Przyczyny upadku Rzeczpospolitej od XVII i XVIII wieku

Już w XVI w. zaczęły uwidaczniać się słabości wewnętrzne państwa, które z biegiem czasu nasilały się coraz bardziej, prowadząc ostatecznie do upadku Rzeczpospolitej. XVII i XVIII wiek, był to niezwykle tragiczny okres w dziejach naszego państwa, które przez wiele wieków odgrywało ważną rolę w Europie. Datami granicznymi są:1572r.- śmierć Zygmunta Augusta(ostatni król z dynastii Jagiellonów) oraz 1795r.-Trzeci Rozbiór Polski. Wiek XVI przyniósł niemal zupełne zachwianie równowagi pomiędzy królem, a Sejmem. Niezaprzeczalnie bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym chaos w państwie stały się w 1573 r. artykuły henrykowskie, które pozwalały na wypowiedzenie posłuszeństwa królowi. Trudno pominąć jeszcze jeden aspekt, który odgrywał negatywną rolę w funkcjonowaniu państwa były to rokosze (zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi pod hasłem obrony zagrożonych swobód; zebrana na rokosz szlachta zawiązywała konfederację) i konfederacje. W 1764 roku po rządach w Polsce dynastii saskiej Wettinów (August II Mocny, August III Sas) ostatnim królem Polski został wybrany Stanisław August Poniatowski. Polska w tym czasie była krajem zacofanym pod względem społecznym i ekonomicznym. Struktura władzy opierała się na słabych podstawach prawnych określonych przez 'sejm niemy' w 1717r. Stanisław August Poniatowski próbował wprowadzić szereg reform w państwie, jego szczególną zasługą są zwłaszcza sfery kultury i oświaty. Próby reform zostały zahamowane przez zorganizowanie konfederacji barskiej, do której dopuścili magnaci przeciwni królowi.
Konsekwencją konfederacji był w 1772 pierwszy rozbiór Polski, którego dokonały Austria, Prusy i Rosja. Kolejną przyczyną upadku Państwa Polskiego było słabe zaplecze militarne, gdyż Polska posiadała 65 tys. armii, a w porównaniu z państwami rozbiorowymi było to bardzo mało gdyż największą armię posiadała Rosja, bo aż 350 tys. Brak radykalnych reform w państwie spowodował kryzys gospodarczy i skarbowy. Straty terytorialne poniesione w wojnach XVII-wiecznych i wpływ obcych mocarstw na politykę wewnętrzną państwa polskiego miały tragiczny wpływ na państwo polskie, które doprowadziło do 3 rozbiorów a tym samym do całkowitego usunięcia Rzeczpospolitej z mapy Europy.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Przyczyny upadku rzeczpospolitej w XVII I XVIII w.

I.WSTĘP

Celem powyższej pracy jest przedstawienie stopniowej destrukcji Rzeczpospolitej na przełomie prawie trzech wieków. Już w XVI w. zaczęły się uwidaczniać słabości wewnętrzne państwa, które z biegiem czasu nasilały się...

Historia

Przyczyny upadku polski w XVII - XVIII wieku

Załamanie się ekspansji Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku i kryzys polityczny zarówno w polityce wewnętrznej jak i zewnętrznej doprowadziły do upadku Polski. W wieku XVII rozpoczął się proces kształtowania nowej państwowości w Europie...

Historia

Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym Polski XVII i XVIII wieku

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU.Od XV w. gdy do władzy doszła szlachta, Polska przeżyła pod jej rządami okres wzrostu do potęgi europejskiej ...

Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku

Słabość wewnętrzna Rzeczpospolitej nie ujawniła sie nagle. Tradycje kultywowane od wieków oraz niejasne rozwiazania prawne w XVIII wieku byly zbyt silnie nawarstwione. Od połowy XIV wieku polska szlachta zyskiwała coraz szersze przywileje st...

Historia

Przyczyny upadku Państwa Polskiego

Po cudownych latach kultury polskiej (wiek XVI) nastąpił kryzys gospodarczy i polityczny. Wywołany przez prowadzenie licznych wojen m.in. ze Szwecją, Państwem Osmańskim (Turcją) czy Rosją. Co później przyczyniło się do upadku Rzeczpospol...