Tolerancja

Tolerancja jest to bardzo potrzebna wartość w człowieku. Jest to uznanie prawa drugiej osoby do różnienia się z innym człowiekiem. To zdolność przetrwania w niesprzyjających warunkach zachowaniach. Oznacza, że niezależnie na indywidualną godność każdy ma prawo do własnych poglądów, przekonań, zachowania się. Jest to oczekiwanie na poszanowanie czyjegoś prawa i przekonań do różnienia się z innymi.
Na całym świecie tolerancji jest niewiele. Brak tolerancji odczuwają ludzie biedni, innej nacji, z nałogiem, chorzy, z innymi poglądami.
Wydaje mi się, że w Polsce jest wielu nietolerancyjnych ludzi. Często zupełnie nieusprawiedliwionej, w tym sensie, że sama odmienność nie jest dokładnie zdefiniowana. Często jednak w Polsce nietolerancja dotyczy osób, a nie zachowań tych osób. Ludzkość miała okazję przekonać się, czym grozi brak tolerancji-wojny religijne, rasizm, antysemityzm, przyniosły ludzkości wystarczająco dużo tragedii. To, że żyjemy wspólnie wcale nie oznacza, że mamy być wobec siebie tolerancyjni. Wartość ta potrzebna jest w rodzinie, między członkami i między wszystkimi wspólnotami ludzkimi na każdym szczeblu. Dlatego, że każdy człowiek jest inny. Tolerancja polega, na akceptowaniu inności.
Moim zdaniem zrozumienie tolerancji polega na prowadzeniu rozmów niż walk. Brak kompromisu między radykalnie nastawionymi grupami jest zaprzeczeniem tolerancji. Ludzie muszą nauczyć się zgadzać, lub nie zgadzać na przemoc; musza umieć okazywać różne poglądy bez nienawiści czy wrogości.
Nie sądzę, żeby kiedyś ludzkości udało się całkiem wyrugować brak tolerancji i poszanowania innego człowieka. Mam jednak szczerą nadzieję, że działania prowadzone w tym kierunku doprowadzą kiedyś do pozornego paradoksu: całkowitego braku tolerancji dla ludzi nietolerancyjnych. Nie oznacza to potulności ani uniżoności, lecz partnerstwo i poszanowanie dla równych praw przysługujących każdemu. Każdy człowiek posiada prawo i odpowiedzialność, by dzielić się swoimi poglądami w sposób pełen werwy i wigoru, jednak nie można dochodzić do punktu, gdzie słowa i czyny stają się gwałtowne i brutalne.

Dodaj swoją odpowiedź
Filozofia

Czym jest tolerancja i czy należy być tolerancyjnym dla nietolerancyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
im. WITOLDA BIERNAWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

CZYM JEST TOLERANCJA I CZY NALEŻY BYĆ TOLERANCYJNYM DLA NIETOLERANCYJNYCH

Pracę przygotował: Rafał Hryniewicz

Pr...

Wiedza o społeczeństwie

Inni to także my - tolerancja podstawa demokracji.

Myślę, że na początku warto byłoby się zastanowić, czym jest tolerancja, ponieważ często zdarza się, że każdy pojmuje ją inaczej.
„tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla...

Język polski

Tolerancja w dawnej Polsce.

Minęły karnawałowe szaleństwa, jeszcze w głowie brzmi muzyka ostatniej zabawy. Przed lekcją języka polskiego spotyka się dwóch uczniów. Jeden z nich, kompletnie nie przygotowany do nieubłaganie zbliżającej się lekcji, Paweł, zwraca si...

Język polski

Tolerancja i jej granica.

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Ws...

Historia

Tolerancja wyznaniowa w Europie między XV a XVIII wiekiem

Słowo tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienn...

Socjologia

Tolerancja

Tolerancja

Słowo "tolerancja" należy do współcześnie używanych "słów zaklęć", którymi próbuje się regulować stosunki międzyludzkie. Pojęcia tego używamy w dość zawężonym znaczeniu rozumiejąc je jako swoistą zgodę na ...