Konsekwencje II wojny światowej... polityczne, społeczne, gospodarcze...

Konsekwencje II wojny światowej... polityczne, społeczne, gospodarcze...
Odpowiedź

1.       Zdecydowane osłabienie Niemiec, załamanie ich ekspansywności trwającej nieprzerwanie od powstania Królestwa Pruskiego na początku XVIII w. 2.       Podanie Niemiec pod okupację czterech mocarstw (Rosja w postaci związku Sowieckiego, stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja); w 1949 r. utworzenie dwóch państw niemieckich: ze strefy sowieckiej- Niemieckiej Republiki Demokratycznej (o ustroju niemającym z demokracją nic  wspólnego), a z trzech stref zachodnich- Republiki Federalnej Niemiec. 3.       Niszczenia wojenne, w Europie Zachodniej szybko przezwyciężone dzięki sprawnej gospodarce i pomocy amerykańskiej (plan Marshalla). 4.       Około 50 milionów ofiar, w tym prawie 20 milionów obywateli sowieckich(część  z nich to ofiary terroru stalinowskiego podczas wojny), około 8 milionów Niemców, około 6 milionów obywateli polskich( w tym 3 miliony polskich Żydów). 5.       Zagłada europejskich Żydów, w sumie 6 milionów ofiar, zniszczenie kultury żydowskiej w środkowej i wschodniej Europie. 6.       Rozwój techniki (motoryzacja, lotnictwo, rakiety, energia atomowa). 7.       Rozwój medycyny(rozpowszechnienie antybiotyków). 8.       Przesunięcia granic w Europie Wschodniej: zmniejszenie terytorium Niemiec od Odry, przesunięcie granic Polski na zachód, związane z tym migracje ludności (wygnanie Niemców ze Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich, równoczesne wygnanie Polaków z dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej). Zasiedlanie przez Polaków ziem przejętych od Niemiec (nazywanych Ziemiami Odzyskanymi). Także wysiedlenie Niemców  z innych obszarów w Europie Środkowej (np. z czeskich Sudetów). 9.       Dalsze osłabienie Anglii i Francji (rozpad imperiów kolonialnych). 10.   Zmniejszenie roli Europy w świecie. 11.   Wzrost mocarstwowości Stanów  Zjednoczonych i związku sowieckiego. 12.   Funkcjonowanie do 1989 r. porządku  jałtańskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Upadki i wzloty koniunktury gospodarczej w Europie w połowie XX wieku przyczyny i konsekwencje

Upadki i wzloty koniunktury gospodarczej w Europie w pierwszej połowie XX w.
- przyczyny i konsekwencje.

Historia gospodarcza jako samodzielna dziedzina naukowa jest nauką bardzo młodą, wyodrębnioną na przełomie XIX i XX w. Jedna...

Historia

Ukaż konsekwencje polityczno-społeczne I wojny światowej.

Plan pracy:

1. Wstęp
2. Europa
2a. Polska
2b. Włochy
2c. Hiszpania
2d. Niemcy
3. Azja
3a. Chiny
3b. Japonia
3c. Turcja
3d. Rosja
4. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
5. Podsumowanie...

Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski - streszczenie książki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:
Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej, członkiem NATO stała się w 1999 roku. W 1998 wzrost autorytetu i aktywności Polski poprzez przewodniczenie prz...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Notatki - Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Społeczny podział pracy – polega na podziale pracy między członkami danego społeczeństwa.
Międzynarodowy podział pracy – jest kategorią historyczna, która wykształciła się ze społecznego podziału pracy. Jego gwałtowny rozwój...

Historia

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Przeanalizuj przesłanki polityczne, gospodarcze, kulturalne, możliwości odzyskania niepodległości w XIX w. oraz w latach 1901-1918.

Historia Polski przedstawiała się od najdawniejszych czasów w barwach wojen, walk o władzę, samowoli szlachty i możnowładców. Rzeczpospolita w latach 1764-1792 to pierwszy rozbiór Polski. Powód: korekta planów Rosji wobec sąsiadów, plan...

Socjologia

Postać historyczna jako zjawisko społeczne.

Historia świata oraz dzieje ludzkości formowane były , są i będą przez przeróżne postaci, bardziej lub mniej znane i rozpoznawane. Wśród nich istnieją takie osoby , o których słyszało zarówno dziecko jak i dorosły, mieszkający w naj...