Przyczyny, skutki II wojny światowej

Przyczyny II wojny światowej:
a). Narodziny faszyzmu w Europie.
b). Dojście Adolfa Hitlera do władzy.
c). Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.
d). Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r.
e). Zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego.

Skutki II wojny światowej:
a). Zwycięstwo aliantów.
b). Dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR.
c). Stworzenie ONZ.
d). Obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej.
e). 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii.
f). Śmierć wielu milionów ludzi.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA - Wojna obronna Polski, 1 września - 6 października 1939, Polska, Wolne Miasto Gdańsk, częściowo III Rzesza, przyczyna: Roszczenia terytorialne Niemiec i ZSRR wobec Polski, dążenie obu państw do hegemonii w Europie i zmiany w tym celu układu geopolitycznego wynikającego z traktatu wersalskiego. Wynik: Zwycięstwo III Rzeszy i ZSRR. Podział terytorium Polski pomiędzy III Rzeszę niemiecką a ZSRR.

KONFERENCJA TEHERAN - 28 listopada 1943 - 2 grudnia 1943 w Teheranie, spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, była to pierwsza z trzech konferencji Wielkiej Trójki.

Postanowienia:
- Ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tak zwanej linii Curzona,
- Zażądano ponadto bezwarunkowej kapitulacji Niemiec,
- Dokonano podziału krajów Europy na alianckie strefy operacyjne,
- Ustalono, iż Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne, zaś radziecka strefa okupacyjna Niemiec przylegać będzie do Polski.

KONFERENCJA JAŁTA - od 4 do 11 lutego 1945, zwana także krymską - spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, Odbyła się w pałacu w Liwadii, leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy.

Postanowienia:
- Podjęto decyzje o przesiedleniu Niemców z tych terenów do kraju ojczystego,
- Ustalono rekompensatę dla Polski w postaci Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Śląska,
- Związek Radziecki otrzymał "zwierzchnictwo" nad Polską i jedną trzecią Niemiec.

KONFERENCJA POCZDAM - 17 lipca 1945 - 2 sierpnia 1945 w Poczdamie, spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, była to ostatnia z trzech konferencji Wielkiej Trójki.

Postanowienia:
- odpowiedzialnością za II wojnę światową obarczone zostały Niemcy hitlerowskie,
- demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja oraz dekartelizacja Niemiec,
- odszkodowania dla państw poszkodowanych, wypłacane przez Niemcy,
- wschodnia granica Polski nie została ustalona, obowiązują do dziś obustronne porozumienia.

4 x D:
- demilitaryzacja - proces, w którym pozbawia się dany teren wojsk oraz budynków i maszyn o charakterze wojennym,
- denazyfikacja - proces podjęty po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polityczno-społecznego Niemiec, a także Austrii,
- demokratyzacja - jest to proces "dochodzenia" do demokracji,
- dekartelizacja - jest to proces polegający na rozbiciu wielkich organizacji przemysłowych zwanych kartelami.

PAŃSTWO PODZIEMNIE - tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, podlegające Rządowi RP na uchodźstwie.

POWSTANIE WARSZAWSKIE - 1 sierpnia - 3 października 1944 - wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Zakończyło się kapitulacją oddziałów powstańczych.

OKUPACJA NIEMIECKA - system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939.

OKUPACJA RADZIECKA - w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939) i późniejszych roboczych uzgodnień między ZSRR i III Rzeszą terytorium przedwrześniowej Polski podzielono na strefy okupacji niemieckiej i radzieckiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Napisz przyczyny skutki I wojny światowej oraz wszystko co najważniejsze co tam było DAJE NAJ

Napisz przyczyny skutki I wojny światowej oraz wszystko co najważniejsze co tam było DAJE NAJ...

Historia

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

W swojej pracy pragnę omówić przyczyny wybuchu największej wojny w dziejach ludzkości oraz jej skutki. Postaram się przynajmniej pokrótce przedstawić najbardziej istotne wydarzenia.
Na to nieszczęście jakim była II Wielka Wojna zło...

Historia

Przyczyny i skutki I wojny światowej.

PRZEBIEG I SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ

28 lipca 1914 rozpoczęła się jedna z największych i najkrwawszych wojen XX wieku ? I Wojna Światowa. Mam opisać w swojej pracy przebieg i skutki wojny( to bardzo obszerny temat ), ale muszą choć...

Język angielski

1. Wymień skutki II wojny światowej. 2. Wyjaśnij, co to jest zimna wojna. Wymień jej przyczyny i przykłady konfliktów okresu zimnej wojny. 3. Co to jest PKWN? Wymień jego najważniejsze decyzje podjęte w lipcu 1944 r. świadczące o jego uległości wobec ZS

1. Wymień skutki II wojny światowej. 2. Wyjaśnij, co to jest zimna wojna. Wymień jej przyczyny i przykłady konfliktów okresu zimnej wojny. 3. Co to jest PKWN? Wymień jego najważniejsze decyzje podjęte w lipcu 1944 r. świadczące o jego u...

Język angielski

Podaj przyczyny wybuchu I wojny światowej ? 2.podaj skutki I wojny światowej ?

Podaj przyczyny wybuchu I wojny światowej ? 2.podaj skutki I wojny światowej ?...