Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka

Na podstawie książki:
LICEUM/TECHNIKUM PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
Mariusz Goniewicz
Anna W. Nowak
Zbigniew Smutek
Podręcznik cz.1

W plikach załączonych do pracy....

Spis treści:
1. Zagrożenia środowiska naturalnego:
* zanieczyszczenia powietrza
* efekt cieparniany
* dziura ozonowa
* kwaśne deszcze
* zanieczyszczenia wód
* zmiany antorpogeniczne w pedosferze i litosferze
2. Kategorie ekologiczne
* autekologia
* synekologia
* sozologia
* biocenoza
* biotop
* ekosystem
* ekorozwoj
* gatunek
* środowisko
* populacja

Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności...

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Plan wynikowy nauczania przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym

PLAN DYDAKTYCZNO – WYNIKOWY DLA KLASY I

Lp. Temat Ilość
go-dzin Zagadnienia Cele ogólne Wymagania programowe Integracja międzyprzed-miotowa.
podstawowe ponadpodstawowe
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
LEKCJA ORGANIZACYJNA ...

Politologia

Zagrożenia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

SPIS TREŚCI
1. Wstęp - 3
2. Pojęcie zagrożenia narodowego i jego typologia. - 4
3. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP. - 9
3.1. Zagrożenia polityczne bezpieczeństwa narodowego RP. - 10
3.2. Zagrożenia militarne bez...

Turystyka i rekreacja

Terminologia

ROZDZIAŁ I

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA – KWESTIE TERMINOLOGICZNE I TEORETYCZNE

1.1 Pojęcie turystyki i terminów pokrewnych.
Niniejsza praca opisuje atrakcyjność turystyczną Kujaw wschodnich. Rozważając to pojęcie nal...

Politologia

Czy ONZ wymaga reformy?

Cele i funkcje Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyć Narody Zjednoczone odzwierciedlały...

Język polski

Aktualne problemy gospodarki światowej

1. Pojęcie problemów globalnych
Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzymią wagą i wiążą z kwestią...