Ustroje polityczne

DEMOKRACJA


W ustroju demokratycznym źródłem władzy jest naród, który decyduje o sprawach najważniejszych dla państwa. Ogół obywateli sprawuje władzę w sposób pośredni, wybierając prezydenta, parlament oraz organy samorządu terytorialnego. Obywatele mają też możliwość sprawowania władzy bezpośrednio np. poprzez referendum czy weto ludowe. W państwie demokratycznym panuje zasada pluralizmu, czyli istnieje wiele niezależnych od władz partii politycznych, które mogą utworzyć opozycje. Oprócz tego obowiązuje podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Organy te muszą działać na podstawie prawa i w jego granicach. Prawa i wolności obywatelom gwarantuje konstytucja oraz ustawy międzynarodowe przyjęte przez państwo. Prawo nie może działać wstecz, a wszyscy obywatele są wobec niego równi. Przykłady: Polska, Francja, USA, Czechy, Meksyk ,Itp.

TOTALITARYZM


W państwie totalitarnym panuje ideologia obejmująca wszystkie najważniejsze strony ludzkiego życia. Zazwyczaj ideologia ta kreuje nierealną wizję idealnego społeczeństwa czy ludzkości. Ideologia potrzebna jest władzy do lepszej kontroli i panowania nad społeczeństwem. Ideologia rozpowszechniana jest poprzez system oświaty, środki masowego przekazu oraz liczne uroczystości i pochody. Władzę sprawuje jedna partia pod przywództwem jednego człowieka. W państwie totalitarnym nie istnieje opozycja ani wrogie władzy organizacje. Taki stan utrzymywany jest dzięki tajnym służbom stosującym terror psychiczny oraz fizyczny. Wolność słowa także jest zabroniona, a władza kontroluje środki masowego przekazu, wykorzystując je do szerzenia propagandy. Charakterystyczną cechą systemu totalitarnego jest silne i liczne wojsko, realizujące często agresywną politykę swoich przywódców. Gospodarka jest centralnie planowa, czyli zarządzają nią instytucje państwowe, co zazwyczaj jest bardzo nieefektywne. Przykłady: III Rzesza Niemiecka, Związek Radziecki

AUTORYTARYZM


Autorytaryzm jest reżimem politycznym, a władzę sprawuje jedna osoba lub niewielka grupa ludzi, która nie posiada sprecyzowanej ideologii. Obywatele mają ograniczone możliwości organizowania się i nie mogą występować przeciwko władzy. W państwie autorytarnym nie występuje partia polityczna, ale może zastąpić ją ruch społeczny niemający większego znaczenia politycznego. W ustroju tym ważnymi elementami są cenzura oraz aparat represji. Podsumowując autorytaryzm różni się od totalitaryzmu brakiem ideologii i monopolu gospodarczego. Jest ustrojem antydemokratycznym. Przykład: Hiszpania 1939 - 1975

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych

USTROJE POLITYCZNE PAŃSTW STAROŻYTNYCH

Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest...

Język angielski

Wyjaśnij, w jaki sposób ustroje polityczne Aten i Republiki Rzymskiej wpłynęły na ustroje współczesnych demokratycznych państw. min. 1 strona A4

Wyjaśnij, w jaki sposób ustroje polityczne Aten i Republiki Rzymskiej wpłynęły na ustroje współczesnych demokratycznych państw. min. 1 strona A4...

Historia

Ustroje polityczne państw starożytnych

Od niepamiętnych czasów ustrój polityczny zależał od tego kto sprawuje władzę. W starożytności niezależnie od siebie rozwijały się różnorakie sposoby rządzenia. Charakterystyczne jest to, że początkowo pomimo zróżnicowania etniczn...

Historia

Scharakteryzuj ustroje polityczne państw starożytnego Bliskiego Wschodu

Do pierwszych cywilizacji starożytnych przede wszystkim można zaliczyć cywilizacje zamieszkujące Mezopotamię nad wielkimi rzekami Eufratem i Tygrysem. Krainę tę od północy zamykają góry Kurdystanu i Płaskowyż Armeński, na południu Zat...

Język angielski

Wymień w kolejności chronologicznej ustroje polityczne starożytnego Rzymu

Wymień w kolejności chronologicznej ustroje polityczne starożytnego Rzymu...

Język angielski

Wypisz w kolejności chronologicznej ustroje polityczne, które panowały w Rzymie od jego powstania do upadku.

Wypisz w kolejności chronologicznej ustroje polityczne, które panowały w Rzymie od jego powstania do upadku....