Metody prezentacji zjawisk i danych na mapie

METODY JAKOŚCIOWE polegają na umiejscowieniu danego zjawiska na mapie. Służą temu między innymi:
SYMBOLE:
- figury geometryczne
- litery
- obrazki
ZASIĘG:
- linie ciągłe i przerywane
- barwne plamy lub zakreskowanie
- napisy lub powtarzające się znaki

METODY ILOŚCIOWE polegają na przedstawieniu intensywności danego zjawiska na mapie. Służą temu między innymi:

IZOLINIE - łączą na mapie punkty o takiej samej wartości
KARTOGRAMY - przedstawiają intensywność zjawiska na określonym obszarze
KARTODIAGRAMY - przedstawiają wielkość i rozmieszczenie zjawiska za pomocą diagramu


DIAGRAMY

Przedstawiają dane liczbowe za pomocą różnej wielkości figur geometrycznych lub podziału jednej figury. DIAGRAMY PROSTE przedstawiają wielkość jednego zjawiska. DIAGRAMY STRUKTURALNE przedstawiają zjawiska złożone za pomocą udziałów procentowych


WYKRESY

Przedstawiają zmiany danych liczbowych w czasie lub wartości danych liczbowych na danym obszarze. Mogą mieć postać wykresów słupkowych, liniowych lub złożonych

Dodaj swoją odpowiedź
Geologia

Graficzne metody prezentacji danych

METODY BADAWCZE ZJAWISK TURYSTYCZNYCH
1. ZNACZENIE SYSTEMU GRAFICZNEGO
Wzrost informacji we wszystkich dziedzinach, zmusza do poszukiwania metod zmierzających do logicznego ich upraszczania i wyboru formy ich prezentowania, która zapewni s...

Statystyka

Graficzne przedstawienie danych statystycznych

Graficzne przedstawienie danych statystycznych
1.Wykresy 2 zmiennych
a/Wykresy liniowe(,proste,złożone,sumaryczne,strukturalne)
2.wykresy liniowe – modyfikowane(częstotliwości,Lorenza,bilansowy)
3.Wykresy słupkowe (proste-stoj...

Geografia

Geografia - kartografia

KARTOGRAFIA

1. Przedstawienia kartograficzne:
a) Globus – wierny model Ziemi. Powierzchnia Ziemi przedstawiona jest w rzucie na kulę, dzięki czemu zostają zachowane: stała skala, stosunki powierzchni i geometryczne podobieństwo ...

Geografia

Przedstawianie zjawisk na mapach.

Informacje geograficzne przedstawia się na mapach za pomocą różnych metod. Dzięki temu możliwe jest ukazanie zarówno miejsca występowania danego zjawiska, jak i stopnia jego natężenia. Na przykład gęstość zaludnienia na świecie przeds...

Kartografia i topografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej.

Powszechnie stosowanym źródłem wiedzy o przestrzeni geograficznej jest mapa. Jest ona obrazem przedstawiającym na płaszczyźnie powierzchnię Ziemi lub jej część w określonym zmniejszeniu, z zachowaniem zasad odwzorowania, przy użyciu graf...