaty i ochrony zdrowia. Stosując kryterium zakresu udziału obywateli w wykonywaniu władzy, rozróżnia się demokrację pośrednią(reprezentacyjną) i demokrację bezpośrednią. Demokracja pośrednia jest dominującym systemem władzy w państwie współczesnym, opiera się na wymianie przynajmniej części członków aparatu państwowego, głównie w formie wyborów powszechnych do parlamentu. W większości państw jest to zdeterminowane wielkością ich obszaru i liczbą ludności. Uzupełniająco występują w nich instytucje demokracji bezpośredniej np. referendum.

Demokracja bezpośrednia polega na bezpośrednim podejmowaniu decyzji państwowych przez ogół obywateli. Do aparatu państwowego należy przygotowanie projektów decyzji o znaczeniu zasadniczym i podejmowanie decyzji wykonawczych lub o charakterze technicznym. Demokracja bezpośrednia jest swoistym ideałem demokracji, trudnym do zrealizowania w państwach większych, toteż występuje w ograniczonym zakresie(np. w Szwajcarii). Jest także znana w innych krajach, głównie w formie referendum. Od demokracji, należy odróżnić systemy, które chociaż posługują się terminem demokracji, nie mają z nią nic wspólnego: demokracja kierowana-system, w którym istnieją wolne wybory, ale ostateczne decyzje należą do grupy(rządzącej zwykle przy pomocy armii) lub jednostki(występuje często w państwach postkolonialnych) oraz tzw. demokracja socjalistyczna-system kierowniczej partii komunistycznej, kreującej narzucone przez siebie władze, przy zachowaniu formalnych cech ustroju demokratycznego(np. ograniczony lub formalny system wielopartyjny)

Państwo totalitarne
Jest to państwo w którym panuje charakterystyczny dla XIX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego społeczeństwa i propagandy, oficjalnej ideologii państwowej obowiązującej obywateli, terroru tajnych służb, masowych monopartii. Twórcy teorii totalitaryzmu podkreślają strukturalne podobieństwa państw faszystowskich i komunistycznych

Państwo autorytarne
Jest to państwo w którym stosowany jest antydemokratyczny system rządów, w którym władzę sprawuje armia, partia lub obóz polityczny skupiony wokół przywódcy, zwykle po zamach stanu, Różni się od totalitaryzmu brakiem ideologii i monopolu gospodarczego(np. w Hiszpanii w latach 1939-1975)

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

Demokratyczne ustroje państwowe, różnorodność koncepcji i rozwiązań

Każde państwo posiada swoje indywidualne cechy, państwa demokratyczne mogą przybierać charakter państw systemie:
1) Parlamentarno – gabinetowym
2) Prezydenckim
3) Półprezydencki
4) Parlamentarno – gabinetowym

Ad1...

Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne

DEMOKRACJA


W ustroju demokratycznym źródłem władzy jest naród, który decyduje o sprawach najważniejszych dla państwa. Ogół obywateli sprawuje władzę w sposób pośredni, wybierając prezydenta, parlament oraz organy samorzą...

Wiedza o społeczeństwie

Ustroje polityczne - demokracja, totalitaryzm, autorytaryzm

DEMOKRACJA - W ustroju demokratycznym źródłem władzy jest naród, który decyduje o sprawach najważniejszych dla państwa. Ogół obywateli sprawuje władzę w sposób pośredni, wybierając prezydenta, parlament oraz organy samorządu terytori...

Historia

Stalinizm i faszyzm jako ustroje totalitarne-analiza porównawcza

Ustrój totalitarny to charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwa za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, oficjalnej ideologii państwa obo...

Filozofia

Arystoteles i jego klasyfikacja form ustrojowych

ŻYCIE ARYSTOTELESA

Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Półwyspie Trackim.
Jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego.
W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii, spędzi...