Zagrożenia czasu pokoju

ZAGROŻENIE niekorzystna sytuacja, niesprzyjające czynniki, powodujące zachwianie naturalnego porządku, niepozwalające normalnie funkcjonować, wprowadzające chaos w miejsce harmonii.

NADZWYCZAJNE: powstają w sposób nagły, nieoczekiwany, głównie z przyczyn zależnych od człowieka, w skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Powodują rozległe skutki, do ich usunięcia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

ZAGROŻENIA CZASU POKOJU:

1. Naturalne:
- powodzie
- mgły
- opady atmosferyczne
- pożary
- huragany
- trzęsienia ziemi
- lawiny
- osunięcia gruntu
- oblodzenia
- wybuchy wulkanów
- epidemie ludzi, roślin, zwierząt

2. Działalność człowieka:
- załamanie się równowagi przyrodniczej
- zanieczyszczenie powietrza
- zmniejszenie się zasobów tlenu
- erozja gleb
- degradacja życia biologicznego wód
- niedobory wody
- niszczenie powłoki ozonowej
- degradacja ekosystemów
- efekt cieplarniany

3. Nadzwyczajne:
- wybuch elektrowni atomowej
- zrzucenie bomby atomowej
- ataki terrorystyczne

REGIONALNE ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE:

1. Środowisko miejskie
- zanieczyszczenie powietrza
- niedobór wody pitnej
- hałas
- składowanie odpadów
- degradacja zieleni

2. Środowisko wiejskie
- niedobór wody pitnej
- nieodpowiednie składowanie odpadów
- nadmierne stosowanie nawozów sztucznych
- składowanie odpadów zwierzęco-roślinnych

3. Lokalne nadzwyczjne
- skażenia radioaktywne
- skażenia niebezpiecznymi chemikaliami
- skażenia biologiczne -> katastrofy hydrotechniczne

Zadania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego:
- właściwe zagospodarowanie przestrzenne terenu
- przestrzeganie reżimów technologicznych i technicznych
- właściwy system ratownictwa
- przedsięwzięcia organizacyjno-materiałowe

FORMY I RODZAJE WALKI ZBROJNEJ:

1. Działania wojenne:
- działania sił zbrojnych
- interwencje polityczne
- ekonomiczne
- ideologiczne
- psychologiczne

2. Skala zbrojnych działań:
a) taktyczne: prowadzone przez mniejsze jednostki wojskowe, nazywane pododdziałem, oddziałem lub związkiem taktycznym
b) operacyjne: działania zbrojne, które cechuje większy zasięg i zaangażowanie znaczniejszych sił wojskowych
c) strategiczne: zaangażowana jest całość sił wojskowych

3. Rodzaje działań zbrojnych:

a) walka zbrojna: bezpośrednie stracie zgrupowań wojsk, wzajemne destrukcyjne oddziaływanie za pomocą posiadanych środków rażenia -> fizyczne niszczenie i psychiczne obezwładnianie przeciwnika jako przeszkody na drodze do celu

b) pogotowie zbrojne: ciągła gotowość do walki, oddziałująca pośrednio na przeciwnika, powstrzymując go lub odstraszając od podjęcia określonych działań
przemieszczanie się wojsk: zmiana obszarów ich rozmieszenia

4. Niezbrojne działania wojenne:
- dyplomacyjne
- ekonomiczne
- ideologiczne
- naukowo-techniczne

PODSTAWOWE ŚRODKI RAŻENIA:

1. Broń konwencjonalna:
a) biała
b) miotająca
c) palna:
- strzelecka
- artyleryjska
- rakietowa

2. Precyzyjna

3. Masowego rażenia
a) biologiczna
b) chemiczna
c) atomowa
- jądrowa
- termojądrowa
- neutronowa

BROŃ STRZELECKA
* nieautomatyczna
* półautomatyczna
* automatyczna

* sportowa
* myśliwska
* wojskowa
- lotnicza
- czołgowa
- przeciwpancerna
- przeciwlotnicza

* indywidualna
* zespołowa
* specjalizowana

ZYNNIKI RAŻENIA BRONI ATOMOWEJ I TERMOJĄDROWEJ:
I) promieniowanie cieplne [35% energii wybuchu] (z prędkością światła, na wszystkie strony, pożary, im dalej tym mniejsze skutki)
II) fala uderzeniowa [50%] (powietrze pod ciśnieniem, prędkość ponaddźwiękowa, we wszystkie strony, wszystko niszczy)
III) promieniowanie przenikliwe[5%](niewidzialne i nieodczuwalne przez zmysły, promieniowanie gamma i strumienie neutronów, 10-15 sek z prędkością światła, zdolność przenikania
IV) skażenie terenu (zanieczyszczenie promieniotwórcze wody, terenu, alfa, beta, gamma -> pył na pow. ziemi =ślad obłoku promieniotwórczego)
V) impuls elektromagnetyczny (zakłócenia w pracy urządzeń…)

CZYNNIKI RAŻENIA BRONI NETRONOWEJ:
-> rola neutronów
-> zminimalizowane działanie fali i promieniowania cieplnego
-> charakter wybiórczy czynnika rażenia
-> działa zabójczo na organizmy żywe, nie niszczy budynków i urządzeń

Zagrożenia czasu pokoju w formie ściągi w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia czasu pokoju

Zagrożenia czasu pokoju

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.


Złożoność środowiska i problemów związanych z jego degradacją i ochroną utrudnia ludziom zrozumienie znaczenia następstw własnej działalności. Człowie...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia czasu pokoju.

Zagrożenia czasu pokoju.

Na życie społeczne i gospodarcze wpływać mogą różne postacie zagrożeń. Zagrożenia te dzielimy na naturalne - niezależne od człowieka, i na zagrożenia wywołane działalnością ludzką.

Zagro�...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia czasu pokoju

-ZAGROŻENIA CZASU POKOJU-

-ALKOHOL
-NARKOTYKI
-PAPIEROSY
-STRES
-ANOREKSJA

ALKOHOL
Alkohole to związki organiczne będące pochodnymi węglowodorów. W przyrodzie występują w stanie wolnym w olejkach etery...

Muzyka

wymień zagrożenia czasu pokoju

wymień zagrożenia czasu pokoju...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
Mariusz Goniewicz
Anna W. Nowak
Zbigniew Smutek
Podręcznik cz.1

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Zagrożenia środowiska...